Fakivágási engedélyek a 9398/1 és 9398/2 hrsz. ingatlanokra

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni Budapest XII. kerület 9398/1 és 9398/2 hrsz. ingatlanokra kiadott fakivágási engedélyeket.

Hozzájárulok ahhoz, hogy adatigénylésemet és az arra adott választ az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 5.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Szabó Krisztina, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönettel megkaptuk levelét. Közérdekű adatigénylését továbbítottam az illetékes munkatársnak.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztina
Kommunikációs vezető

Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5253
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Krisztina!

2022. március 5-én közérdekű adatigénylést nyújtottam be, kérve, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni Budapest XII. kerület 9398/1 és 9398/2 hrsz. ingatlanokra kiadott fakivágási engedélyeket.

A válaszadásra nyitvaálló törvényes határidő már régen letelt, de a kért információkat nem kaptam meg, ezért kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett adatigénylésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom:

A 9398/2. hrsz. alatti ingatlanon építési tevékenység miatt 23 db fa kivágásához került engedély kiadásra, 1 db fa esetében a kérelem elutasításra került.

A 9398/1. hrsz. alatti ingatlanon építési tevékenység miatt 3 db fa kivágásához került engedély kiadásra, 2 db fa esetében a kérelem elutasításra került.

Tájékoztatom, hogy élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető fák, illetve inváziós fajú fák kivágásához engedély nem szükséges.

Tisztelettel:

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5109
Tel: (+36) 70 9389621
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2022. március 5-én adatigénylést nyújtottam be Önöknek, kérve a Budapest XII. kerület 9398/1 és 9398/2 hrsz. ingatlanokra kiadott fakivágási engedélyek részemre történő megküldését. Válaszképpen csak az engedély néhány adatát kaptam meg, az engedélyt nem.
Álláspontom szerint az engedély olyan közérdekű adat, melyet Önök kötelesek megosztani, ezért kérem, hogy az engedélyek(et) részemre haladéktalanul küldjék meg.

Amennyiben az engedélyeket legkésőbb 2022. március 31. napjáig nem kapom meg, kénytelen leszek jogi úton kikényszeríteni az adatigénylés teljesítését.

Tisztelettel:

Sipos Péter
http://kimittud.hu/request/fakivagasi_en...

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Molnár Viktória, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet még a tegnapi napon továbbítottam a közérdekű adatigényléssel foglalkozó kollégámnak.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
www.hegyvidek.hu


Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése