Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2013-ban hány darab hirdetést jelentettek meg, és mekkora összegért a Facebook-on és a YouTube-on.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 15.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gábor Szabó, Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt Erdélyi Katalin Asszony!
Ön 2013. december 15-én kelt levelében adatigényléssel élt a Jobbik
Magyarországért Mozgalom felé, melyben kérte, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom közölje az alábbiakat:
"Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
2013-ban hány darab hirdetést jelentettek meg, és mekkora összegért a
Facebook-on és a YouTube-on."
Jelen levelemmel tájékoztatom, hogy sem jelenlegi, sem jövőbeni hasonló
jellegű adatkérésére nem kívánunk válaszolni az alábbiak miatt.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja alapján
közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
Az Infotv. 3. § 6. pontja alapján közérdekből nyilvános adat a közérdekű
adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli.
Az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó
szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel
- erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az Infotv. csak egy bizonyos alanyi
kör számára írja elő a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának
kötelezettségét. A közérdekű adat kiadására vonatkozó kérelem címzettje
olyan szerv, vagy személy lehet, aki az Infotv. szerint egyéb közfeladatot
lát el.
Márpedig sem a Jobbik Magyarországért Mozgalom, sem más pártok nem látnak
el egyéb jogszabályban meghatározott közfeladatot, így a kezelésében lévő
adatok nem tekinthetők közérdekű adatoknak.
A pártok azon okból kifolyólag, hogy a Párttörvény alapján költségvetési
támogatásban részesülhetnek, nem minősülnek egyéb közfeladatot ellátó
szerveknek.
Közérdekből nyilvános adatnak sem tekinthetők a kiadni kért adatok, mert
nincs olyan törvény, amely azok nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét, vagy hozzáférhetővé tételét közérdekből elrendeli.
Bár az éves költségvetési támogatás - amelyben a Jobbik Magyarországért
Mozgalom is részesül - közpénz, azonban az Alaptörvény alapján sem lehet
azt megállapítani, hogy a közpénzben részesült szervezet gazdálkodásával
kapcsolatos valamennyi adat közérdekű adat lenne. Az Alaptörvény 39. cikk
(2) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettség megvalósul azzal, hogy
a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak évente beszámolót kell közzétennie.
Az Infotv. meghatározza, hogy mely szervezetek kezelésében lévő adat
minősül közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak. ebbe a személyi
körbe azonban a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem tartozik bele.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Tisztelettel,
Szabó Gábor, pártigazgató
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt Szabó Gábor!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin