Európa jövője nemzetközi konferencia

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018. május 23-24 án a Várkert Bazárban megrendezett 'Európa jövője nemzetközi konferencia' című rendezvénnyel összefüggésben megkötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 19.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Hivatkozással a [1][Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] elektronikus
levélcímre, 2018. július 19-én küldött közérdekű adatigénylésre, az
alábbiakról tájékoztatom.

 

Az Infotv. alább idézett, 29. § (4) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy
az Ön közérdekű adatigénylésének teljesítése a Közalapítvány
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár.

 

Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész,
amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a
költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott
összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi
megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész
jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az
adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről
az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

 

Az Ön közérdekű adatigénylésének teljesítése 20 óra.

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés
mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése
alapján tájékoztatom, hogy a Közalapítvány 88.000,- Ft (20 munkaóra x 4400
Ft) költségtérítésre tart igényt. Felhívom figyelmét, hogy a 20 órás
időtartam a hivatkozott Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
kerekített érték.

 

Tájékoztatom, hogy a bírói gyakorlat egyértelmű a tekintetben, hogy a
közfeladatot ellátó szerv nem köteles adatokat létrehozni, a közfeladatot
ellátó szerv kizárólag olyan adatok kiadására kötelezhető, melyek a
rendelkezésére állnak. A Közalapítványnak nem áll rendelkezésére az Ön
által igényelt dokumentumlista táblázatos formában, amely dokumentumonként
az oldalszámot is tartalmazza. Így e kérését nem áll módunkban
teljesíteni.

 

Számításom alapja:

Az Ön adatigénylése egy konkrét rendezvénnyel kapcsolatos, nagy mennyiségű
szerződést érint, melyeket ki kell válogatni, rendszerezni kell, be kell
szkennelni, amennyiben azok mérete túl nagy, abban az esetben le kell a
dokumentumokat kicsinyíteni, valamint a dokumentumokban szereplő személyes
adatokat felismerhetetlenné kell tenni, amely feladatok teljesítése
jelentős időráfordítást igényel a Közalapítvány munkaerőforrásától.

 

Az Infotv. 29. § (3a) bekezdésére tekintettel kérem, hogy 30 napon belül
nyilatkozzon, hogy a fenti közérdekű adatigénylését fenntartja-e. Felhívom
a figyelmét arra, hogy a fent meghatározott összegű költségtérítést,
amennyiben adatigénylését fenntartja, úgy 15 napon belül kell megfizetnie
az Infotv. 29. § (3a) bekezdése alapján.

 

Amennyiben a költségtérítés megfizetése mellett dönt, szíveskedjen annak
összegét a Közalapítvány 10032000-00282558 számú bankszámlaszámára
megfizetni.

 

Jogorvoslati tájékoztatás:

Figyelemmel az Infotv. 31. § (1) bekezdésére, tájékoztatom, hogy az
igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2)
bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén,
valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. Az Infotv. 31.
§ (3) bekezdése szerint a pert az igény elutasításának közlésétől, a
határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell
megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A perre a
Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az
alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

 

Üdvözlettel,

 

Közép- és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

 

 

 

From: Kőműves Anita <[2][FOI #11414 email]>
Sent: Thursday, July 19, 2018 11:08 AM
To: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásért Közalapítvány adatgazdánál"
<[3][Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email]>
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Európa jövője nemzetközi
konferencia

 

 

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018.
május 23-24 án a Várkert Bazárban megrendezett 'Európa jövője nemzetközi
konferencia' című rendezvénnyel összefüggésben megkötött szerződéseket.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2018. július 19.

 

Üdvözlettel:

 

Kőműves Anita

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[4][FOI #11414 email]

 

Ha a(z) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány nem a(z) [5][Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] címen fogadja
a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:

[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email]
2. mailto:[FOI #11414 email]
3. mailto:[Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email]
4. mailto:[FOI #11414 email]
5. mailto:[Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Vélaszuk fényében kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018. május 23-24 án a Várkert Bazárban megrendezett 'Európa jövője nemzetközi konferencia' című rendezvénnyel összefüggésben megkötött szerződések listáját, ami tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a [email address] elektronikus levélcímre 2018. augusztus 9-én részünkre küldött levelére, az alábbiakról tájékoztatom.

Ön 2018. július 19-én közérdekű adatigényléssel fordult a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz, melyben a 2018. május 23-24-én a Várkert Bazárban megrendezett, Európa jövője nemzetközi konferencia című rendezvénnyel összefüggésben megkötött szerződéseket igényelte a Közalapítványtól. Az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján tájékoztattuk Önt, hogy az Ön közérdekű adatigénylésének teljesítése a Közalapítvány alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, így az általunk megjelölt összegű költségtérítés megfizetését követően tudjuk teljesíteni az adatigénylését. Ön a válaszunk fényében megváltoztatta a közérdekű adatigénylését, és a szerződések helyett a 2018. május 23-24-én a Várkert Bazárban megrendezett 'Európa jövője nemzetközi konferencia' című rendezvénnyel összefüggésben megkötött szerződések listáját kérte, ami tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Tájékoztatom, hogy a módosított adatigénylését nem áll módunkban teljesíteni, mivel az Ön által a módosított adatigénylésében kért adatok az Ön által kért, kigyűjtött, táblázatos formában nem állnak rendelkezésünkre. A Közalapítványnak rendelkezésére állnak az Európa jövője nemzetközi konferenciával összefüggésben megkötött szerződések, de – ilyen irányú kötelezettség híján – nem készített a megkötött szerződésekről olyan táblázatot vagy listát, amely összegyűjtött formában tartalmazza a konferencia vonatkozásában megkötött szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret …;

Mind a bírósági, mind a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata egyértelmű abban a vonatkozásban, hogy a közérdekű adatok kiadására kötelezett szervek kizárólag a rendelkezésükre álló közérdekű adatok kiadására kötelesek, azonban nem kötelezhetők közérdekű adatok előállítására.

A bírói gyakorlat egyértelműen akként foglalt állást, hogy az adatigénylő által kért adat nem felel meg az Infotv. 3. § 5. pontjában meghatározott feltételeknek, ha az kigyűjtve, rögzített információ vagy ismeret formájában nem áll a közérdekű adatok kiadására kötelezett szerv rendelkezésére. „Ha a kért adatot nem állították elő, az adatkezelő az adatkérést nem tudja teljesíteni, mert nyilvánvaló, hogy az adatkezelő csak a létező és az általa kezelt adat közlésére köteles.”

Tekintettel arra, hogy a Közalapítvány nem rendelkezik az Ön által igényelt formában összegyűjtött, rendszerezett adatokkal, az Európa jövője nemzetközi konferencia vonatkozásában megkötött szerződések kigyűjtött, az Ön által kért adatokat tartalmazó listájával, és a Közalapítvány nem kötelezhető arra, hogy az Ön által kért adatokat (táblázatot, listát) előállítsa, így az adatigénylését nem áll módunkban teljesíteni.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Figyelemmel az Infotv. 31. § (1) bekezdésére, tájékoztatom, hogy jelen döntésünk ellen, a döntésünk közlésétől számított 30 napon belül bírósági úton felülvizsgálatot kezdeményezhet a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt.

A fentieken túl tájékoztatjuk, hogy az Infotv 31. § (3) bekezdése alapján, amennyiben Ön az igénye elutasítása miatt az Infotv. V. fejezetében meghatározott hatóság eljárását kezdeményezte, úgy a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló, vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kelt: Budapest, 2018. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

idézett részek megjelenítése