Erdőtelepítéshez vásárolt földterületek dokumentumai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a csatolt területekre vonatkozó adásvételi szerződéséket,
a csatolt területekre vonatkozó értékbecsléseket,
az adásvételi szerződésekhez tartozó ügyvédi megbízásokat:

062/27, 062/28, 062/29, 062/30, 062/31, 062/32, 089/7, 089/8, 089/9, 089/20, 096/8, 099/10, 099/11, 099/17, 0108/14

1/2019. (I. 10.) Ök. határozat alapján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Szelényi János

Juhász Anita, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Szelényi János!

E-mail: [FOI #18844 email]

 

Az Info tv. 29.§ (1) bekezdése szerint a közérdekű adat megismerésére
irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül tesz eleget.[1] *  A (2) bekezdés szerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.[2] * 

 

Fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés
terjedelme miatt a fenti határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Megértését ezúton is köszönjük.

 

Üdvözlettel:

 

Juhász Anita

 

Vagyongazdálkodási referens

Telefonszám: +36 27 530 064/108. mellék

E-mail: [3][email address

 

[4]Leírás: Leírás: Leírás: Godcimer_kicsiGöd Város Önkormányzat

Gödi Polgármesteri Hivatal

[5]www.god.hu

2131 Göd, Pesti út 81.

 

References

Visible links
1. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A...
2. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A...
3. mailto:[email address]
5. http://www.god.hu/

Juhász Anita, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

11 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Szelényi János!

E-mail: [1][FOI #18844 email]

 

Hivatkozással 09/707-1/2021. iktatószámon nyilvántartott közérdekű
adatigénylésre vonatkozó kérelmére, az alábbiakról tájékoztatom.

A következő táblázatban felsorolt szerződéseket mellékelten küldjük meg
szíves felhasználásra.

 

A szerződés
Szerződés A szerződést értéke
megnevezése  Szerződés tárgya kötő felek neve (általános
forgalmi adó
nélkül)
Göd, külterület Göd Város
Adásvételi 062/27 hrsz alatti Önkormányzata és 9 760 000
szerződés szántó, legelő Gusztos Gáborné
művelési ág
Göd, külterület Göd Város
Adásvételi 062/28 hrsz alatti Önkormányzata és 14 620 000
szerződés szántó, legelő Gusztos Gáborné
művelési ág
Göd, külterület
Adásvételi 062/29 hrsz alatti Göd Város
szerződés szántó, legelő, Önkormányzata és 22 860 000
fásított terület Gusztos Gáborné
művelési ág
Göd, külterület Göd Város
Adásvételi 062/30 hrsz alatti Önkormányzata és 18 790 000
szerződés szántó, legelő Gusztos Gáborné
művelési ág
Göd, külterület Göd Város
Adásvételi 062/31 hrsz alatti Önkormányzata és 9 190 000
szerződés szántó, legelő Gusztos Gáborné
művelési ág
Adásvételi Göd, külterület Göd Város
szerződés 062/32 hrsz alatti Önkormányzata és 13 840 000
szántó művelési ág Gusztos Gáborné
Göd, külterület Göd Város
Adásvételi 089/20 hrsz alatti Önkormányzata és 15 850 000
szerződés szántó, fásított Gusztos Gáborné
terület művelési ág
Adásvételi Göd, külterület 096/8 Göd Város
szerződés hrsz alatti szántó Önkormányzata és 26 730 000
művelési ág Gusztos Gáborné
Adásvételi Göd, külterület Göd Város
szerződés 099/10 hrsz alatti Önkormányzata és 7 370 000
szántó művelési ág Gusztos Gáborné
Adásvételi Göd, külterület Göd Város
szerződés 099/11 hrsz alatti Önkormányzata és 8 790 000
szántó művelési ág Gusztos Gáborné
Göd Város
Adásvételi Göd, külterület Önkormányzata és
szerződés 099/17 hrsz alatti Gusztos Gáborné 38 170 000
szántó művelési ág és Gusztos Gábor
József
Göd, külterület Göd Város
Adásvételi 0108/14 hrsz alatti Önkormányzata és 17 380 000
szerződés szántó művelési ág Gusztos Gábor
József
Göd Város Az adásvételi
Megbízási szerződés   Önkormányzata és szerződésekben
Biczi éa Turi szereplő vételi
Ügyvédi Iroda összeg 1,5%-a
Adásvételi Göd, külterület 089/7
szerződés hrsz alatti szántó,
legelő művelési ág
Adásvételi Göd, külterület 089/8 Nem jött létre adásvételi
szerződés hrsz alatti szántó, szerződés
legelő művelési ág
Adásvételi Göd, külterület 089/9
szerződés hrsz alatti szántó,
legelő művelési ág

 

 

Továbbá tájékoztatom, hogy a Göd 087/7; 087/8 és 087/9 hrsz-ú ingatlanok
esetében az adásvétel nem valósult meg, szerződés nem jött létre. Ennek
okán felhívom figyelmét, hogy az Info tv. 30.§ (3) bekezdése és 31.§-a
alapján tájékoztatjuk az alábbiakról: „ Az igénylő a közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló,
vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított
határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata
érdekében bírósághoz fordulhat.[2] * (3)[3] *  A pert az igény
elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított
harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot
ellátó szerv ellen. Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv
ellen indult per kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és
arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Juhász Anita

 

Vagyongazdálkodási referens

Telefonszám: +36 27 530 064/108. mellék

E-mail: [4][email address

 

[5]Leírás: Leírás: Leírás: Godcimer_kicsiGöd Város Önkormányzat

Gödi Polgármesteri Hivatal

[6]www.god.hu

2131 Göd, Pesti út 81.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #18844 email]
2. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A...
3. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A...
4. mailto:[email address]
6. http://www.god.hu/

Tisztelt Juhász Anita!

Köszönöm a válaszait!

Kérem, hogy az értékbecsléseket is csatolni szíveskedjen!

Üdvözlettel:

Szelényi János

Juhász Anita, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

20 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Szelényi János!

E-mail: [1][FOI #18844 email]

 

Hivatkozással 09/707-7/2021. iktatószámon nyilvántartott közérdekű
adatigénylésre vonatkozó kérelmére, mellékelten küldöm meg a 041/20
hrsz-ú, 041/21 hrsz-ú, 096/6 hrsz-ú, 062/19 hrsz-ú, 084/82 hrsz-ú, 084/54
hrsz-ú, 084/55 hrsz-ú, 096/12 hrsz-ú területekre vonatkozó adásvételi
szerződéséket és értékbecsléseket, valamint az adásvételi szerződésekhez
tartozó ügyvédi megbízásokat.

 

Üdvözlettel:

 

 

Juhász Anita

 

Vagyongazdálkodási referens

Telefonszám: +36 27 530 064/108. mellék

E-mail: [2][email address

 

[3]Leírás: Leírás: Leírás: Godcimer_kicsiGöd Város Önkormányzat

Gödi Polgármesteri Hivatal

[4]www.god.hu

2131 Göd, Pesti út 81.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #18844 email]
2. mailto:[email address]
4. http://www.god.hu/