Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás és Szeiler Erika ügyvédi között megkötött szerződések

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt Csőzik László Elnök, Érd és Térsége Közmű Társulás!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás és Szeiler Erika ügyvéd/Szeiler Erika ügyvédi iroda között létrejött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 13.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

dr. Gyóllai Éva, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kis Zoltán!

A 2020. október 13. napján elektronikus úton érkezett, alább írtakkal kapcsolatos adatigénylésére reagálva, mellékelten megküldöm a Társulási Tanács elnökének, Dr. Csőzik Lászlónak a tájékoztató levelét.

üdvözlettel:

dr. Gyóllai Éva
kamarai jogtanácsos

Érd MJV Polgármesteri Hivatal
Jogi Iroda
2030 Érd, Budai út 10. fszt. I/2. iroda
Levelezési cím: 2031 Érd Pf. 31.
tel.: 23/522-300/235. mellék
mobil: 20/324-9533
fax: 23/522-384

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Gyóllai Éva!
Tisztelt Társulás!

Több mint 150 napja nem kapok választ egy egyszerű adatigénylésre. Kérem, közöljék, hogy megtagadják-e a közérdekű adatok kiadását. Ha nem, akkor haladéktalanul küldjék el a kért adatokat.

Itt utalok arra, hogy az Alkotmánybíróság nyomatékkal leszögezte:
A közérdekű adatok megismerésének a biztosítása az adatkezelők egyik alapvető, alkotmányos feladata, és „[a]z alapjog védelmére irányuló intézményvédelmi kötelességük alapján […] a közérdekű adatokat kezelő szerveknek aktív magatartást kell tanúsítaniuk, kötelesek a közérdekű adatokhoz való hozzáférést garantálni”. (IV/2898/2015.)
Várom azonnali intézkedésüket.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán