Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre egy kimutatást a BGA által egyedi eljárásrend keretén belül megítélt pályázatokról (egyedi támogatások, nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása, meghívásos pályázatok) a 2010-2016 október periódusra. A kimutatást kereshető (.xls, .ods vagy valami hasonló) formátumban kérném, egy-egy külön oszlopban feltüntetve a támogatás megítélésének időpontját, a támogatás kedvezményezettjét, a program/projekt rövid leírását, a pályázó által kért összeget valamint a megítélt támogatás összegét. Egy külön kimutatásban kérnék egy hasonló listát az elutasított pályázatokról, egy rövid indoklással az elutasítás okáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 26.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Barna Kornél dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt adatigénylő,

 

Ön a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez egy napon megküldött elektronikus
leveleiben kérte az alábbi kérdések vonatkozásában válaszadásunkat és az
azzal érintett dokumentumok elektronikus másolatban történő megküldését:

 

1.    összesítés a Kormány által rendkívüli kormányzati intézkedések cím
terhére biztosított többletforrásokról a 2010-2016 októbere időszakra,
feltüntetve a többletforrás felhasználási célját, a kedvezményezett
személy vagy szervezet nevét, illetve az átvett forrás összegét.

2.    egy kimutatást a BGA nyilvános pályázati kereteiről a 2010-2016
októbere periódusra, éves bontásban, külön oszlopban megjelölve a
pályázati keret nevét (oktatási-nevelési támogatás, Határtalanul! program,
központi és regionális pályázati keretek, Szász Pál ösztöndíjprogram stb.)
valamint az ezen kereteken belül megpályázható forrásokat.

3.     a szempontrendszert, mely alapján a Bethlen Gábor Alap felett
rendelkező Bizottság tagjai a MÁÉRT által javasolt intézményeket és
programokat nemzeti jelentőségűnek értékelik.

4.    minden, jelenleg nemzeti jelentőségűnek számító intézmény vagy
program értékelését.

5.    egy listát azokról az intézményekről és programokról, melyeket a
MÁÉRT javasolt, azonban melyek a Bizottságnál nem kapták meg a nemzeti
jelentőségűvé nyilvánításhoz szükséges értékelést.

6.    kimutatást a BGA által egyedi eljárásrend keretén belül megítélt
pályázatokról (egyedi támogatások, nemzeti jelentőségű intézmények és
programok támogatása, meghívásos pályázatok) a 2010-2016 október
periódusra. A kimutatást kereshető (.xls, .ods vagy valami hasonló)
formátumban kérném, egy-egy külön oszlopban feltüntetve a támogatás
megítélésének időpontját, a támogatás kedvezményezettjét, a
program/projekt rövid leírását, a pályázó által kért összeget valamint a
megítélt támogatás összegét. Egy külön kimutatást az elutasított
pályázatokról, egy rövid indoklással az elutasítás okáról.

7.    a BGA által 2012-ben átvett Corvinus Zrt. támogatásainak a listáját,
a támogatás kedvezményezettjének nevével, a projekt rövid leírásával, a
támogatás összegével valamint a támogatás jelenlegi státuszára vonatkozó
információval (le van-e zárva a pályázat vagy sem).

 

A fenti 1. és 2. pontban feltüntetett kérdéseit kérem, szíveskedjen az
időszak vonatkozásában pontosítani, mert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
2011. évben alapított társaság, amely a 2011. évtől kezel állami
forrásokat. Továbbá kérem az 1. pontot érintően szíveskedjen pontosítani
azt is, mely - a kormány által biztosított - többletforrások
vonatkozásában kéri az információkat, hiszen társaságunk nem kezeli
valamennyi kormányzati forrást, ezért kérdésére kimerítő és pontos választ
adni nem áll módunkban.

 

Egyúttal tájékoztatom Önt arról, hogy az egyszerre megküldött
adatigényléseinek teljesítésére előírt határidőt - az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján – 15 nappal meghosszabbítjuk,
tekintettel arra, hogy a jelentős mennyiségű adatot érintő
adatigénylésének teljesítése a társaság alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Barna Kornél dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Bethlen Gábor Alap által egyedi eljárásrend keretén belül megítélt
pályázatokról a 2011-2016. periódusra irányuló adatigénylését - hivatkozva
az Info. tv. 30. § (2) bekezdésére – az alábbi nyilvános forrás
megjelölésével teljesítjük:

[1]http://bgazrt.hu/tamogatasok/bemutatkoza...

 

A megjelölt honlapon társaságunk tevékenységére, a Bethlen Gábor Alap
támogatásairól és tárgyban tett adatigénylésére teljeskörű választ kap.

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése