Egészségügyi szakpolitikai programok

Dombos Tamás made this Közérdekűadat request to Emberi Erőforrások Minisztériuma

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozat által jóváhagyott alábbi szakpolitikai programokat:
a) Nemzeti Gyermekegészségügyi Program,
b) Nemzeti Keringési Program,
c) Nemzeti Mentális Egészségügyi Program,
d) Nemzeti Mozgásszervi Program,
e) Nemzeti Rákellenes Program.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/7371-1/2021/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

 

Dombos Tamás

részére

[1][FOI #18764 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozat által jóváhagyott alábbi
szakpolitikai programokat:

a) Nemzeti Gyermekegészségügyi Program,

b) Nemzeti Keringési Program,

c) Nemzeti Mentális Egészségügyi Program,

d) Nemzeti Mozgásszervi Program,

e) Nemzeti Rákellenes Program.”

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatok további jövőbeli döntés
megalapozását - a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak
egészségügyi fejlesztéseinek tervezését (Egészséges Magyarország
Egészségügyi Ágazati Stratégia 2.0) - szolgálják,  így igényét az
Infotv. 27. § (6) bekezdés első fordulata alapján elutasítom.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. szeptember 14.

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Dombos Tamás hozzászólt ()

A Fővárosi Törvényszék 19.P.22.478/2021/6. számű ítéletével kötelezte az Emberi Erőforrások Minisztériumát a szakpolitikai programok kiadására. A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Minisztérium 2022. július 13-án emailben megküldte a szakpolitikai programokat a Háttér Társaság részére.

Nemzeti Gyermekegészségügyi Program: https://hatter.hu/sites/default/files/do...
Nemzeti Keringési Program: https://hatter.hu/sites/default/files/do...
Nemzeti Mentális Egészségügyi Program: https://hatter.hu/sites/default/files/do...
Nemzeti Mozgásszervi Program: https://hatter.hu/sites/default/files/do...
Nemzeti Rákellenes Program: https://hatter.hu/sites/default/files/do...