Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00097 "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Siklósnagyfaluban" c., illetve az EFOP-2.4.1-16-2017-00030
"Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Siklósnagyfaluban" c. projekt vizsgálata a palyazat.gov.hu-ra feltöltött adatok alapján "szabálytalanság történt" megállapítással zárult. A táblázat szerint a kedvezményezett nem mutatta be a projekthez kapcsolódó elszámolóbizonylatokat egyik esetben sem, ezért a megítélt 199 és 200 millió forintból 199 millió és 200 millió "szabálytalansággal érintett". Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a vizsgálatok dokumentumait, amelyek tartalmazzák a vizsgálatokat, azok eredményét, a kedvezményezett válaszát, valamint a jogkövetkezményeket (pl. támogatás visszafizetése).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 28.

Üdvözlettel:
Katus Eszter

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/3074-1/2022/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Katus Eszter

részére

[FOI #19884 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Az EFOP-1.6.2-16-2017-00097 "Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal Siklósnagyfaluban" c., illetve az
EFOP-2.4.1-16-2017-00030 "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal (ERFA) Siklósnagyfaluban" c. projekt vizsgálata a
palyazat.gov.hu-ra feltöltött adatok alapján "szabálytalanság történt"
megállapítással zárult. A táblázat szerint a kedvezményezett nem mutatta
be a projekthez kapcsolódó elszámolóbizonylatokat egyik esetben sem, ezért
a megítélt 199 és 200 millió forintból 199 millió és 200 millió
"szabálytalansággal érintett". Kérem, szíveskedjenek elektronikus
másolatban megküldeni részemre a vizsgálatok dokumentumait, amelyek
tartalmazzák a vizsgálatokat, azok eredményét, a kedvezményezett válaszát,
valamint a jogkövetkezményeket (pl. támogatás visszafizetése).”

 

Tájékoztatom, hogy a kért adatok tekintetében az Emberi Erőforrások
Minisztériumának nincs feladat- és hatásköre, így tárcánk az
adatigénylésében megjelölt adatokkal nem rendelkezik.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. április 12. 

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

idézett részek megjelenítése