Double Decker Communications Kft szerződésvel kapcsolatos adatigénylés

Vadai Attila made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. Kerület Önkormányzata 2022. június 08. napján szerződést kötött a Double Decker Communications Korlátolt Felelősségű társasággal. A 2022. április 15 – 2022. december 31. napjáig terjedő határozott idejű szerződés értéke 14.220.000Ft+Áfa, azaz bruttó 18.059.400 Ft.

A Megbízási szerződés 1. pontja a következőket tartalmazza:
„Megbízó megbízza a Megbízottat a lakosságnak és a civil közösségeknek, szervezeteknek nyújtandó lehetőségek, szolgáltatások kialakításával, módjainak és fajtáinak meghatározásával kapcsolatos stratégia kialakításában való tanácsadásra, különösen, de nem kizárólagosan a folyamat tervezésére, költséghatékony módszerek ajánlására, szolgáltatáspolitika kialakítására, gyakorlati alkalmazására és tervezésére, ütemezésére való tanácsadás, útmutatás, operatív segítségnyújtásra terjed ki.
Megbízott különösen az alábbiakban felsorolt feladatokkal kapcsolatban nyújt tanácsadást, operatív segítséget Megbízó részére szolgáltatásfejlesztési és közösségfejlesztési projektekkel kapcsolatban:
- szolgáltatásfejlesztési és közösségfejlesztési projektek cél- és feladatrendszerének meghatározásában
- a célcsoportok meghatározásában, elemzésében
- a hatékony eszközök kiválasztásában
- a projektekre vonatkozó ütemterv kialakításában
- a projektekre vonatkozó költségvetés kialakításában
- a tevékenységi mátrix kialakításában
- a célcsoportok visszajelzéseinek elemzésében
- az általános és közösségi média csatornák bevonásában
- a fentiek gyakorlati megvalósításában, kivitelezésében és lebonyolításában”

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1. Milyen eljárás keretében került kiválasztásra a szolgáltatásfejlesztési és közösségfejlesztési projektekkel kapcsolatos tanácsadásra a Double Decker Communications Kft?
2. Kérem küldje meg az kiválasztási eljárás dokumentumait.
3. Milyen szolgáltatásfejlesztési és közösségfejlesztési projektekkel kapcsolatban adott tanácsot a Double Decker Communications Kft?
4. Kérem küldje meg a teljesítésigazolások dokumentumait
5. Kérem küldje meg a részemre a szerződés alapján a Double Decker Communications Kft által készített szolgáltatásfejlesztési és közösségfejlesztési projektek kapcsolatos anyagokat.
6. Kérem küldje meg a részemre a Megbízó által fizetett a Megbízási szerződés 10 pontjában rögzített dologi kiadásokról szóló költségösszesítőt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 19.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

5 Attachments

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet és mellékleteit.

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése