DINPI és az önkormányzat 2021. március 4-i partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve HÉSZ módosítás témájában

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) és Nagymaros Város önkormányzata között 2021. március 4-én lezajlott partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét, mely partnerségi egyeztetést a nagymarosi Helyi Építési Szabályzat módosításának, Nagymaros Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata témájában tartották.

2021. március 5-én megkeresésemre a DINPI arról tájékoztatott, hogy Nagymaros város önkormányzatával 2021. március 4-én partnerségi egyeztető tárgyalást tartottak, mely tárgyalásról jegyzőkönyv is készült.

A partnerségi egyeztető tárgyalás témája a nagymarosi Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítási javaslatai és a DINPI ezekre a javaslatokra megküldött szakmai véleményének egyeztetése volt.

A DINPI szakmai véleményét, mely alapján a 2021. március 4-i partnerségi egyeztető tárgyalást tartották, Nagymaros Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata témájában (DINPI/2833-1/2020 üi.sz.) 2020. július 1-jei dátummal küldte meg Nagymaros város önkormányzatának, Heinczinger Balázs polgármester úrnak címezve.

A DINPI tájékoztatása szerint a partnerségi egyeztető tárgyalásra az önkormányzat és a DINPI között 2021. március 4-én került sor.

A HÉSZ módosítás minden nagymarosi lakost érintő kiemelten fontos közügy, kérem a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) és Nagymaros Város önkormányzata között 2021. március 4-én lezajlott partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét küldjék meg nekem elektronikus másolatban és hozzák nyilvánosságra Nagymaros Város honlapján is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 5.

Üdvözlettel:

Hajnal Krisztina

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Hajnal Krisztina!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
érkeztetése megtörtént.

Érkeztetőszám: H/731113-202103051255-002080/2021
Érkeztetés időpontja: 2021-03-08 09:56
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - DINPI és az Önkormányzat 2021.március 4-i
partnerségi egyeztetés (HÉSZ)
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A válaszadás határideje lejárt, kérem küldjék meg számomra elektronikus másolatban a kért dokumentumot: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) és Nagymaros Város önkormányzata között 2021. március 4-én lezajlott partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét, mely partnerségi egyeztetést a nagymarosi Helyi Építési Szabályzat módosításának, Nagymaros Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata témájában tartották.

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylés válaszadási határideje 15 nap.

Az Alkotmánybíróság IV/100/2021. határozatában megállapította, hogy "A közérdekű adat megismeréséhez való jog esetében lényeges kérdés az időszerűség.
Számos információ az idő múlásával veszít az értékéből, aktualitását veszti és nem, vagy csak kisebb mértékben képes hozzájárulni a közéleti véleményformáláshoz.
Ugyan az Alaptörvényből nem olvasható ki rögzített határidő, de egyértelmű: egy abszurd módon hosszú (több hónapos, éves) válaszadási határidő teljesen ellehetetlenítené a közérdekű adatigénylés célját."

Eredeti adatigénylésemet 2021. március 5-én küldtem be. Azóta a Nagymarosi önkormányzat abszurd módon hosszú válaszadási határidőt alkalmaz, és nem válaszol a közérdekű adatigénylésemre.

Kérem küldjék meg számomra elektronikus másolatban a kért iratot.

Továbbá az Alkotmánybíróság "alkotmányos követelményként állapította meg, hogy az igénynek e hosszabb (45 nap) határidőn belüli teljesítése esetén az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített 15 napon belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

A szabályozás azonban csak akkor marad az alkotmányos értelmezési tartományban, ha az adatkezelő nem csupán általánosan hivatkozik a veszélyhelyzetre, hanem valóban valószínűsíti, hogy milyen közfeladatának ellátása került volna veszélybe, ha az információs önrendelkezési jogról szóló törvényben rögzített határidőn belül kellett volna teljesítenie a válaszadási kötelezettségét. A valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesítenie kell. Ennek elmaradása ugyanis megkérdőjelezi a szabályozás szükségességét, ami a jogkorlátozás feltétele.

Az Alkotmánybíróság ezért alkotmányos követelményként fogalmazta meg, hogy a kormányrendelet szerinti határidő nem teljesítése esetén az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat a konkrét okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna."
https://www.alkotmanybirosag.hu/dontes/a...

Kelt: 2021. április 21.

Üdvözlettel:

Hajnal Krisztina

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Hajnal Krisztina!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
érkeztetése megtörtént.

Érkeztetőszám: H/731113-202104231130-003231/2021
Érkeztetés időpontja: 2021-04-23 11:30
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - DINPI és az Önkormányzat 2021.március 4-i
partnerségi egyeztetés (HÉSZ) - Adatszolgáltatási lejárt határiő
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Hajnal Krisztina!

 

Mellékelve küldöm jegyző asszony levelét és a beadványban kért Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság és Nagymaros Város Önkormányzata egyeztetésén
készül jegyzőkönyvet.

 

Tisztelettel,

Czirbusz Katalin