Dave-Safety Kft.-t érintő döntések

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) az Ásotthalom önkormányzata és a Dave-Safety Vagyonvédelmi Kft. (székhelye: 7632 Pécs, Éva utca 7. 9. em. 27., adószáma: 23435207-2-02) vagy esetleges jogelődje között 2010. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között kötött valamennyi szerződést azok esetleges mellékleteivel együtt;
b) mindazon képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvét, amelyeken a képviselő-testület a Dave-Safety Kft.-t érintő döntést hozott;
c) a Dave-Safety Kft.-t érintő valamennyi további, az önkormányzatnál keletkezett, a b) pont alá nem tartozó döntést azok indokolásával együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 17.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
atlatszo.hu

Ásotthalom jegyző, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

15 Attachments

Ügyiratszám:
1322-2/2014.                                                                  
             

                                                                                  
           Tárgy: közérdekű adatszolgáltatás

Az Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. képviseletében eljáró dr. Bodoky Tamás
Richárd (továbbiakban: Adatigénylő) által 2014. június 4. napján
Hivatalomhoz benyújtott, közérdekű adatszolgáltatásra irányuló kérelmének
helyt adok és az adatszolgáltatásnak az alábbi módon teszek eleget:

 

1.)    Tájékoztatom a Tisztelt Adatigénylőt, hogy Toroczkai László
polgármester a 192/2013. (XII.30.) KT határozat alapján 2013. december 15.
és 2014. június 1. napja között költségátalányt vett igénybe, utazásaival
vagy bármilyen más kiadásaival kapcsolatosan számla megtérítését
Ásotthalom Községi Önkormányzat képviselő-testületétől illetve a
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályától nem igényelte.

 

 

2.)    Elektronikus formában mellékelten megküldöm:

 

-          Toroczkai László polgármester 2014. január 31. napján kelt
vagyonnyilatkozatát;

 

-          Ásotthalom Községi Önkormányzat által 2013. december 15. napját
követően megkötött szerződések, megállapodások másolatát, a szintén
mellékelt táblázatnak megfelelően;

 

-          valamint Ásotthalom Községi Önkormányzat képviselő-testületének
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló
192/2013. (XII.30.) KT határozatát.

 

 

Ásotthalom, 2014. június 19.

 

 

                    

                                                           

                                                             

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

--
Tisztelettel:

dr. Turbucz Marietta Judit
jegyző

Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Tel: +36 62 591 570
Fax: +36 62 591 563
e-mail: [email address]

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CTMARIE%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5CTMARIE%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5CTMARIE%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Ezúton szeretném jelezni, hogy a "Dave-Safety Kft.-t érintő döntések" tárgyban beadott közérdekűadat-igénylésemre a "Gazdálkodási adatok" cím alatt benyújtott igénylésre adott válaszával szó szerint egyező választ adott, valamint a két válaszüzenet mellékletei is egyezőek. Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a "Dave-Safety Kft.-t érintő döntések" tárgyú adatigénylésre is a vonatkozó választ.

Szíves együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

dr. Turbucz Marietta Judit, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Ügyiratszám:
1422-2/2014.                                                                               

                                                                                  
           Tárgy: közérdekű adatszolgáltatás

Az Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. képviseletében eljáró dr. Bodoky Tamás
Richárd (továbbiakban: Adatigénylő) által 2014. június 17. napján
Hivatalomhoz benyújtott, közérdekű adatszolgáltatásra irányuló kérelmének
helyt adok és az adatszolgáltatásnak az alábbi módon teszek eleget:

 

 

1.)    Ásotthalom Községi Önkormányzat és a Dave Safety Kft. között 2010.
január 1. napja és jelen adatigénylés közötti időszakban egy szerződés
megkötésére került sor a 49/2013. (III.25.) KT határozat alapján.

 

2.)    Tájékoztatom a Tisztelt Adatigénylőt, hogy a Felek a bérleti
szerződést közös megegyezéssel 2014. január 1-i hatállyal megszüntették.

 

 

3.)    Elektronikusan mellékelten megküldöm:

 

-          Az 5/2013. (III.25.) nyílt KT ülés jegyzőkönyvét hitelesített
formában;

 

-          a Dave Safety Kft. és Ásotthalom Községi Önkormányzat között
2013. április 30. napján megkötött bérleti szerződést és annak mellékletét
hitelesített formában.

 

 

 

Ásotthalom, 2014. június 30.

 

 

Tisztelettel:                      

                                                            

                                                                   dr.
Turbucz Marietta Judit

                                                                                 
jegyző

 

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CTMARIE%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5CTMARIE%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5CTMARIE%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml