Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen fázisban tart a józsefvárosi Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ, amelynek alapkövét 2018. március elején tették le, és a várható megnyitását 2019 tavaszára jelezték.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforra...

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról is, hogy mi okozza a projekt csúszását, mikorra várható a beruházás elkezdése, és ki lesz a kivitelező.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 20761-1/2019/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve                     

 

Erdélyi Katalin                                 

részére

[1][FOI #12579 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében az alábbi adatokat kérte megküldeni:

 

„Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre,

a.)    hogy milyen fázisban tart a józsefvárosi Cziffra György Roma
Oktatási és Kulturális Központ, amelynek alapkövét 2018. március elején
tették le, és a várható megnyitását 2019 tavaszára jelezték.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról is,

b.)    hogy mi okozza a projekt csúszását,

c.)    mikorra várható a beruházás elkezdése,

d.)    és ki lesz a kivitelező.”

 

Adatigénylésének a.) b.) és c.) pontja tekintetében tájékoztatom, hogy a
Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ (továbbiakban:
Központ) helyszíne Budapest VIII. kerületében, a Tavaszmező utca 6. szám
alatt lévő ingatlan. Az ingatlan korábban önkormányzati tulajdonban volt,
2017. augusztus 29-én vette át a beruházó. Ezt követően indulhattak el az
előkészítő munkálatok. A tervezési és megvalósítási folyamatokat
megnehezítette – többek között – az épület műemléki védettsége, illetve
annak kiterjesztése a melléképületekre, a szomszédos épület megtámasztása,
az életveszélyes helyzetek elhárítása, és a közművekkel kapcsolatos vitás
kérdések tisztázása.

Összhangban a műemlékvédelmi szakhatóságok véleményével a főépületet nem
fogják lebontani, mivel védettség alatt áll. A bontás az udvari 
műhelyépületekre vonatkozott. Tekintettel arra, hogy a melléképületek is
műemléki védelem alatt álltak, csak ennek rendezését követően, 2018.
harmadik negyedévben lehetett elindítani a tényleges munkákat. 

Ennek részeként megerősítésre és stabilizálásra került az utcafronti
főépület, valamint elbontásra kerültek a védettséggel már nem érintett
műhelyépületek. A főépület tekintetében sor került az életveszélyes
állapotok megszűntetésére a beruházás építési feladatainak megkezdése
érdekében, valamint elkészültek az állagmegóvási munkálatok, régészeti
feltárások.  Az építési terv engedélyét a beruházó megkapta, az
előkészítő munkálatok zajlanak.

Az előkészítő munkálatokkal egyidejűleg megkezdődtek a Központ tartalmát
meghatározó folyamatok is. Roma művészek bevonásával elkészült a Központ
szakmai alapkoncepciója.

Létrehozásra került roma és nem roma művészek, elismert szakemberek
részvételével a központ szakmai tartalmát, konkrét programját meghatározó
Művészeti Tanácsadó Testület.

Az adatigénylés d.) pontja tekintetében tájékoztatom, hogy az új épület
kivitelezése a kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatása után
kezdődhet meg, erre tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kért
adattal nem rendelkezik, így nem tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja
értelmében vett adatkezelőnek.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. április 24.

                                                                                                                

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt EMMI!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin