Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Volt-e, s ha volt, szeretném megkapni a hatástanulmányát a

Magyar Közlönyben 206. számában a 27689. oldalon
(
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok...
)

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm.
rendelet módosítása

törvényeknek,

s

a

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm.
rendelet módosítása
3. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. fiatal házaspár: házastársak, melyek közül a családok
otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem
benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte
be a 40. életévét;

és

22. § Az R4. a 6. §-t követően a következő 4. alcímmel egészül ki:
„4. Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési
kamattámogatása
..
8. § (1) A gyermek vállalása esetén az otthonteremtési
kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha a kérelem
benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik
fél még nem töltötte be a 40. életévét.

okát, hogy a 40 évet betöltöttek ezzel nem élhetnek. Úgy vélem,
hogy aki eddig még semmilyen támogatást nem kapott, nem fair csak
az életkora alapján kizárni ezen kedvezményekből, tekintve, hogy a
jövő nemzedékének felnevelésében aktívan részt vesznek.

PS. Önökhöz a http://kimittud.atlatszo.hu/request/hata... alapján küldtek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 2.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

10209-1/2016/JISZOC
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszlevelét.

Üdvözlettel,
dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály

idézett részek megjelenítése