Csekonics program(ok)

Katus Eszter made this Közérdekűadat request to Emberi Erőforrások Minisztériuma

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Emberi Erőforrások Minisztériuma nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Kulturális és Innovációs Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Kormány a 2005/2020. (XII. 24.) sz. kormányhatározattal (az Emberi Erőforrások Minisztériumát megjelölve felelős szervként) 2 milliárd forintot biztosított a "Csekonics Befektetési Program"-ra. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a program megvalósításával megbízott szervezetek/cégek listáját.
- Amennyiben a „Csekonics Befektetési Program” és a „Csekonics József Program" megegyezik, úgy a kérdésünk az, hogy a programra szánt összeg 2 + 3 milliárd forint összesen?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 6.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Közadat (KIM),

Tisztelt Adatigénylő!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

"A Kormány a 2005/2020. (XII. 24.) sz. kormányhatározattal (az Emberi Erőforrások Minisztériumát megjelölve felelős szervként) 2 milliárd forintot biztosított a "Csekonics Befektetési Program"-ra. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a program megvalósításával megbízott szervezetek/cégek listáját.
- Amennyiben a „Csekonics Befektetési Program” és a „Csekonics József Program" megegyezik, úgy a kérdésünk az, hogy a programra szánt összeg 2 + 3 milliárd forint összesen?"

Az adatigénylés kapcsán tárcánk nem rendelkezik adattal, sem feladat-és hatáskörrel, figyelemmel a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128.§-a alapján.

Ezúton tájékoztatom, hogy a kért adatok a Kulturális és Innovációs Minisztériumban nem állnak rendelkezésre.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Tisztelettel:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közadat (KIM)!

Ha a Kormány a 2005/2020. (XII. 24.) sz. kormányhatározattal - az Emberi Erőforrások Minisztériumát megjelölve felelős szervként- 2 milliárd forintot biztosított a "Csekonics Befektetési Program"-ra, akkor ki Önök szerint az adatkezelő a programmal kapcsolatban, ha nem az EMMI jogutódja?

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Közadat (KIM),

Tisztelt Katus Eszter!

 

A Kormány tagjainak feladat - és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 128.§-a alapján a sportért felelős ágazat jelenleg nem a
Kulturális és Innovációs Minisztérium irányítása alá tartozik.

A fentiek figyelembevételével a kért adatok a Kulturális és Innovációs
Minisztériumban nem állnak rendelkezésre.

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

  

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Üdvözlettel: Kulturális és Innovációs Minisztérium 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

 

 

idézett részek megjelenítése