Csatlakozási kapacitások közzétételi tájékoztató

Segesvári Csaba made this Közérdekűadat request to Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2019 január elseje óta adatigénylésem időpontjáig kiadott Csatlakozási kapacitások közzétételi tájékoztatót havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 30.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

info, Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy megkeresését a MAVIR ZRt. (Társaság) kézhez vette.
Társaságunk az Öntől közvetlenül kézhez kapott személyes adatokat a GDPR
6. cikk (1) bek. a) pontja szerint, az érintett ráutaló magatartással
megadott hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás megadása az e-mail
megküldésével, mint aktív magatartással valósult meg. Az adatkezelés célja
az Ön által megfogalmazott igény kivizsgálása, elintézése.

 

Az adatokat a cél megvalósulásáig kezeljük: amennyiben a válasz
megküldését követően Ön, mint érintett nem él kifogással, a válasz
megküldésétől számított 1 év elteltével töröljük az adatokat, bármely
igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az
adatok törlésre.

 

Ön, mint érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai
kezeléséről, illetve hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen, élhet adathordozhatósághoz valamint
jogorvoslathoz való jogával. Tájékoztatjuk továbbá, hogy hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi e-mail címen
kérhet: [1][MAVIR request email]

 

Üdvözlettel:

 

MAVIR ZRt.

 

 

 

 

Dear Writer!

 

We would like to inform you that your inquiry was received by MAVIR ZRt.
(Company). Our Company manages the personal information received directly
from you in accordance with Article 6(1)(a) of GDPR, on the basis of the
consent of the party concerned. The consent was given by sending an e-mail
as an active act. The purpose of the data management is to investigate and
settle the inquiry you have made.

 

The data will be handled until the goal is achieved: if you have no
objection after the reply has been sent, we will delete the data after 1
year from sending the reply, in case of any claim enforced, the data will
be deleted after the expiration of the limitation period.

 

As a concerned party, you may request at any time detailed information
about handling your personal data and you have access to your personal
data, furthermore you can request data correction, cancellation or
limitation and may object to process your personal data and have the right
to access to media on which they may be recorded or legal remedy. Please
note that you may withdraw your consent at any time. You can contact us at
[2][MAVIR request email] for further information on the handling of your personal
data.

 

Regards

 

MAVIR Ltd.

 

References

Visible links
1. mailto:[MAVIR request email]
2. mailto:[MAVIR request email]

info, Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Segesvári Csaba!

Hivatkozva a lenti megkeresésére az alábbiakról tudjuk tájékoztatni:

 

A csatlakozási kapacitások közzétételi tájékoztatóról a villamosenergiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvénynek (Vet.) a 2021. április 1-i hatállyal
megállapított  35.§ (8) bekezdése rendelkezik, ami alapján  a hálózati
engedélyesek a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű
transzformátorállomásokhoz rendelt, az aktuális szabad kapacitásokról, és
a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes
tájékoztatót hathavonta kötelesek közzétenni, azzal, hogy a Vet. 171.§ (5)
bekezdés alapján a hálózati engedélyesek első alkalommal 2022. május 2-ig
voltak kötelesek közzétenni.

 

A MAVIR ZRt. a 2022. május 2-ig esedékes közzétételt honlapján az alábbiak
szerint teljesítette:
[1]https://www.mavir.hu/web/mavir/csatlakoz...

 

A 302/2022. (VIII.9.) Korm. rendelet, illetve az azt módosító 433/2022.
(XI.2.) Korm. rendelet alapján a 2022. május 2-át követően a soron
következő közzétételt – a hathavi gyakoriságtól eltérően – 2023. április
30-ig kell teljesíteni.

 

A fentiek alapján az adatigénylésben megjelölt hálózati csatlakozási
kapacitások közzétételi tájékoztatóként kizárólag a fent hivatkozott 2022.
május 2-i közzétételi tájékoztató áll rendelkezésre. 

 

Tisztelettel

 

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

H-1031 Budapest, Anikó u. 4.

[2]www.mavir.hu

 

Legyen jövőbarát: csak akkor nyomtassa ki ezt az üzenetet vagy
mellékleteit, ha valóban szüksége van rá.

 

idézett részek megjelenítése