Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szászi Á. József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

COVID-19 oltást ösztönző kommunikációs kampányok adatai tudományos kutatáshoz

Szászi Á. József made this Közérdekűadat request to Miniszterelnöki Kabinetiroda

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Szászi Á. József to read a recent response and update the status.

Szászi Á. József

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a COVID-19 oltásra ösztönző kommunikációs kampányok részletes költségvetését, heti bontásban feltüntetve, hogy mennyit költött a kormány COVID-19 oltásra ösztönző hirdetésekre kommunikációs csatornánként (TV, rádió, újság és online hirdetések, köztéri plakátok). (Amennyiben más bontásban közvetlenül elérhetőek ezek az adatok, kérem előbb ezt küldjék el. Ezt követően az adatok összeállítása után kérem küldjék el heti bontásban, csatornák szerint külön a részletes költségvetést. Amennyiben elérhető a napi költségvetés, kérem azt is küldjék el.)

Kérem külön dokumentumban küldjék el, hogy az egyes oltást ösztönző kommunikációs kampányok milyen üzeneteket tartalmaztak, és kik voltak azok a közéleti személyek, akik szerepeltek benne (pl. Cseh László, Merkely Béla). Kérem ebben a dokumentumban azt is tüntessék fel, hogy ezek a kommunikációs kampányok pontosan mettől meddig tartottak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 19.

Üdvözlettel:

Szászi Áron

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/45/2 (2023)

Szászi Áron

[2][FOI #22668 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. június 19-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
COVID-19 oltásra ösztönző kommunikációs kampányok részletes
költségvetését, heti bontásban feltüntetve, hogy mennyit költött a kormány
COVID-19 oltásra ösztönző hirdetésekre kommunikációs csatornánként (TV,
rádió, újság és online hirdetések, köztéri plakátok). (Amennyiben más
bontásban közvetlenül elérhetőek ezek az adatok, kérem előbb ezt küldjék
el. Ezt követően az adatok összeállítása után kérem küldjék el heti
bontásban, csatornák szerint külön a részletes költségvetést. Amennyiben
elérhető a napi költségvetés, kérem azt is küldjék el.)

 

Kérem külön dokumentumban küldjék el, hogy az egyes oltást ösztönző
kommunikációs kampányok milyen üzeneteket tartalmaztak, és kik voltak azok
a közéleti személyek, akik szerepeltek benne (pl. Cseh László, Merkely
Béla). Kérem ebben a dokumentumban azt is tüntessék fel, hogy ezek a
kommunikációs kampányok pontosan mettől meddig tartottak.”

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért adatokat „kampányonként” és az Ön
által megadott bontásokban nem tartjuk nyilván. A válaszadással egy új
minőségű adat létrehozása történne, amelyre az 13/2019. (IV.8.) AB
határozatban foglaltak alapján az adatkezelő nem köteles. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is számos állásfoglalásában
megerősítette, hogy a közérdekű adatigénylések teljesítése körében
közfeladatot ellátó szervek nem kötelesek – kizárólag az adatigénylés
teljesítése érdekében – új, a rendelkezésre állókhoz képest minőségileg
más adatot előállítani.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szászi Á. József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.