Büntetőfeljelentesek és perek alakulása

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem, hogy évenkénti bontásban (2019-2020) és megyénkénti bontásban (nem gongyolitve) a NAV ellenőrzési szakterülete által tett buntetofeljelentesek számát megküldeni szíveskedjék.

2. Kérem, hogy evenkenti (2019-2020) és megyei bontásban (nem gongyolitve) az adott bűncselekmények vonatkozásában történő megoszlását megküldeni szeveskedjek a feljelentések arányában (pl. költségvetési csalás, csődbűncselekmény stb,)

3. Kérem, hogy évenkénti (2019-2020) és megyei bontásban (nem gongyolitve) az feljelentések és az ez alapján elrendelt nyomozások számát, továbbá a feljelentések elutasításának számát megküldeni szíveskedjék.

4. Kérem, hogy evenkenti (2019-2020) és megyei bontásban (nem gongyolitve) a NAV által indított Cstv 33/A valamint a Cstv 40 paragrafusaira alapított megállapítási és marasztalasi perek számát és azok pernyertesseg/perveszetesseg arányát közölni szíveskedjék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 27.

Dr. Lelkes Péter ügyvéd

Üdvözlettel:

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Ön a KiMitTud internetes oldalon keresztül közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, melyre válaszul alábbiakról tájékoztatom.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem, hogy évenkénti bontásban (2019-2020) és megyénkénti bontásban (nem gongyolitve) a NAV ellenőrzési szakterülete által tett buntetofeljelentesek számát megküldeni szíveskedjék.
A NAV ellenőrzési szakterülete által tett büntető feljelentések számát évenkénti és megyei bontásban a csatolt 1. melléklet 1. munkalapján találja. Az adatok kizárólag az adóellenőrzések során feltárt bűncselekmények miatt tett feljelentések számára vonatkoznak.

2. Kérem, hogy evenkenti (2019-2020) és megyei bontásban (nem gongyolitve) az adott bűncselekmények vonatkozásában történő megoszlását megküldeni szíveskedjék a feljelentések arányában (pl. költségvetési csalás, csődbűncselekmény stb,)
Az adatok a kért bontásban nem állnak a NAV rendelkezésére.

3. Kérem, hogy évenkénti (2019-2020) és megyei bontásban (nem gongyolitve) az feljelentések és az ez alapján elrendelt nyomozások számát, továbbá a feljelentések elutasításának számát megküldeni szíveskedjék.
Erre vonatkozóan érdemi adatokkal a NAV nem rendelkezik, mivel a büntetőeljárási döntések az eljáró nyomozóhatóságok eljárásai, ezért ezek nem állnak a NAV területi szerveinek rendelkezésére.

4. Kérem, hogy evenkenti (2019-2020) és megyei bontásban (nem gongyolitve) a NAV által indított Cstv 33/A valamint a Cstv 40 paragrafusaira alapított megállapítási és marasztalasi perek számát és azok pernyertesseg/perveszetesseg arányát közölni szíveskedjék.
A kérés megválaszolásához a 2. mellékletben megjelenített adatok állnak rendelkezésre.
Budapest, 2020. november 9.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

Csatoltan küldöm a 2. mellékletet, a Kimittud weboldal működési sajátossága miatt külön kell feltölteni.