Budakalászt északról elkerülő úttal kapcsolatos engedélyezési eljárás valamennyi dokumentumának kikérése (kérelem, hatástanulmány, szakvélemények, maga az engedély)

Nemzeti Közlekedési Hatóság nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budakalászt északról elkerülő úttal kapcsolatos engedélyezési eljárás valamennyi dokumentumát (kérelem, hatástanulmány, szakvélemények, maga az engedély)
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Petri Szabolcs

UVH UH Út, és Hídügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Petri Szabolcs Úr!

 

Mellékelten küldöm a Budakalászt északról elkerülő úttal kapcsolatos
közérdekű adat megismerésére iránti kérelmének elbírálása tárgyban kiadott
levelünket és mellékletét szkennelt formában.

 

Üdvözlettel:

 

Szalai György

osztályvezető

 

megbízásából:

 

Szécsényi-Nagy Gergely

útügyi referens

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
Út- és Hídügyi Főosztály

Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály

 

H-1066 Budapest, Teréz körút 62.

Levélcím: 1387 Budapest 62. Pf. 30.

Telefon:+36 1 474 1737