BME HÖK beszerzései összeférhetetlenségének vizsgálata

Kovács Péter made this Közérdekűadat request to Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) BME HÖK 2020. évi költségvetési terve és tényleges költései.

2) BME HÖK 2020. évben történő beszerzései esetén:

-számlát kibocsájtó szolgáltató neve,
-számlát kibocsájtó szolgáltató adószáma
-számla kelte,
-igénybevett szolgáltatás/termék megnevezése,
-számla nettó értéke.

3) A BME vizsgálja-e és ha igen, milyen szabályozó szerint a BME HÖK Egyetemi Hallgatói képviseletének és Kari Hallgatói Képviseletének tagjaival összeférhetetlen (2015. évi CXLIII. tv. 25. § szerint) gazdasági társaságok, személyek és civil szervezetek a BME HÖK-höz kapcsolódó 2020. évi beszerzéseken történő részvételét?

4) A BME-nek van-e tudomása, hogy történt-e valaha összeférhetetlenség a BME HÖK Egyetemi Hallgatói képviseletének és Kari Hallgatói Képviseletének tagjai és a BME HÖK által kezdeményezett beszerzéseken résztvevők között?

Szeretném a BME figyelmét felhívni, hogy a közpénz elköltésének nyilvánosságát törvény garantálja. A civil ellenőrzés segít felderíteni az esetleges visszaéléseket, összeférhetetlenségeket, még abban az esetben is, ha a közpénzzel gazdálkodó, bűncselekményt elkövetők, bonyolult céges hálón keresztül, rokonaik, hozzátartozóik bevonásával igyekeznek elrejteni törvényellenes tevékenységüket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 8.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

2 Attachments

Tisztelt Kovács Péter!

 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2021.11.08-án két
külön levélben érkezett, „BME HÖK beszerzései összeférhetetlenségének
vizsgálata” tárgyú közérdekű adatigényléseivel kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:

 

1) BME HÖK 2020. évi költségvetési terve és tényleges költései.

Az Egyetem a gazdálkodására vonatkozó szabályok alapján intézményi szintű
éves költségvetést és költségvetési beszámolót készít.

Az Egyetem 2020. évi elemi költségvetése a következő linken érhető el:
[1]https://kancellaria.bme.hu/kozerdeku-ada...

Az Egyetem 2020. évi költségvetési beszámolója a következő linken érhető
el:
[2]https://kancellaria.bme.hu/sites/default...

 

2) BME HÖK 2020. évben történő beszerzései kapcsán az adatigénylést az
Egyetem a jelen levelemhez mellékelt kimutatás megküldésével teljesíti,
hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30.§ (7)

bekezdésére, mely szerint a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának
átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló
adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Tájékoztatom
továbbá, hogy a kimutatásban kizárólag a BME Hallgatói és Doktorandusz
Önkormányzatát érintő - költségvetési forrás terhére teljesített –
kiadások rögzítettek, tehát amennyiben valamely beszerzésben az Egyetem
más szervezeti egységei is érintettek voltak, úgy - az Egyetem
gazdálkodási rendszeréből adódóan – azok vonatkozásában a
nyilvántartásainkból/adatokból nem végezhető szűrés az Önkormányzatra és
annak tagszervezeteire.

 

3) BME HÖK beszerzéseire vonatkozó egyetemi szabályozók

Az Egyetem valamennyi beszerzésére a 16/2017 (X.27.) számú Rektori -
Kancellári Közös Utasítással kiadott, másolatban csatolt Beszerzési és
Közbeszerzési Szabályzat irányadó.

 

4) A BME vizsgálja-e és ha igen, milyen szabályozó szerint a BME HÖK
Egyetemi Hallgatói képviseletének és Kari Hallgatói Képviseletének
tagjaival összeférhetetlen (2015. évi CXLIII. tv. 25. § szerint) 
gazdasági társaságok, személyek és civil szervezetek a BME HÖK-höz
kapcsolódó 2020. évi beszerzéseken történő részvételét?

Az Egyetem beszerzéseinek lefolytatása során a hatályos Beszerzési és
Közbeszerzési Szabályzata (16/2017 (X.27.) számú Rektori - Kancellári
Közös Utasítás) szerint jár el, mely alapján a közbeszerzési eljárásokban
kizárólag olyan személy vehet részt akár eljárásba bevont személyként,
akár a bíráló bizottság tagjaként, akár döntéshozóként, akivel szemben nem
állnak fenn a közbeszerzésekről szóló, Ön által is hivatkozott 2015. évi
CXLIII. tv. 25.§ paragrafusában meghatározott összeférhetetlenségi okok,
és erről nyilatkozatot is tett.

 

5) A BME-nek van-e tudomása, hogy történt-e valaha összeférhetetlenség a
BME HÖK Egyetemi Hallgatói képviseletének és Kari Hallgatói Képviseletének
tagjai és a BME HÖK által kezdeményezett beszerzéseken résztvevők között?

Nincs tudomásunk olyan esetről, melyben BME EHK vagy KHK képviselők –
beszerzésre vonatkozó jogszabályi vagy belső szabályokba ütköző –
összeférhetetlensége állt volna fenn.

 

Tisztelettel,

 

Pál Tamás kabinetfőnök úr megbízásából

 

Dankó Szabina

Ügyvivő szakértő

Kancellári Kabinet

________________________________________________________________________________________

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület

 

 

idézett részek megjelenítése