BME HÖK beszerzései összeférhetetlenségének vizsgálata

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) BME HÖK 2020. évi költségvetési terve és tényleges költései.

2) BME HÖK 2020. évben történő beszerzései esetén:

-számlát kibocsájtó szolgáltató neve,
-számlát kibocsájtó szolgáltató adószáma
-számla kelte,
-igénybevett szolgáltatás/termék megnevezése,
-számla nettó értéke.

3) A BME vizsgálja-e és ha igen, milyen szabályozó szerint a BME HÖK Egyetemi Hallgatói képviseletének és Kari Hallgatói Képviseletének tagjaival összeférhetetlen (2015. évi CXLIII. tv. 25. § szerint) gazdasági társaságok, személyek és civil szervezetek a BME HÖK-höz kapcsolódó 2020. évi beszerzéseken történő részvételét?

4) A BME-nek van-e tudomása, hogy történt-e valaha összeférhetetlenség a BME HÖK Egyetemi Hallgatói képviseletének és Kari Hallgatói Képviseletének tagjai és a BME HÖK által kezdeményezett beszerzéseken résztvevők között?

Szeretném a BME figyelmét felhívni, hogy a közpénz elköltésének nyilvánosságát törvény garantálja. A civil ellenőrzés segít felderíteni az esetleges visszaéléseket, összeférhetetlenségeket, még abban az esetben is, ha a közpénzzel gazdálkodó, bűncselekményt elkövetők, bonyolult céges hálón keresztül, rokonaik, hozzátartozóik bevonásával igyekeznek elrejteni törvényellenes tevékenységüket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 8.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

2 Attachments

Tisztelt Kovács Péter!

 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2021.11.08-án két
külön levélben érkezett, „BME HÖK beszerzései összeférhetetlenségének
vizsgálata” tárgyú közérdekű adatigényléseivel kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:

 

1) BME HÖK 2020. évi költségvetési terve és tényleges költései.

Az Egyetem a gazdálkodására vonatkozó szabályok alapján intézményi szintű
éves költségvetést és költségvetési beszámolót készít.

Az Egyetem 2020. évi elemi költségvetése a következő linken érhető el:
[1]https://kancellaria.bme.hu/kozerdeku-ada...

Az Egyetem 2020. évi költségvetési beszámolója a következő linken érhető
el:
[2]https://kancellaria.bme.hu/sites/default...

 

2) BME HÖK 2020. évben történő beszerzései kapcsán az adatigénylést az
Egyetem a jelen levelemhez mellékelt kimutatás megküldésével teljesíti,
hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30.§ (7)

bekezdésére, mely szerint a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának
átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló
adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Tájékoztatom
továbbá, hogy a kimutatásban kizárólag a BME Hallgatói és Doktorandusz
Önkormányzatát érintő - költségvetési forrás terhére teljesített –
kiadások rögzítettek, tehát amennyiben valamely beszerzésben az Egyetem
más szervezeti egységei is érintettek voltak, úgy - az Egyetem
gazdálkodási rendszeréből adódóan – azok vonatkozásában a
nyilvántartásainkból/adatokból nem végezhető szűrés az Önkormányzatra és
annak tagszervezeteire.

 

3) BME HÖK beszerzéseire vonatkozó egyetemi szabályozók

Az Egyetem valamennyi beszerzésére a 16/2017 (X.27.) számú Rektori -
Kancellári Közös Utasítással kiadott, másolatban csatolt Beszerzési és
Közbeszerzési Szabályzat irányadó.

 

4) A BME vizsgálja-e és ha igen, milyen szabályozó szerint a BME HÖK
Egyetemi Hallgatói képviseletének és Kari Hallgatói Képviseletének
tagjaival összeférhetetlen (2015. évi CXLIII. tv. 25. § szerint) 
gazdasági társaságok, személyek és civil szervezetek a BME HÖK-höz
kapcsolódó 2020. évi beszerzéseken történő részvételét?

Az Egyetem beszerzéseinek lefolytatása során a hatályos Beszerzési és
Közbeszerzési Szabályzata (16/2017 (X.27.) számú Rektori - Kancellári
Közös Utasítás) szerint jár el, mely alapján a közbeszerzési eljárásokban
kizárólag olyan személy vehet részt akár eljárásba bevont személyként,
akár a bíráló bizottság tagjaként, akár döntéshozóként, akivel szemben nem
állnak fenn a közbeszerzésekről szóló, Ön által is hivatkozott 2015. évi
CXLIII. tv. 25.§ paragrafusában meghatározott összeférhetetlenségi okok,
és erről nyilatkozatot is tett.

 

5) A BME-nek van-e tudomása, hogy történt-e valaha összeférhetetlenség a
BME HÖK Egyetemi Hallgatói képviseletének és Kari Hallgatói Képviseletének
tagjai és a BME HÖK által kezdeményezett beszerzéseken résztvevők között?

Nincs tudomásunk olyan esetről, melyben BME EHK vagy KHK képviselők –
beszerzésre vonatkozó jogszabályi vagy belső szabályokba ütköző –
összeférhetetlensége állt volna fenn.

 

Tisztelettel,

 

Pál Tamás kabinetfőnök úr megbízásából

 

Dankó Szabina

Ügyvivő szakértő

Kancellári Kabinet

________________________________________________________________________________________

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület

 

 

idézett részek megjelenítése