BKK autóbuszos alvállalkozók (Volánbusz,Arriva, BKV) kötbér 2020 és 2021. év

Kovács Zoltán made this Közérdekűadat request to Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy 2020 és 2021 években A BKK Zrt. autóbuszos alvállalkozóira az alábbi, minőségi elvárásokkal kapcsolatos kötbér fizetési kötelezettséget róttak ki.

- járművek indulása/érkezése - járatok pontossága
- menetkimaradás
- forgalombiztonság
- utastájékoztatás elmulasztása
- jármű nem megfelelő esztétikai, higiéniai állapota
- hőmérsékletszabályzó technika be nem tartása
- hibás utastérfűtéssel vagy hibás légkondicionáló berendezéssel való forgalomban tartása

Kérem, hogy az adatokat havi bontásban, alvállalkozó, minőségi elvárás és kötbér rovatokkal küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 3.

Üdvözlettel: Kovács Zoltán
+36305515789

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0034606/2022 

Kovács Zoltán

[1][FOI #20865 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Zoltán!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 29. § (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a BKK Zrt.-hez 2022. augusztus 3-án
érkezett közérdekű adatigénylést tartalmazó, Társaságunknál
0038/0034606/2022 szám alatt nyilvántartott elektronikus levelére adandó
válaszunk megküldésének határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

A válaszadásig kérjük további szíves türelmét, valamint tájékoztatásunk
tudomásul vételét.

 

Budapest, 2022. augusztus 18.

                                   

Tisztelettel:

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #20865 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

 

Ügyszám: 0038/0034606/2022 

Ügyintéző: Kovácsné Pataki Hajnalka 

 

Kovács Zoltán

[1][FOI #20865 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Zoltán!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2022. augusztus 3-án érkezett „Közérdekűadat
igénylés - BKK autóbuszos alvállalkozók (Volánbusz, Arriva, BKV) kötbér
2020 és 2021. év” tárgyú adatigénylésére, az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Kérdéseire a mellékelt táblázatban található adatokat állítottuk össze. A
BKK Zrt.-nek nincsenek alvállalkozói, a BKK Zrt. megrendelésére két
szolgáltató végez autóbuszos szolgáltatást, a BKV Zrt. (mint belső
szolgáltató, Közszolgáltatási Szerződés keretében, mintegy 750-800
forgalmi autóbusszal) és az ArrivaBus Kft. (mint szerződéses szolgáltató,
5 különböző szolgáltatási szerződés keretében, mintegy 400 forgalmi
autóbusszal), így ezen két szolgáltató vonatkozásában adjuk meg a kért
adatokat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a kérdésében szétválasztott két utolsó tétel,
nevezetesen a

 

- hőmérsékletszabályzó technika be nem tartása

- a hibás utastérfűtéssel vagy hibás légkondicionáló berendezéssel való
forgalomban tartása

 

kategóriák nem kerülnek külön ellenőrzésre és szankcionálásra, ezért a
járművek utastéri hőmérsékletével kapcsolatban kiszabott összes
kötbérösszeget egy adatként tudjuk megjeleníteni.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

 

Budapest, 2022. szeptember 2.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

Kérjük, értékelje munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével:
[2]Ügyfélelégedettségi kérdőív

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[3]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[4]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [5][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[6]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

References

Visible links
1. file:///tmp/%20%20
2. https://forms.microsoft.com/r/xUx9D6drzp
3. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
4. http://www.naih.hu/
5. mailto:[email address]
6. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...

Tisztelt BKK!

Kérem küldjék meg részemre a MÁV-Volán-csoport kért adatait is.
Mivel 2014 óta az ex. Volánbusz Zrt. vállalkozási keretszerződés formájában szállítási szolgáltatást végeznek a BKK-nak Budapest aglomerációjában.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE...

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36305515789

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0034606/2022 

Kovács Zoltán

[1][FOI #20865 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Zoltán!

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 29. § (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a BKK Zrt.-hez 2022. szeptember 05-én
érkezett közérdekű adatigénylést tartalmazó, Társaságunknál
0038/0034606/2022 szám alatt nyilvántartott elektronikus levelére adandó
válaszunk megküldésének határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

A válaszadásig kérjük további szíves türelmét, valamint tájékoztatásunk
tudomásul vételét.

 

Budapest, 2022. szeptember 20.

                                   

Tisztelettel:

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #20865 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 Ügyszám: 0038/0034606/2022 

Ügyintéző: Kovácsné Pataki Hajnalka 

Kovács Zoltán

[1][FOI #20865 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Zoltán!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2022. szeptember 5-én érkezett „Internal
review of Közérdekűadat igénylés - BKK autóbuszos alvállalkozók
(Volánbusz,Arriva, BKV) kötbér 2020 és 2021. év” tárgyú adatigénylésére,
az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A Volánbusz Zrt. 2016 novembere óta nem a BKK megrendelése alapján végzi
az elővárosi személyszállítási szolgáltatást, a szolgáltatás megrendelője
a Technológiai és Ipari Minisztérium. A BKK így az agglomerációs
szolgáltatás elvégzése kapcsán semmilyen kötbért sem szab ki a Volánbusz
Zrt-re.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2022. október 5.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

Kérjük, értékelje munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével:
[2]Ügyfélelégedettségi kérdőív

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[3]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[4]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [5][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[6]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #20865 email]
2. https://forms.microsoft.com/r/xUx9D6drzp...
3. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
4. http://www.naih.hu#_blank/
5. mailto:[email address]
6. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...

Tisztelt BKK!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán