Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Erdei Rajmund, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Tisztelt Bank által készített biztonsági mentésekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot!

Kérem, hogy küldjék meg RENDSZERENKÉNT/ADATBÁZISONKÉNT elkülönítve az alábbi információkat:

1. biztonsági mentés típusa,
2. biztonsági mentés készítésének gyakorisága,
3. biztonsági mentés példányszáma,
4. a mentett adatok körének teljes körű meghatározása,
5. a biztonsági mentések módja,
6. a mentett állományok őrzési helye,
7. a mentett állományok megőrzési ideje típusonként,
8. a mentett állományok nyilvántartásának módja, helye.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 11.

Üdvözlettel:

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Erdei Rajmund!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB) 2024. március 11-én az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az MNB a biztonsági mentésekre vonatkozó külön szabályzattal nem rendelkezik. A biztonsági mentésben szereplő személyes adatok a mentési, archiválási, visszatöltési szabályok alapján az alapügyhöz kötődnek, osztják annak sorsát.

Tekintettel arra, hogy az adatkérés túlmutat az Infotv. 1. § ban megfogalmazott a közügyek átláthatóságának célján, valamint olyan az információbiztonság szempontjából kiemelten fontos adatokra vonatkozik, melyek nyilvánossága a bank üzletmenetét közvetlenül vagy közvetve, információk folyamatos rendelkezésre állását, hitelességét, bizalmasságának és sértetlenségének védelmét és minőségének biztosítását, különös tekintettel az informatikai rendszerben keletkező, tárolt, feldolgozott adatok és az azokkal lebonyolított tranzakciók letagadhatatlanságát érintik, nem látunk lehetőséget az adatok kiadására.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 31. § alapján a közérdekű adat igénylője a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálat kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Tisztelettel,

KOMMUNIKÁCIÓ
1013 Bp., Krisztina krt 55.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Email - Web - Facebook - Twitter - Instagram

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Erdei Rajmund, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.