Bizottsági ülésen felolvasott, jegyzőkönyvben nem szereplő szereplő jegyzői törvényességi észrevétel

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdának normális esetben által (részletek)

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 2022. szeptember 27-i ülés 16. napirendje kapcsán, Varga Előd Bendegúz alpolgármester által felolvasott jegyzői törvényességi észrevételeket.

2. Legyenek szívesek tájékoztatni, milyen jogszabály teszi lehetővé, hogy a jegyzőkönyvben ne szerepeljenek a jegyző ülésen felolvasott jogi aggályai, amelyekre a vitában Kovács Márton alpolgármester és Varga Előd Bendegúz alpolgármester hivatkoznak, továbbá ugyanezen bizottság 2022. november 15-i ülés 1. napirendjének vitájában Kiss Roland bizottsági elnök hivatkozik, azonban a jegyzőkönyv készítői és hitelesítői nem tartják annyira lényegesnek, hogy a tartalmáról bármit jegyzőkönyvezzenek.

3. Legyenek szívesek tájékoztatni, milyen jogszabály teszi lehetővé, hogy a jegyzőkönyvet olyan képviselő hitelesítse, aki az ülés vége előtt 13 perccel, éppen az utolsó érdemi témaként szereplő 16. napirendi pont tárgyalása közben távozott. A jegyzőkönyv szerint az ülés első 4 napirendi pontját összesen 4 percig, további 5 napirendi pontot összesen 36 percig, 5 zárt napirendi pontot összesen 20 percig, a 16. napirendi pontot egymagában 30 percig tárgyalták; erről a félórás vitáról mindössze 8 mondat került jegyzőkönyvbe, a jegyző észrevételeinek tartalmáról semmi, a 17. Egyebek napirendi pontnál pedig sem előterjesztés, sem hozzászólás nem volt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 4.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos