Bizottsági ülésen felolvasott, jegyzőkönyvben nem szereplő szereplő jegyzői törvényességi észrevétel

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 2022. szeptember 27-i ülés 16. napirendje kapcsán, Varga Előd Bendegúz alpolgármester által felolvasott jegyzői törvényességi észrevételeket.

2. Legyenek szívesek tájékoztatni, milyen jogszabály teszi lehetővé, hogy a jegyzőkönyvben ne szerepeljenek a jegyző ülésen felolvasott jogi aggályai, amelyekre a vitában Kovács Márton alpolgármester és Varga Előd Bendegúz alpolgármester hivatkoznak, továbbá ugyanezen bizottság 2022. november 15-i ülés 1. napirendjének vitájában Kiss Roland bizottsági elnök hivatkozik, azonban a jegyzőkönyv készítői és hitelesítői nem tartják annyira lényegesnek, hogy a tartalmáról bármit jegyzőkönyvezzenek.

3. Legyenek szívesek tájékoztatni, milyen jogszabály teszi lehetővé, hogy a jegyzőkönyvet olyan képviselő hitelesítse, aki az ülés vége előtt 13 perccel, éppen az utolsó érdemi témaként szereplő 16. napirendi pont tárgyalása közben távozott. A jegyzőkönyv szerint az ülés első 4 napirendi pontját összesen 4 percig, további 5 napirendi pontot összesen 36 percig, 5 zárt napirendi pontot összesen 20 percig, a 16. napirendi pontot egymagában 30 percig tárgyalták; erről a félórás vitáról mindössze 8 mondat került jegyzőkönyvbe, a jegyző észrevételeinek tartalmáról semmi, a 17. Egyebek napirendi pontnál pedig sem előterjesztés, sem hozzászólás nem volt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 4.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos