Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (régi Btk.) 226. §-a, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.) 301. §-a szerinti bántalmazás hivatalos eljárásban bűntettével,
b) a régi Btk. 227. §-a, illetve az új Btk. 303. §-a szerinti kényszervallatás bűntettével,
c) valamint a régi Btk. 229. §-a, illetve az új Btk. 310. §-a szerinti hivatalos személy elleni erőszak bűntettével
kapcsolatban tett feljelentések, elutasított feljelentések, nyomozásmegszüntetések, eljárásfelfüggesztések és vádemelések számát az ENyÜBS szerinti bontásban a 2022. és a 2023. év vonatkozásában.

2. Kérem, a fenti 1. pont a) és b) pontjában foglalt adatokat a szerinti bontásban is adják meg, hogy az eljárásokban a regisztrált elkövető, a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy, illetve a terhelt a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, vagy más rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományába tartozik-e.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 13.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

MKLU WebSite info, Legfőbb Ügyészség

A Legfőbb Ügyészség Igazgatási Önálló Osztálya tájékoztatja, hogy a [FOI #24885 email] címről küldött "Közérdekűadat igénylés - Bántalmazás hivatalos eljárásban, kényszervallatás, hivatalos személy elleni erőszak" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2024.05.13. 23:32:14 -kor megérkezett.

Informatikai Főosztály, Legfőbb Ügyészség

2 Melléklet