Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2020 évi vagyon nyilatkozatai

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal képviselők 2020 évi vagyon nyilatkozatai
Valamint község jegyzőjének
- a rá vonatkozó bértábla szerinti illetményét,
- a besorolási bértől alkalmazott eltérítés mértékét és
- az összes teljes járandóságát, beleértve esetleges költségtérítést és egyéb juttatást is.
A fenti adatokat a 2019 októberétől számítva, havi bontásban kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 3.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Pontosítás !

Mivel a vagyon nyilatkozatok polgármester alpolgármester képviselők vagyon nyilatkozataik elérhetőek az alábbi linken :
http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
némelyik olvashatatlan hiányosak kérem annak megismerhetővé tételére .
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról .

33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel).

Továbbiakban kérem a külsős alpolgármester vagyonnyilatkozatát teljesíteni alpolgármester díjazása is nyilvános, aki nem tagja a
képviselő testületnek. Az önkormányzat képviselő-testületének erről szóló döntése nyilvános és közzéteendő, arra irányuló közérdekű adat megismerése iránti igény esetén azt az igénylő részére ki kell adni.

A Mötv. 79. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat az
alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.

A Mötv. 72. S (4) bekezdése kimondja, hogy a polgármesterre megfelelően alkalmazni kell önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat.A Mötv. 39. S (3) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata közérdekből
nyilvános. 
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXIl. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 6. pontja alapján közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőséget vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli .

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzati feladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A vonatkozó törvényi rendelkezések alapján az alpolgármester vagyonnyilatkozata, függetlenül képviselő-testületi tagságától, közérdekből nyilvános adat, melynek megismerését erre irányuló igény esetén az adatkezelőnek lehetővé kell tennie.
A Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a jegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 255. § (1)bekezdése határozza meg a jegyzők alapilletményét, míg ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a közös önkormányzati hivatal jegyzőjének illetményének megállapítása során a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések együttes lakosságszámát, illetve az érintett város és községek együttes lakosságszámát kell alapul venni.

A Kttv. 246. § (1) bekezdése alapján a jegyző közszolgálati jogviszonyában a Kttv.
köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit a törvényben meghatározott eltérésekkel, megfelelően alkalmazni kell.

A Kttv. 226. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati jogviszonyban a Kttv. kormány tisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A Kttv. 179. § ) pontja alapján a kormánytisztviselő illetménye közérdekből nyilvános adatnak minősül.
A fentiekre tekintettel a közös önkormányzati hivatal jegyzőjének díjazása közérdekből nyilvános adat, így az Infotv. hatálya alá tartozik .
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 16.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc úr!
Adatigénylésére közlöm, hogy dr. Szécsi Ottó jegyző a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény 254. § (2) bekezdése alapján
személyi illetményben részesül, melynek mértéke 2019. március 1-étől 2020.
február 29-éig 740 000 Ft, 2020. március 1-étől 810 000 Ft.
Továbbá az Ön által kért vagyonnyilatkozatok az alábbi linken elérhetők:
[1]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
Tisztelettel:
Deák-Szinyéri József 
polgármester

--------------------------------------------------------------------------

Bizalmas információ: A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló
és bizalmas, amelyet kizárólag a címzett használhat fel. A címzetten
kívül, akinek esetlegesen ezen e-mail a birtokába jut, tartalmát nem
használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve
semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben nem Ön a címzettje
ennek az üzenetnek, kérjük, azonnal értesítse a feladót és szíveskedjen
rendszeréből az üzenetet valamint az ahhoz csatolt dokumentumokat törölni.

Confidentiality Note: This email is intended only for the person(s) or
entity(ies) to which it is addressed and may contain information that is
privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Any
review, retransmission or other use of, or taking of any action in
reliance upon this information by anyone other than the intended
recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error,
please notify the sender immediately and destroy the entire message.
Deák Ferenc <[2][FOI #17164 email]> ezt írta
(időpont: 2021. febr. 3., Sze, 13:31):

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal képviselők 2020 évi
vagyon nyilatkozatai
Valamint község jegyzőjének
- a rá vonatkozó bértábla szerinti illetményét,
- a besorolási bértől alkalmazott eltérítés mértékét és
- az összes teljes járandóságát, beleértve esetleges költségtérítést és
egyéb juttatást is.
A fenti adatokat a 2019 októberétől  számítva, havi bontásban kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február  3.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #17164 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[5][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

idézett részek elrejtése

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Pontosítás !

Előzőekben jeleztem hogy a vagyonnyilatkozatok el érhetőek az alábbi linken :http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...

Van olyan mely olvashatatlan hiányos kértem annak megismerhetővé tételére de ez nem történt meg ez idáig .

Valamint a B.Rész jövedelem nyilatkozat 2. pontja b.,c.,d., hiányosak .

Az alábbi 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírja ennek módját .
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel).

Továbbiakban kértem a külsős alpolgármester vagyonnyilatkozatát teljesíteni alpolgármester díjazása is nyilvános, aki nem tagja a
képviselő testületnek, eddig nem teljesült az adat igénylés .

Az alpolgármester díjazása is nyilvános, aki nem tagja a képviselő testületnek.
Az önkormányzat képviselő-testületének erről szóló döntése nyilvános és közzéteendő, arra irányuló közérdekű adat megismerése iránti igény esetén azt az igénylő részére ki kell adni.

A Mötv. 79. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.

A Mötv. 72. S (4) bekezdése kimondja, hogy a polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat.
A Mötv. 39. S (3) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános. Az önkormányzat képviselő-testületének erről szóló döntése nyilvános és közzéteendő, arra irányuló közérdekű adat megismerése iránti igény esetén azt az igénylő részére ki kell adni. ami ez idáig nem történt meg .

És még adatigénylésemre nem kaptam meg
A község jegyzőjének
- a besorolási bértől alkalmazott eltérítés mértékét
- az összes teljes járandóságát, beleértve esetleges költségtérítést és egyéb juttatást is.
A fenti adatokat a 2019 októberétől számítva, havi bontásban kértem.
Kérem a fent nevezett adatigénylésekre kielégítő választ meg küldeni szíveskedjenek

Üdvözlettel:

Deák Ferenc
Kelt: 2021. február 17 .

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc ÚR!

Adatigénylésére közöltem, hogy dr. Szécsi Ottó jegyző a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény (Kttv.) 254. § (2) bekezdése
alapján személyi illetményben részesül.

Tájékoztatom, hogy a Kttv. 235. § (1) bekezdése szerint a
képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e
törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő
személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző.
Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel
alátámasztott, kivételes teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére
állapítható meg. A tárgyév március 1-jétől a következő február végéig
terjedő időszakra vonatkozó, határozott időre megállapított havi személyi
illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által
hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági
havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A Kttv. 254. § (2) bek. szerint a főjegyző, illetve a jegyző részére a
polgármester - a minősítésétől, ennek hiányában a teljesítményértékeléstől
függően - személyi illetmény megállapítására is jogosult. Személyi
illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

A személyi illetmény tehát egy összegben kerül megállapításra, azaz ebben
nincs besorolási bértől eltérítés.

dr. Szécsi Ottó jegyző kivételes teljesítménye alapján részesült személyi
illetményben az egyéb munkáltatói jogot gyakorló polgármester döntése
alapján.

Havi bontásban az illetmény összege:

2019. október: 740 000 Ft

2019. november: 740 000 Ft

2019. december: 740 000 Ft

2020. január: 740 000 Ft

2020. február: 740 000 Ft

2020. március: 810 000 Ft

2020. április: 810 000 Ft

2020. május: 810 000 Ft

2020. június: 810 000 Ft

2020. július: 810 000 Ft

2020. augusztus: 810 000 Ft

2020. szeptember: 810 000 Ft

2020. október: 810 000 Ft

2020. november: 810 000 Ft

2020. december: 810 000 Ft

2021. január: 810 000 Ft

2021. február: 810 000 Ft

Tisztelettel:

Deák-Szinyéri József

polgármester

--------------------------------------------------------------------------

Bizalmas információ: A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló
és bizalmas, amelyet kizárólag a címzett használhat fel. A címzetten
kívül, akinek esetlegesen ezen e-mail a birtokába jut, tartalmát nem
használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve
semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben nem Ön a címzettje
ennek az üzenetnek, kérjük, azonnal értesítse a feladót és szíveskedjen
rendszeréből az üzenetet valamint az ahhoz csatolt dokumentumokat törölni.

Confidentiality Note: This email is intended only for the person(s) or
entity(ies) to which it is addressed and may contain information that is
privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Any
review, retransmission or other use of, or taking of any action in
reliance upon this information by anyone other than the intended
recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error,
please notify the sender immediately and destroy the entire message.
Deák Ferenc <[1][FOI #17164 email]> ezt írta
(időpont: 2021. febr. 17., Sze, 12:08):

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Pontosítás !

Előzőekben jeleztem hogy a vagyonnyilatkozatok el érhetőek az alábbi
linken :[2]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...

Van olyan mely  olvashatatlan hiányos kértem annak megismerhetővé
tételére   de ez nem történt meg ez idáig .

Valamint a B.Rész jövedelem nyilatkozat 2. pontja  b.,c.,d., hiányosak .

Az alábbi 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról  előírja ennek módját .
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat
internetes honlapon, digitális formában, bárki számára,  korlátozástól
mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás
nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell
hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel).

Továbbiakban kértem a külsős alpolgármester vagyonnyilatkozatát
teljesíteni  alpolgármester díjazása is nyilvános, aki nem tagja a
képviselő testületnek, eddig nem teljesült az adat igénylés .

Az  alpolgármester díjazása is nyilvános, aki nem tagja a képviselő
testületnek.
Az önkormányzat képviselő-testületének erről szóló döntése nyilvános és
közzéteendő, arra irányuló közérdekű adat megismerése iránti igény
esetén azt az igénylő részére ki kell adni.

A Mötv. 79. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogállására vonatkozó
szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.

A Mötv. 72. S (4) bekezdése kimondja, hogy a polgármesterre megfelelően
alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó
vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat.
A Mötv. 39. S (3) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő
vagyonnyilatkozata    közérdekből nyilvános. Az önkormányzat
képviselő-testületének erről szóló döntése nyilvános és közzéteendő,
arra irányuló közérdekű adat megismerése iránti igény esetén azt az
igénylő részére ki kell adni. ami ez idáig nem történt meg .

És még adatigénylésemre nem kaptam meg
A község jegyzőjének
- a besorolási bértől alkalmazott eltérítés mértékét
- az összes teljes járandóságát, beleértve esetleges költségtérítést és
egyéb juttatást is.
A fenti adatokat a 2019 októberétől számítva, havi bontásban kértem.
Kérem a fent nevezett adatigénylésekre kielégítő választ meg küldeni
szíveskedjenek

Üdvözlettel:

Deák Ferenc
Kelt: 2021. február 17 .

-----Original Message-----

Tisztelt Deák Ferenc úr!
 Adatigénylésére közlöm, hogy dr. Szécsi Ottó jegyző a közszolgálati
 tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény 254. § (2) bekezdése
alapján
 személyi illetményben részesül, melynek mértéke 2019. március 1-étől
2020.
 február 29-éig 740 000 Ft, 2020. március 1-étől 810 000 Ft.
 Továbbá az Ön által kért vagyonnyilatkozatok az alábbi linken
elérhetők:
 [1][3]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 Tisztelettel:
 Deák-Szinyéri József 
 polgármester

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
 el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
 visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
 [4][FOI #17164 email]

 Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
 [5][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
címen fogadja a részére benyújtott
 Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
 [6][4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
 KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
 segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
 [7][5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt
 a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
 honlapunkra ([8][6]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
 közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

 -------------------------------------------------------------------

References

 Visible links
 1. [7]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 2. mailto:[email address]
 3. [8]http://kimittud.atlatszo.hu/
 4. mailto:[email address]
 5. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request
email]
 6. [9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 7. [10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 8. [11]http://kimittud.atlatszo.hu/

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[12][FOI #17164 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[13]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil.
3. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
6. http://kimittud.atlatszo.hu/
7. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
8. http://kimittud.atlatszo.hu/
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
11. http://kimittud.atlatszo.hu/
12. mailto:[email address]
13. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Köszönöm az eddig részben megválaszolt adatigénylésemre adott választ !

Várom a pontosításban megjelöltek tegyen eleget és pótolandó vagyon nyilatkozatot részemre kiadni szíveskedjen .
A jegyző részére utazási költségtérítés elszámolásának ki mutatását is kérem 2019 októberétől számítva, havi bontásban kérem 2021 január 31.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Deák Ferenc Úr!
Mellékelten megküldöm válaszomat.
Tisztelettel:
Deák-Szinyéri József
polgármester

--------------------------------------------------------------------------

Bizalmas információ: A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló
és bizalmas, amelyet kizárólag a címzett használhat fel. A címzetten
kívül, akinek esetlegesen ezen e-mail a birtokába jut, tartalmát nem
használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve
semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben nem Ön a címzettje
ennek az üzenetnek, kérjük, azonnal értesítse a feladót és szíveskedjen
rendszeréből az üzenetet valamint az ahhoz csatolt dokumentumokat törölni.

Confidentiality Note: This email is intended only for the person(s) or
entity(ies) to which it is addressed and may contain information that is
privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Any
review, retransmission or other use of, or taking of any action in
reliance upon this information by anyone other than the intended
recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error,
please notify the sender immediately and destroy the entire message.
Deák Ferenc <[1][FOI #17164 email]> ezt írta
(időpont: 2021. febr. 17., Sze, 15:50):

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Köszönöm az eddig részben megválaszolt adatigénylésemre adott választ  !

Várom a pontosításban megjelöltek tegyen eleget  és pótolandó vagyon
nyilatkozatot részemre kiadni szíveskedjen .
A jegyző részére utazási költségtérítés elszámolásának ki mutatását is
kérem 2019 októberétől számítva, havi bontásban kérem 2021 január 31.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

-----Original Message-----

Tisztelt Deák Ferenc ÚR!

 Adatigénylésére közöltem, hogy dr. Szécsi Ottó jegyző a közszolgálati
 tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény (Kttv.) 254. § (2)
bekezdése
 alapján személyi illetményben részesül.

 Tájékoztatom, hogy a Kttv. 235. § (1) bekezdése szerint a
 képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e
 törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól
eltérő
 személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester,
a
 megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző.
 Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában
teljesítményértékeléssel
 alátámasztott, kivételes teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére
 állapítható meg. A tárgyév március 1-jétől a következő február végéig
 terjedő időszakra vonatkozó, határozott időre megállapított havi
személyi
 illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által
 hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
nemzetgazdasági
 havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

 A Kttv. 254. § (2) bek. szerint a főjegyző, illetve a jegyző részére a
 polgármester - a minősítésétől, ennek hiányában a
teljesítményértékeléstől
 függően - személyi illetmény megállapítására is jogosult. Személyi
 illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

 A személyi illetmény tehát egy összegben kerül megállapításra, azaz
ebben
 nincs besorolási bértől eltérítés.

 dr. Szécsi Ottó jegyző kivételes teljesítménye alapján részesült
személyi
 illetményben az egyéb munkáltatói jogot gyakorló polgármester döntése
 alapján.

 Havi bontásban az illetmény összege:

 2019. október: 740 000 Ft

 2019. november: 740 000 Ft

 2019. december: 740 000 Ft

 2020. január: 740 000 Ft

 2020. február: 740 000 Ft

 2020. március: 810 000 Ft

 2020. április: 810 000 Ft

 2020. május: 810 000 Ft

 2020. június: 810 000 Ft

 2020. július: 810 000 Ft

 2020. augusztus: 810 000 Ft

 2020. szeptember: 810 000 Ft

 2020. október: 810 000 Ft

 2020. november: 810 000 Ft

 2020. december: 810 000 Ft

 2021. január: 810 000 Ft

 2021. február: 810 000 Ft

 Tisztelettel:

 Deák-Szinyéri József

 polgármester

References

  Visible links
  1. [7][2]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  2. mailto:[email address]
  3. [8][3]http://kimittud.atlatszo.hu/
  4. mailto:[email address]
  5. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
request
 email]
  6. [9][4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  7. [10][5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  8. [11][6]http://kimittud.atlatszo.hu/

 -------------------------------------------------------------------
 Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
 [12][FOI #17164 email]

 Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
 interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
 [13][7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt
 a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
 honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
weboldalán.

 -------------------------------------------------------------------

References

 Visible links
 1. mailto:[email address]
 2. [8]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil.
 3. [9]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 4. [10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 5. [11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 6. [12]http://kimittud.atlatszo.hu/
 7. [13]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 8. [14]http://kimittud.atlatszo.hu/
 9. [15]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 10. [16]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 11. [17]http://kimittud.atlatszo.hu/
 12. mailto:[email address]
 13. [18]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[19][FOI #17164 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[20]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
6. http://kimittud.atlatszo.hu/
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
8. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
9. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
12. http://kimittud.atlatszo.hu/
13. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
14. http://kimittud.atlatszo.hu/
15. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
16. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
17. http://kimittud.atlatszo.hu/
18. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
19. mailto:[email address]
20. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

A 2021. február 18. napon küldött Bh/2020-3/2021 ügyiratszámon elutasítást nem fogadom el .
További vizsgálat tisztázása érdekében megkeresem a felettes hatóságot!

Pontosítás !

Előzőekben jeleztem hogy a vagyonnyilatkozatok el érhetőek az alábbi
Van olyan mely olvashatatlan hiányos kértem annak megismerhetővé tételére de ez nem történt meg ez idáig !
Valamint a B.Rész jövedelem nyilatkozat 2. pontja b.,c.,d., hiányosak .
Az alábbi 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírja ennek módját .
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel).

Továbbiakban kértem a külsős alpolgármester vagyonnyilatkozatát teljesíteni alpolgármester díjazása is nyilvános, aki nem tagja a
képviselő testületnek, eddig nem teljesült az adat igénylés .

Az alpolgármester díjazása is nyilvános, aki nem tagja a képviselő testületnek.Az önkormányzat képviselő-testületének erről szóló döntése nyilvános és közzéteendő, arra irányuló közérdekű adat megismerése iránti igény esetén azt az igénylő részére ki kell adni.

A Mötv. 79. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.

A Mötv. 72. S (4) bekezdése kimondja, hogy a polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat.
A Mötv. 39. S (3) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános. Az önkormányzat képviselő-testületének erről szóló döntése nyilvános és közzéteendő, arra irányuló közérdekű adat megismerése iránti igény esetén azt az igénylő részére ki kell adni. ami ez idáig nem történt meg .

És még adatigénylésemre nem kaptam meg
A község jegyzőjének
költségtérítést és egyéb juttatást is.
A fenti adatokat a 2019 októberétől számítva, havi bontásban kértem.
Kérem a fent nevezett adatigénylésekre kielégítő választ meg küldeni szíveskedjenek
A 2021. február 18. napon küldött Bh/2020-3/2021 ügyiratszámon elutasítást nem fogadom el .
További vizsgálat tisztázása érdekében megkeresem a felettes hatóságot!

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc Úr!
Korábbi levelére hivatkozással megküldöm Dr. Szécsi Ottó jegyző
költségtérítésére, egyéb juttatásaira vonatkozó adatokat.
Tisztelettel:
Deák-Szinyéri József
polgármester

lakossági
üzemanyag költségtérítések cafetéria ruházati folyószámla
költségtérítés költségeinek
térítése
2019          
             46
okt. 975         
             29
nov. 790         
               7 150376
dec. 465      12000
2020          
             30
jan. 140         
             33
febr. 885         
             11
márc. 700         
                     
ápr. -         
               3
máj. 600         
               4       235
jún. 500    000       
             10
júl. 050         
             10
aug. 800         
             12
szept. 628         
             28
okt. 840         
             18
nov. 000         
             21       115
dec. 745    000      12000
2021        
             19
jan. 195           
                     
febr. -           

--------------------------------------------------------------------------

Bizalmas információ: A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló
és bizalmas, amelyet kizárólag a címzett használhat fel. A címzetten
kívül, akinek esetlegesen ezen e-mail a birtokába jut, tartalmát nem
használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve
semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben nem Ön a címzettje
ennek az üzenetnek, kérjük, azonnal értesítse a feladót és szíveskedjen
rendszeréből az üzenetet valamint az ahhoz csatolt dokumentumokat törölni.

Confidentiality Note: This email is intended only for the person(s) or
entity(ies) to which it is addressed and may contain information that is
privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Any
review, retransmission or other use of, or taking of any action in
reliance upon this information by anyone other than the intended
recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error,
please notify the sender immediately and destroy the entire message.
Deák Ferenc <[1][FOI #17164 email]> ezt írta
(időpont: 2021. febr. 21., V, 11:49):

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

A 2021. február 18. napon küldött  Bh/2020-3/2021 ügyiratszámon
elutasítást nem fogadom el .
További vizsgálat tisztázása érdekében megkeresem a felettes hatóságot!

Pontosítás !

Előzőekben jeleztem hogy a vagyonnyilatkozatok el érhetőek az alábbi
Van olyan mely olvashatatlan hiányos kértem annak megismerhetővé
tételére de ez nem történt meg ez idáig !
Valamint a B.Rész jövedelem nyilatkozat 2. pontja b.,c.,d., hiányosak .
Az alábbi 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról előírja ennek módját .
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat
internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, korlátozástól
mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás
nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell
hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel).

Továbbiakban kértem a külsős alpolgármester vagyonnyilatkozatát
teljesíteni alpolgármester díjazása is nyilvános, aki nem tagja a
képviselő testületnek, eddig nem teljesült az adat igénylés .

Az alpolgármester díjazása is nyilvános, aki nem tagja a képviselő
testületnek.Az önkormányzat képviselő-testületének erről szóló döntése
nyilvános és közzéteendő, arra irányuló közérdekű adat megismerése
iránti igény esetén azt az igénylő részére ki kell adni.

A Mötv. 79. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogállására vonatkozó
szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.

A Mötv. 72. S (4) bekezdése kimondja, hogy a polgármesterre megfelelően
alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó
vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat.
A Mötv. 39. S (3) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő
vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános. Az önkormányzat
képviselő-testületének erről szóló döntése nyilvános és közzéteendő,
arra irányuló közérdekű adat megismerése iránti igény esetén azt az
igénylő részére ki kell adni. ami ez idáig nem történt meg .

És még adatigénylésemre nem kaptam meg
A község jegyzőjének
költségtérítést és egyéb juttatást is.
A fenti adatokat a 2019 októberétől számítva, havi bontásban kértem.
Kérem a fent nevezett adatigénylésekre kielégítő választ meg küldeni
szíveskedjenek
A 2021. február 18. napon küldött  Bh/2020-3/2021 ügyiratszámon
elutasítást nem fogadom el .
További vizsgálat tisztázása érdekében megkeresem a felettes hatóságot!

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

-----Original Message-----

Tisztelt Deák Ferenc Úr!
 Mellékelten megküldöm válaszomat.
 Tisztelettel:
 Deák-Szinyéri József
 polgármester

 Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
  [12][FOI #17164 email]

  Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
  interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
  [13][7][2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

  Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
 ezt
  a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
  honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
 weboldalán.

  -------------------------------------------------------------------

 References

  Visible links
  1. mailto:[email address]
  2. [8][3]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil.
  3. [9][4]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  4. [10][5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  5. [11][6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  6. [12][7]http://kimittud.atlatszo.hu/
  7. [13][8]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  8. [14][9]http://kimittud.atlatszo.hu/
  9. [15][10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  10. [16][11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  11. [17][12]http://kimittud.atlatszo.hu/
  12. mailto:[email address]
  13. [18][13]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 -------------------------------------------------------------------
 Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
 [19][FOI #17164 email]

 Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
 interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
 [20][14]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt
 a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
 honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
weboldalán.

 -------------------------------------------------------------------

References

 Visible links
 1. mailto:[email address]
 2. [15]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 3. [16]http://kimittud.atlatszo.hu/
 4. [17]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 5. [18]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 6. [19]http://kimittud.atlatszo.hu/
 7. [20]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 8. [21]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
 9. [22]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 10. [23]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 11. [24]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 12. [25]http://kimittud.atlatszo.hu/
 13. [26]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 14. [27]http://kimittud.atlatszo.hu/
 15. [28]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 16. [29]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 17. [30]http://kimittud.atlatszo.hu/
 18. [31]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 19. mailto:[email address]
 20. [32]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[33][FOI #17164 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[34]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
3. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
4. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/
8. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
9. http://kimittud.atlatszo.hu/
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
12. http://kimittud.atlatszo.hu/
13. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
14. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
15. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
16. http://kimittud.atlatszo.hu/
17. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
18. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
19. http://kimittud.atlatszo.hu/
20. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
21. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
22. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
23. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
24. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
25. http://kimittud.atlatszo.hu/
26. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
27. http://kimittud.atlatszo.hu/
28. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
29. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
30. http://kimittud.atlatszo.hu/
31. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
32. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
33. mailto:[email address]
34. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a kért adatokat kérem a törvényi előírásnak megfelelően kiadni részemre .

30.§ (2) Az adatigénylésnek közérthető formában és - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően digitális formában, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is (a továbbiakban: elektronikus közzététel).
Az ön által meg küldött válasz értelmetlen kérem ezt megérthető formátumban részemre megküldeni szíveskedjen .

lakossági
üzemanyag költségtérítések cafetéria ruházati folyószámla
költségtérítés költségeinek
térítése
2019
46
okt. 975
29
nov. 790
7 150376
dec. 465 12000
2020
30
jan. 140
33
febr. 885
11
márc. 700

ápr. -
3
máj. 600
4 235
jún. 500 000
10
júl. 050
10
aug. 800
12
szept. 628
28
okt. 840
18
nov. 000
21 115
dec. 745 000 12000
2021
19
jan. 195

febr. -

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Deák Ferenc!
Mellékelem pdf formátumban a láthatóság érdekében.
Tisztelettel:
Deák-Szinyéri József
polgármester

--------------------------------------------------------------------------

Bizalmas információ: A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló
és bizalmas, amelyet kizárólag a címzett használhat fel. A címzetten
kívül, akinek esetlegesen ezen e-mail a birtokába jut, tartalmát nem
használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve
semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben nem Ön a címzettje
ennek az üzenetnek, kérjük, azonnal értesítse a feladót és szíveskedjen
rendszeréből az üzenetet valamint az ahhoz csatolt dokumentumokat törölni.

Confidentiality Note: This email is intended only for the person(s) or
entity(ies) to which it is addressed and may contain information that is
privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Any
review, retransmission or other use of, or taking of any action in
reliance upon this information by anyone other than the intended
recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error,
please notify the sender immediately and destroy the entire message.
Deák Ferenc <[1][FOI #17164 email]> ezt írta
(időpont: 2021. márc. 26., P, 19:40):

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról a kért adatokat kérem a törvényi előírásnak
megfelelően kiadni részemre .

30.§  (2) Az adatigénylésnek közérthető formában és  - az igénylő által
kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem
lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető
formában nem lehet eleget tenni.
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően  digitális formában,
személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a
betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati
adatátvitel szempontjából is  (a továbbiakban: elektronikus közzététel).
Az ön által meg küldött válasz értelmetlen kérem ezt megérthető
formátumban részemre megküldeni szíveskedjen  .

lakossági
üzemanyag költségtérítések cafetéria ruházati folyószámla
költségtérítés költségeinek
térítése
2019         
             46
okt. 975         
             29
nov. 790         
               7 150376
dec. 465      12000
2020         
             30
jan. 140         
             33
febr. 885         
             11
márc. 700         

ápr. -         
               3
máj. 600         
               4       235
jún. 500    000       
             10
júl. 050         
             10
aug. 800         
             12
szept. 628         
             28
okt. 840         
             18
nov. 000         
             21       115
dec. 745    000      12000
2021       
             19
jan. 195           

febr. -           

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

-----Original Message-----

Tisztelt Deák Ferenc Úr!
 Korábbi levelére hivatkozással megküldöm Dr. Szécsi Ottó jegyző
 költségtérítésére, egyéb juttatásaira vonatkozó adatokat.
 Tisztelettel:
 Deák-Szinyéri József
 polgármester

 lakossági
 üzemanyag költségtérítések cafetéria ruházati folyószámla
 költségtérítés költségeinek
 térítése
 2019          
              46
 okt. 975         
              29
 nov. 790         
                7 150376
 dec. 465      12000
 2020          
              30
 jan. 140         
              33
 febr. 885         
              11
 márc. 700         
                      
 ápr. -         
                3
 máj. 600         
                4       235
 jún. 500    000       
              10
 júl. 050         
              10
 aug. 800         
              12
 szept. 628         
              28
 okt. 840         
              18
 nov. 000         
              21       115
 dec. 745    000      12000
 2021        
              19
 jan. 195           
                      
 febr. -           

 References

   Visible links
   1. mailto:[email address]
   2. [8][3][2]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil.
   3. [9][4][3]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
   4. [10][5][4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
   5. [11][6][5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
   6. [12][7][6]http://kimittud.atlatszo.hu/
   7. [13][8][7]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
   8. [14][9][8]http://kimittud.atlatszo.hu/
   9. [15][10][9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
   10. [16][11][10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
   11. [17][12][11]http://kimittud.atlatszo.hu/
   12. mailto:[email address]
   13. [18][13][12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

  -------------------------------------------------------------------
  Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
  [19][FOI #17164 email]

  Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
  interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
  [20][14][13]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

  Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
 ezt
  a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
  honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
 weboldalán.

  -------------------------------------------------------------------

 References

  Visible links
  1. mailto:[email address]
  2. [15][14]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  3. [16][15]http://kimittud.atlatszo.hu/
  4. [17][16]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  5. [18][17]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  6. [19][18]http://kimittud.atlatszo.hu/
  7. [20][19]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
  8. [21][20]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
  9. [22][21]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  10. [23][22]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  11. [24][23]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  12. [25][24]http://kimittud.atlatszo.hu/
  13. [26][25]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  14. [27][26]http://kimittud.atlatszo.hu/
  15. [28][27]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  16. [29][28]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  17. [30][29]http://kimittud.atlatszo.hu/
  18. [31][30]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
  19. mailto:[email address]
  20. [32][31]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 -------------------------------------------------------------------
 Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
 [33][FOI #17164 email]

 Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
 interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
 [34][32]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt
 a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
 honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
weboldalán.

 -------------------------------------------------------------------

References

 Visible links
 1. mailto:[email address]
 2. [33]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 3. [34]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
 4. [35]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 5. [36]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 6. [37]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 7. [38]http://kimittud.atlatszo.hu/
 8. [39]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 9. [40]http://kimittud.atlatszo.hu/
 10. [41]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 11. [42]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 12. [43]http://kimittud.atlatszo.hu/
 13. [44]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 14. [45]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 15. [46]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 16. [47]http://kimittud.atlatszo.hu/
 17. [48]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 18. [49]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 19. [50]http://kimittud.atlatszo.hu/
 20. [51]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 21. [52]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
 22. [53]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 23. [54]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 24. [55]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 25. [56]http://kimittud.atlatszo.hu/
 26. [57]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 27. [58]http://kimittud.atlatszo.hu/
 28. [59]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 29. [60]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 30. [61]http://kimittud.atlatszo.hu/
 31. [62]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 32. [63]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 33. mailto:[email address]
 34. [64]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[65][FOI #17164 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[66]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
3. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
6. http://kimittud.atlatszo.hu/
7. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
8. http://kimittud.atlatszo.hu/
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
11. http://kimittud.atlatszo.hu/
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
13. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
14. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
15. http://kimittud.atlatszo.hu/
16. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
17. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
18. http://kimittud.atlatszo.hu/
19. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
20. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
21. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
22. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
23. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
24. http://kimittud.atlatszo.hu/
25. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
26. http://kimittud.atlatszo.hu/
27. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
28. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
29. http://kimittud.atlatszo.hu/
30. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
31. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
32. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
33. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
34. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
35. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
36. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
37. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
38. http://kimittud.atlatszo.hu/
39. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
40. http://kimittud.atlatszo.hu/
41. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
42. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
43. http://kimittud.atlatszo.hu/
44. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
45. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
46. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
47. http://kimittud.atlatszo.hu/
48. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
49. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
50. http://kimittud.atlatszo.hu/
51. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
52. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
53. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
54. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
55. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
56. http://kimittud.atlatszo.hu/
57. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
58. http://kimittud.atlatszo.hu/
59. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
60. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
61. http://kimittud.atlatszo.hu/
62. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
63. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
64. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
65. mailto:[email address]
66. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

A válasz részemre nem kielégítő mivel nem ilyen táblázaton szerepel hivatalosan a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről az elszámolás .A hivatalos elszámolólap alapján kérem az adat igényemet teljesíteni .
Mely formailag így néz ki a hivatalban .

Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatal 2sz melléklet
Bánhorváti Kirendeltsége
3642,Bánhorváti, Szabadság u. 146.

ELSZÁMOLÓ LAP
saját gépjárművel történő munkába járás költségterítéséről

201.......................hónap

1.Közalkalmazott/köztisztviselőneve:....................................................................................

2.Közalkalmazott/köztisztviselő lakóhelye tartózkodási helye:...............................................

3. Lakóhely/tartózkodási hely és a munkahely közötti, közforgalmi úton mért oda-vissza távolság (napi):.............km.

4. Tárgyhónapban ledolgozott munkanapok száma:..................

5. Tárgyhavi költségtérítés összege: …..........km x 15 forint
.............munkanapok száma=
...............................Ft,azaz..........................................................Forint.

Bánhorváti, 201.....................................

…..........................................................
Közalkalmazott/köztisztviselő

A munkába járás tényét és a tárgyhónapban ledolgozott munkanapok számát igazolom.

Bánhorváti, 201..........................

…..................................
munkahelyi vezető

Az 1 hónap km teljesítménye munkába járáshoz 233.4 km x 15 Ft = 3501 Ft hivatalosan.
Az ön által megküldött táblázaton szereplő adatok drasztikusan nagyok nem fedik a valóságot .
A 2020 május 3600 Ft lett elszámolva mely 240 km az ami az 1 hónap km teljesítménye munkába járáshoz .
A táblázaton szereplő 2019. okt. üzemanyag költsége 46 795 Ft mely 3120 km re lett kifizetve .
Ami 13.5 szerese a havi munkába járás km teljesítményéhez .

Kérem az önkormányzatnál erre rendszeresített elszámoló lap alapján és a munkahelyi vezető igazolásával ellátott okmányt okmányokat részemre megküldeni szíveskedjék .

Bánhorváti 20121.03. 31.
Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Emlékeztető .

Talán nem található a kért adatokat tartalmazó bizonylatok melyet a munkáltató munkahelyi vezető aláírásával le igazolt a jegyző részére .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Deák Ferenc!
Mellékelten megküldöm válaszomat.
Tisztelettel:
Deák-Szinyéri József
polgármester

--------------------------------------------------------------------------

Bizalmas információ: A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló
és bizalmas, amelyet kizárólag a címzett használhat fel. A címzetten
kívül, akinek esetlegesen ezen e-mail a birtokába jut, tartalmát nem
használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve
semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben nem Ön a címzettje
ennek az üzenetnek, kérjük, azonnal értesítse a feladót és szíveskedjen
rendszeréből az üzenetet valamint az ahhoz csatolt dokumentumokat törölni.

Confidentiality Note: This email is intended only for the person(s) or
entity(ies) to which it is addressed and may contain information that is
privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Any
review, retransmission or other use of, or taking of any action in
reliance upon this information by anyone other than the intended
recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error,
please notify the sender immediately and destroy the entire message.
Deák Ferenc <[1][FOI #17164 email]> ezt írta
(időpont: 2021. ápr. 7., Sze, 9:48):

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Emlékeztető .

Talán nem található a kért adatokat tartalmazó bizonylatok melyet a
munkáltató munkahelyi vezető aláírásával le igazolt a jegyző részére .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

-----Original Message-----

Tisztelt Deák Ferenc!
 Mellékelem pdf formátumban a láthatóság érdekében.
 Tisztelettel:
 Deák-Szinyéri József
 polgármester

  Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
   [19][FOI #17164 email]

   Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
   interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
   [20][14][13][2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

   Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
  ezt
   a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el
a
   honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
  weboldalán.

   -------------------------------------------------------------------

  References

   Visible links
   1. mailto:[email address]
   2. [15][14][3]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
   3. [16][15][4]http://kimittud.atlatszo.hu/
   4. [17][16][5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
   5. [18][17][6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
   6. [19][18][7]http://kimittud.atlatszo.hu/
   7. [20][19][8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
   8. [21][20][9]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
   9. [22][21][10]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
   10. [23][22][11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
   11. [24][23][12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
   12. [25][24][13]http://kimittud.atlatszo.hu/
   13. [26][25][14]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
   14. [27][26][15]http://kimittud.atlatszo.hu/
   15. [28][27][16]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
   16. [29][28][17]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
   17. [30][29][18]http://kimittud.atlatszo.hu/
   18. [31][30][19]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
   19. mailto:[email address]
   20. [32][31][20]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

  -------------------------------------------------------------------
  Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
  [33][FOI #17164 email]

  Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
  interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
  [34][32][21]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

  Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
 ezt
  a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
  honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
 weboldalán.

  -------------------------------------------------------------------

 References

  Visible links
  1. mailto:[email address]
  2. [33][22]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
  3. [34][23]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
  4. [35][24]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  5. [36][25]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  6. [37][26]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  7. [38][27]http://kimittud.atlatszo.hu/
  8. [39][28]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  9. [40][29]http://kimittud.atlatszo.hu/
  10. [41][30]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  11. [42][31]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  12. [43][32]http://kimittud.atlatszo.hu/
  13. [44][33]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
  14. [45][34]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
  15. [46][35]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  16. [47][36]http://kimittud.atlatszo.hu/
  17. [48][37]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  18. [49][38]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  19. [50][39]http://kimittud.atlatszo.hu/
  20. [51][40]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
  21. [52][41]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
  22. [53][42]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  23. [54][43]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  24. [55][44]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  25. [56][45]http://kimittud.atlatszo.hu/
  26. [57][46]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
  27. [58][47]http://kimittud.atlatszo.hu/
  28. [59][48]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
  29. [60][49]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
  30. [61][50]http://kimittud.atlatszo.hu/
  31. [62][51]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
  32. [63][52]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
  33. mailto:[email address]
  34. [64][53]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 -------------------------------------------------------------------
 Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
 [65][FOI #17164 email]

 Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
 interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
 [66][54]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt
 a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
 honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
weboldalán.

 -------------------------------------------------------------------

References

 Visible links
 1. mailto:[email address]
 2. [55]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
 3. [56]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 4. [57]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 5. [58]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 6. [59]http://kimittud.atlatszo.hu/
 7. [60]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 8. [61]http://kimittud.atlatszo.hu/
 9. [62]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 10. [63]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 11. [64]http://kimittud.atlatszo.hu/
 12. [65]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 13. [66]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 14. [67]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 15. [68]http://kimittud.atlatszo.hu/
 16. [69]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 17. [70]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 18. [71]http://kimittud.atlatszo.hu/
 19. [72]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 20. [73]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
 21. [74]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 22. [75]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 23. [76]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 24. [77]http://kimittud.atlatszo.hu/
 25. [78]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 26. [79]http://kimittud.atlatszo.hu/
 27. [80]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 28. [81]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 29. [82]http://kimittud.atlatszo.hu/
 30. [83]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 31. [84]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 32. [85]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 33. [86]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 34. [87]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
 35. [88]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 36. [89]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 37. [90]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 38. [91]http://kimittud.atlatszo.hu/
 39. [92]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 40. [93]http://kimittud.atlatszo.hu/
 41. [94]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 42. [95]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 43. [96]http://kimittud.atlatszo.hu/
 44. [97]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 45. [98]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 46. [99]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 47. [100]http://kimittud.atlatszo.hu/
 48. [101]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 49. [102]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 50. [103]http://kimittud.atlatszo.hu/
 51. [104]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 52. [105]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
 53. [106]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 54. [107]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 55. [108]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 56. [109]http://kimittud.atlatszo.hu/
 57. [110]http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
 58. [111]http://kimittud.atlatszo.hu/
 59. [112]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 60. [113]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 61. [114]http://kimittud.atlatszo.hu/
 62. [115]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 63. [116]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 64. [117]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 65. mailto:[email address]
 66. [118]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[119][FOI #17164 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[120]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
3. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
4. http://kimittud.atlatszo.hu/
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
9. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
10. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
13. http://kimittud.atlatszo.hu/
14. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
15. http://kimittud.atlatszo.hu/
16. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
17. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
18. http://kimittud.atlatszo.hu/
19. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
20. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
21. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
22. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
23. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
24. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
25. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
26. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
27. http://kimittud.atlatszo.hu/
28. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
29. http://kimittud.atlatszo.hu/
30. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
31. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
32. http://kimittud.atlatszo.hu/
33. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
34. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
35. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
36. http://kimittud.atlatszo.hu/
37. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
38. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
39. http://kimittud.atlatszo.hu/
40. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
41. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
42. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
43. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
44. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
45. http://kimittud.atlatszo.hu/
46. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
47. http://kimittud.atlatszo.hu/
48. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
49. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
50. http://kimittud.atlatszo.hu/
51. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
52. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
53. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
54. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
55. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
56. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
57. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
58. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
59. http://kimittud.atlatszo.hu/
60. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
61. http://kimittud.atlatszo.hu/
62. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
63. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
64. http://kimittud.atlatszo.hu/
65. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
66. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
67. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
68. http://kimittud.atlatszo.hu/
69. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
70. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
71. http://kimittud.atlatszo.hu/
72. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
73. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
74. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
75. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
76. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
77. http://kimittud.atlatszo.hu/
78. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
79. http://kimittud.atlatszo.hu/
80. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
81. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
82. http://kimittud.atlatszo.hu/
83. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
84. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
85. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
86. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
87. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
88. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
89. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
90. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
91. http://kimittud.atlatszo.hu/
92. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
93. http://kimittud.atlatszo.hu/
94. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
95. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
96. http://kimittud.atlatszo.hu/
97. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
98. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
99. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
100. http://kimittud.atlatszo.hu/
101. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
102. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
103. http://kimittud.atlatszo.hu/
104. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
105. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil
106. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
107. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
108. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
109. http://kimittud.atlatszo.hu/
110. http://banhorvati.hu/oldal/95/vagyonnyil...
111. http://kimittud.atlatszo.hu/
112. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
113. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
114. http://kimittud.atlatszo.hu/
115. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
116. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
117. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
118. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
119. mailto:[email address]
120. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

A Bh/2020-4/2021 ügyiratszámon szereplő elutasító válaszát nem fogadom el .
Mivel azt nem tagadhatja meg .

A megtagadás az átláthatóság elvével ellentétes ami alaptörvényt sért .

A Kttv. 179. §-a alapján közérdekből nyilvános adatnak minősül a.) a kormánytisztviselő neve, b.) a kormánytisztviselő állampolgársága, c.) a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv neve, d.) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete, e.) a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, f.) a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama, g.) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja, h.) címadományozás adatai, i.) a kormánytisztviselő illetménye, költség térítése ,

A jegyző felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A jegyző részére kifizetett költségtérítést havi bontásban kértem melyet nem kaptam meg hivatalos formában .

Az önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon ( jegyző felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja ) melyet nem kaptam meg , ami elutasításra került .
Az átláthatóság a törvényes előírásainak megtagadása miatt a továbbiakban kérem a hatóság(-ok) állásfoglalását .

Így majd az arra illetékes hatóság (-ok) talán kötelezik az elszámoló lap kadását és a kifizetés törvényességét meg állapítani .

2021.04.18.
Üdvözlettel:

Deák Ferenc