Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KÓSZA ENDRE, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Balog Zoltán és Novák Katalin nagyszámú közös hivatalos útjának mi volt az oka?

We're waiting for KÓSZA ENDRE to read a recent response and update the status.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Balog Zoltán 2014. VI. 15. és 2016. VIII. 31. közt, az EMMI által számunkra kiadott közérdekű adatok szerint, egyes államtitkáraival a következő számú, legalább 2 napos (legalább egy éjszaka ott-tartózkodást igénylő) hivatalos utat tett:

Novák Katalinnal 8 (nyolc),
Rétvári Bencével 2,
Soltész Miklóssal 1,
Czunyiné Judittal 1,
a többi államtitkárral az adatszolgáltatás szerint: 0 (nulla).

Röviden: Balog Novák Katalinnal 2-szer annyiszor utazott, mint az egyéb államtitkáraival ÖSSZESEN és 4-szer annyiszor, mint egyéb szakállamtitáraival ÖSSZESEN.

Novák ebben az időszakban már nem volt kabinetfőnök és még nem volt nemzetközi államtitkár, azaz ebbéli minőségei nem magyarázzák, miért kellett a többi államtitkárnál sokszorosan több külföldi úton részt vennie Baloggal.

Kérjük annak részletes megválaszolását, hogy ezt a feltűnő együttutazási különbséget Novák javára más államtitkárokkal szemben mely hivatalos ok, nemzeti érdek vagy egyéb körülmény indokolta!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 29.

Üdvözlettel:

Kósza Endre

Közadat (KIM),

 

Tisztelt Kósza Endre!

 

Az Ön 2024. február 29. napján „Közérdekűadat igénylés - Balog Zoltán és
Novák Katalin nagyszámú közös hivatalos útjának mi volt az oka” címmel
előterjesztett adatigénylésére, tájékoztatom, hogy az Ön adatigénylése nem
közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányul,
mivel a megismerni kívánt adatok nem minősülnek az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 3. § 5-6. pontjai szerinti közérdekű, illetve közérdekből
nyilvános adatnak.

 

Jogorvoslati tájékoztató:

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KÓSZA ENDRE, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.