Az Útravaló és az Útravaló Macika program pályázatai és pénzügyei

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2005-től jelen adatigénylés teljesítéséig terjedő időszakra vonatkozóan, éves bontásban, az Útravaló és Útravaló Macika programmal kapcsolatos alábbi adatokat:
1. benyújtott pályázatok száma, ebből a nyertes és a nem nyertes pályázatok száma,
2. a nyertes pályázatok pályázati anyaga és az ezek alapján megkötött szerződések,
3. a hiánytalanul teljesített pályázatok száma,
4. a nyertes pályázatok alapján a pedagógusoknak kifizetett összeg,
5. a nyertes pályázatok alapján a gyermekeknek kifizetett összeg,
6. beérkezett pályázatok száma a pályázó lakóhelyének településneve szerint,
7. a pedagógusok által visszafizetett pénz összege,
8. a pályázati kiírás, a bírálás szempontjai és a szerződéskötésre vonatkozó szabályzatok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 9.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

NEA (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Tisztelt Katona Fruzsina!

Megkeresésére hivatkozva ezúton tájékoztatom – üzenetét a mai napon az illetékes UTR-referens felé továbbítottuk, válaszadásig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

HANDKE-VARGA KRISZTINA
PÁLYÁZATI REFERENS

HAZAI PROGRAMOK IGAZGATÓSÁGA
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP ÉS CIVIL TÁMOGATÁSOK OSZTÁLY
1381 Budapest, Pf. 1407.
Telefon: +36 -1/795-4100
E-mail: [email address]
www.emet.gov.hu

idézett részek megjelenítése

Útravaló-MACIKA (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2 Attachments

 

 

[1]cid:[email protected]

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

 

Tisztelt Katona Fruzsina!

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz 2016. május hó 9. napján
elektronikusan küldött levelében adatszolgáltatást kér az Útravaló és az
Útravaló-MACIKA program pályázati és pénzügyei vonatkozásában 2005 évtől a
jelen adatigénylésig terjedő időszakra.

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésében szereplő adatok megadása, különösen
a 2005-2016 évet lefedő adatszolgáltatás az Út a középiskolához, Út az
érettségihez és az Út a szakmázom alprogram vonatkozásában megközelítően
130 ezer tanuló és mentoraik pályázati dokumentumának jogszabály szerinti
átadását jeleni.

 

A kért adatok mennyiségére tekintettel, mely a nyertes pályázatok
pályázati anyaga és az ezek alapján megkötött szerződések dokumentumainak
megküldésére vonatkozik, indokolt az Infotv. 29.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint a határidő hosszabbításáról tájékoztatnom.

 

Tájékoztatom, hogy a pályázati anyagok irattári megkeresése, szállítása,
több millió oldal archiválása és annak adathordozón történő átadása az
alaptevékenységünk ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételével jár.

A költségtérítés összegét az Ön által megjelölt formában nincs módunk
pontosan meghatározni, mert az adatmennyiség nagysága miatt ez önmagában
is jelentős nehézséget és munkaerő ráfordítást igényel.

Az adatok archiválását beszerzési, illetőleg értékhatár függvényében
esetlegesen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően külső erőforrás
bevonásával tudjuk teljesíteni, melynek költsége akár több millió forint
is lehet.

 

Tekintettel arra, hogy adatérésében általánosan fogalmaz, kérem,
pontosítsa, hogy az éves bontású adatszolgáltatást – kérésének az 1. 3. 4.
5. 7. pontja vonatkozásában-, egy számadatban, vagy pályázatonkénti
részletezésben kéri.

Továbbá kérem, jelezze válaszlevelében, hogy az Útravaló és az
Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram megnevezésű adatkérésében melyik
kategóriát (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához, Út a
felsőoktatásba, Út a diplomához és Út a tudományhoz) érintő
adatszolgáltatásra nyújtotta be igényét.

 

Üdvözlettel

 

Amberboy Zsolt

igazgató megbízásából

 

 

  PRINCZES KATALIN

  PÁLYÁZATI REFERENS

  [2]cid:[email protected]

 

  Társadalmi Felzárkózási Támogatások Osztálya
  1381 Budapest Pf.: 1411
  Telefon: +36 1 795-2700
  E-mail: [3][email address]
  [4]www.emet.gov.hu

      

idézett részek megjelenítése

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Levelükben kérték, hogy pontosítsam az adatigénylésem. Az 1., 3., 4., 5. és 7. pont vonatkozásában egy számadatként, tehát nem pályázatonként kérem az adatigénylés teljesítését, évenkénti bontásban. A 7. pont vonatkozásában kérem küldjék meg (éves bontásban) a pedagógusok által visszafizetett összeget és azt is, hogy ez az összeg hány pedagógustól származik. A kategóriák tekintetében az "Út a középiskolába" programra vonatkozó adatokat kérem megküldeni.

Adatigénylésem 2. pontját visszavonom, így nincs szükség a teljes dokumentáció megküldésére. Bízom benne, hogy így költségigény nélkül teljesíteni tudják az adatigénylésemet, mindazonáltal felhívom a figyelmét arra, hogy a beszerzési vagy közbeszerezési eljárásra vonatkozó szabályok nem érintik az Infotv-ben meghatározott határidőket, így az adatigénylés teljesítésének határidejére kizárólag az Infotv.-ben foglalt határidők vonatkoznak. Felhívom figyelmét arra is, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2016/204/5/V. állásfoglalásának 5.2. pontja szerint az Infotv. 29. § (4) bekezdése szerinti munkaerőráfordítás igénybevételéért költségtérítés nem számítható fel.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Útravaló-MACIKA (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2 Attachments

Tisztelt Katona Fruzsina!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény  28. § (1) bekezdése alapján történő adatigénylése
a Támogatáskezelőhöz 2016. június hó 2. napján érkezett válaszában
pontosításra és módosításra került.

 

Tájékoztatom, hogy  adatigénylése 2. pontjának visszavonása jelentősen
csökkenti az alaptevékenységünk ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételét, viszont az adatigénylés módosításában
szereplő 7. pont vonatkozásában kért újabb adat, mely a mentorok
létszámára vonatkozik,     49 660 Ft+ÁFA= 63 068 Ft azaz
Hatvanháromezerhatvannyolc   forint összköltség  megfizetését vonja maga
után.

 

Kérem, hogy 30 napon belül szíveskedjen nyilatkozni adatigénylése
fenntartásáról.

 

 

Üdvözlettel

 

Kiss András megbízásából

 

Sarkadiné Vajkó Éva

pályázati referens

 

hazai programok igazgatósága

társadalmi felzárkózási támogatások osztálya

 

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon: +36 1 795-2896
E-mail: [1]eva. [email address]
[2]www.emet.gov.hu

 

[3]cid:[email protected]      
[4]cid:[email protected]

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Sarkadiné Vajkó Éva!

Kérem, hogy az adatigénylésben kért adatokat - az alábbiakra figyelemmel - költségigény nélkül küldje meg számomra.

A Támogatáskezelő kizárólag a hetedik pont vonatkozásában élt költségigénnyel, ezért az 1-6. és 8. pontokban kért adatok megküldése a Támogatáskezelő szerint sem ütközik akadályba, kérem, hogy ezeket haladéktalanul küldje meg részemre.

A 7. pontra vonatkozóan az alaptevékenységünk ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételét jelölte meg, mint a költségigény alapját. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság álláspontja szerint a költségigény mértékéről szóló, az Infotv. 29. § (6) bekezdésében hivatkozott jogszabály megalkotásáig munkaerőráforditásért az adatkezelő nem élhet költségigénnyel. Ezzel kapcsolatban csatolom a NAIH egy állásfoglalását, annak 5.2. pontjának utolsó bekezdése tartalmazza a releváns részt.
(https://drive.google.com/file/d/0B5rXUf2...)

Kérem, hogy a fentiekre tekintettel az összes kért adatot küldje meg részemre. Ellenkező esetben a NAIH eljárását fogom kezdeményezni, vagy bírósági pert fogok indítani.

Együttműködését előre is köszönöm:
Katona Fruzsina

Útravaló-MACIKA (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

5 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  8K Download

 • Attachment

  image002.jpg

  1K Download

 • Attachment

  1.sz.mell klet K z rdek adatig nyl s.zip

  35K Download

 • Attachment

  2.sz.mell klet P ly z k telep l s neve szerint.zip

  837K Download

 • Attachment

  3.sz.mell klet Ki r sok.zip

  3.0M Download

Tisztelt Katona Fruzsina!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény  28. § (1) bekezdése alapján történt
adatigénylésére levelem mellékletében küldöm az Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a középiskolába alprogram pályázati adatait és dokumentumait.

 

Tájékoztatom, hogy a megküldött adatszolgáltatás az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz 2016. június hó 2. napján érkezett levelében leírtak
szerint évenkénti bontásban és egy összesítő táblázatban tartalmazza a
kért adatokat az alábbiak szerint:

1.       sz. melléklet: az adatigénylés 1.,2.,3.,4.,5. 7. pontjára
vonatkozó adatok - összesítő táblázat

2.       sz. melléklet: beérkezett pályázatok a pályázó intézmények
 településneve szerint

3.       sz. melléklet: pályázati kiírások, a bírálat szempontjai és a
szerződéskötésre vonatkozó szabályzatok

 

Tekintettel arra, hogy az adatbázisunk a mentori visszafizetésekhez
tartozó mentorok létszámával nem rendelkezik, továbbá az adatbázis kezelő
korábbi vezetőjével már nincs élő szerződésünk, ezért az adatok
lekérdezésére az adatbázist jelenleg üzemeltető Oktatási Hivatal
Köznevelési Fejlesztési Irodáját kértük meg, aki az adatok lekérdezéséért
12415 Ft+ áfa/óra költséget állapított meg. Az adatok lekérdezése 4
munkaórát igényelt, ezért a szolgáltatásért az OH 63.068 Ft-ot kér az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől.

 

Várjuk visszajelzését arra vonatkozóan, hogy a mentorok létszámára
vonatkozó igényét továbbra is fenntartja-e.

 

 

Üdvözlettel

 

Kiss András

osztályvezető megbízásából

 

 

Sarkadiné Vajkó Éva

pályázati referens

 

hazai programok igazgatósága

társadalmi felzárkózási támogatások osztálya

 

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon: +36 1 795-2896
E-mail: [1]eva. [email address]
[2]www.emet.gov.hu

 

 

[3]cid:[email protected]      
[4]cid:[email protected]

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Köszönöm a megküldött adatokat.

Kérem, hogy a 8. pontban kért szerződéskötésre vonatkozó szabályzatok körében küldjék meg a 2005-től az adatigénylés teljesítéséig terjedő időszakban hatályban volt valamennyi szabályzatváltozatot és mintaszerződést. Korábbi levelükben ugyanis csupán egy Mentori szerződést, egy Tanulói szerződést, egy ÁSZF-et és egy Támogatási szerződést küldtek meg részemre.

A 7. pontban kért adatok kapcsán továbbra is kérem, hogy költségigény nélkül teljesítsék az adatigénylést, figyelemmel a korábban leírtakra.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Útravaló-MACIKA (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2 Attachments

Tisztelt Katona Fruzsina!

 

 

Mellékletben küldöm adatkérése 8. pontjához tartozó, a 2007. évtől 2014.
évig bezárólag hatályban lévő,  szerződéskötésre vonatkozó dokumentumokat.

 

Tájékoztatom, hogy kérését  2005. évtől 2007. évre vonatkozó adatokkal
 nem tudjuk teljesíteni, mert a korábbi évekről csak  azok a dokumentumok
állnak rendelkezésünkre, amelyeket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
hivatalosan átvett a megalakulásakor.

 

A 7. pontban kért adatok kapcsán az Infotv. 29. § (4), valamint (5)
bekezdés c) pontja alapján a 63.068,- Forint összegű költségigényünket
fenntartjuk. A kért adatot haladéktalanul kiadjuk, amint a
munkaerő-ráfordítás költsége az Infotv. 29. § (3a) bekezdése szerint az
EMET 10032000-01451461-00000000 számú bankszámlaszámára beérkezik.

 

Üdvözlettel

 

Kiss András osztályvezető megbízásából

 

Princzes Katalin

Pályázati referens

hazai programok igazgatósága

társadalmi felzárkózási támogatások osztálya

1054 Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon: +36 (1) 795-2700

E-mail: [1][email address]

[2]www.emet.gov.hu

[3]EMET_emailalairas_ok

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt EMET!

A NAIH csatolt állásfoglalása szerint a kért adatokért költségigény nem támasztható. Kérem, hogy az adatokat haladéktalanul, költségigény felszámítása nélkül küldjék meg számomra, ellenkező esetben bírósághoz fogok fordulni.

A NAIH állásfoglalása az alábbi linken érhető el:
https://drive.google.com/file/d/0B5rXUf2...

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Útravaló-MACIKA (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1 Attachment

Tisztelt Katona Fruzsina!

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
2016. szeptember 2-án érkezett e-mail-jét megkaptam, és azzal kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatom.

 

A Támogatáskezelő 2016. szeptember 2-án kézhez vette a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke levelét,
melyben a Hatóság álláspontjáról tájékoztatja a Támogatáskezelőt.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 56. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Támogatáskezelő a levélben foglaltakat akkor köteles
végrehajtani, ha a Hatóság felszólításával egyetért, ellenkező esetben
álláspontjáról tájékoztatja a Hatóságot.

 

A Támogatáskezelő a költségtérítés megállapítása jogszerűsége
vonatkozásában nem ért egyet a Hatóság levelében foglaltakkal, és az
álláspontját tartalmazó levelet megküldte az Infotv.-ben foglalt határidőn
belül a Hatóság elnökének 2016. szeptember 26-án.

 

Ugyanakkor a Támogatáskezelő elfogadta a Hatóság érvelését, mely szerint a
költségtérítés általános forgalmi adó felszámítása nélkül állapítható meg,
ezért a megállapított 63.068.- Ft költségtérítés helyett 49.660.- Ft – a
Támogatáskezelő számára az adatszolgáltatással összefüggésben keletkezett
tényleges és igazolható költség –

megtérítését követően tudja a kért adatokat a Támogatáskezelő az Ön
rendelkezésére bocsátani.

 

Üdvözlettel:

 

Kiss András megbízásából

 

 

Szatmári Katalin

Pályázati referens

hazai programok igazgatósága

társadalmi felzárkózási támogatások osztály

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon: +36 (1) 795-2700
E-mail: [1][email address]

[2]www.emet.gov.hu

[3]EMET_emailalairas_ok

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése