Az MNB részére komplex kutatás-elemzési, tanácsadási és tanulmánykészítési, kommunikációs feladatok megvalósítása - Századvég mintatanulmány

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Nemzeti Bank.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre "Az MNB részére komplex kutatás-elemzési, kutatással alátámasztott stratégiai tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok ellátása és ezen feladatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok megvalósítása" című pályázat nyertesének pályázati anyagát, beleértve a pályázó által készített ún. mintatanulmányt, illetve a nyertes pályázat kiíró általi értékelését tartalmazó dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 21.

Üdvözlettel:

Becker András

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Attachment

Tisztelt Becker András!

Hivatkozással 2015. május 21. napján elektronikus úton a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére megküldött, „Az MNB részére komplex kutatás-elemzési, kutatással alátámasztott stratégiai tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok ellátása és ezen feladatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok megvalósítása (KBE/190/2014)” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közérdekű adat igénylési kérelmére ezúton adunk választ.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. és 6. pontja határozza meg a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat fogalmát az alábbiak szerint:

„Infotv. 3. § E törvény alkalmazása során:
(…)
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”

Az Infotv. - lex generalis-ként - határozza meg tehát, hogy mely adat minősül közérdekű adatnak és az ezen kategóriába nem tartalmazó, közérdekből nyilvános adatok körének meghatározását - lex specialis-ként - az Infotv.-től eltérő, egyéb törvényekre bízza, amely jelen esetben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.).

A Kbt. 32. § (2) bekezdése - hivatkozással a Kbt. 31. § (1) bekezdésére - határozza meg a közérdekből nyilvános adatok körét, amelyek az alábbiak:

„Kbt. 31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul;
b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő tíz napon belül;
f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg.

Az a MNB a közzétételi kötelezettségeinek a Kbt.-ben meghatározott módon tesz eleget. Ettől függetlenül külön is csatolásra kerül a 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli összegezés, azzal, hogy azt a KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. ajánlattevő a saját honlapján is közzétette (http://www.kopint-tarki.hu/wp-content/up...).

Tekintettel arra, hogy a t. Igénylő által „közérdekű adat”-ként kiadni kért „ "Az MNB részére komplex kutatás-elemzési, kutatással alátámasztott stratégiai tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok ellátása és ezen feladatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok megvalósítása" című pályázat nyertesének pályázati anyagát, beleértve a pályázó által készített ún. mintatanulmányt, illetve a nyertes pályázat kiíró általi értékelését tartalmazó dokumentumot.”
iratok a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás dokumentumai, amely eljárások kapcsán a közérdekből nyilvános adatok körét a Kbt. 31. (1) bekezdése taxatívan felsorolja és azok közt a nevezett iratok nem szerepelnek, ezért azok kiadása sem tartozik az Infotv. hatálya alá.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2709
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése