Az EU Alapjogi Chartája a nemzeti jogalkotásban és képzésekben 2016-ban (Szegedi Ügyvédi Kamara)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szegedi Ügyvédi Kamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
EU Alapjogi Ügynökségének felkérésére készülő éves nemzeti
jelentéshez az alábbi kérdésre a választ:

2016-ban szerveztek olyan képzéseket, amelyekben az Alapjogi Charta
kiemelt szerepet kapott?

Kérem, hogy válaszukban szíveskedjenek megjelölni a képzések
idejét, a képzésben résztvevők számát, valamint röviden ismetessék,
hogy az Alapjogi Charta mely része vált a képzés részévé.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 26.

Üdvözlettel:

Dr. Polgári Eszter

Szegedi Ügyvédi Kamara

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat ig nyl s Az EU Alapjogi Chart ja a nemzeti jogalkot sban s k pz sekben 2016 ban Szegedi gyv di Kamara.txt

    4K Download View as HTML

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Szegedi Ügyvédi Kamara request email]>: host mx.t-online.hu[84.2.44.11] said: 550 5.1.1
<[Szegedi Ügyvédi Kamara request email]>: Recipient address rejected: Recipient address does
not exist (in reply to RCPT TO command)

Ismét elküldtük a kérést a Szegedi Ügyvédi Kamara címre, új kapcsolattartási cím használatával.

Szegedi Ügyvédi Kamara

Tisztelt dr. Polgári Eszter!

Levelére hivatkozással tisztelettel tájékoztatom, hogy az EU Alapjogi Chartája a nemzeti jogalkotásban címmel nem tartottunk előadást a Szegedi Ügyvédi Kamarában.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Dr. Kertész József elnök

idézett részek megjelenítése