Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítással kapcsolatos adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

A Magyar Helsinki Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az Emberi Jogok Európai Bírósága által a Varga és mások kontra Magyarország ügyben hozott pilot ítélet és az ahhoz kapcsolódó ítéletek („Group of cases István Gábor Kovács v. Hungary”) végrehajtását. Ennek kapcsán az ítéletek végrehajtását felügyelő Miniszteri Bizottság számára készít beadványt a hazai börtönviszonyokról. E tevékenységünk folytatása érdekében kérjük, hogy bocsássa rendelkezésünkre az alábbi közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-a alapján.

Kérjük, az adatokat elektronikus másolatban, lehetőség szerint Excel táblázatos formában szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani.

1. Kérjük szíves tájékoztatásukat arról, hogy 2021. január 1. és 2021. december 31. között, valamint 2022. január 1. és 2022. július 31. között hány ügyben teljesített a magyar állam kártalanítást az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) 75/B. §-a alapján.

2. Kérjük szíves tájékoztatásukat arról, hogy 2021. január 1. és 2021. december 31. között, valamint 2022. január 1. és 2022. július 31. között
a. összesen mekkora összegű kártalanítást fizetett a magyar állam volt és jelenlegi fogvatartottaknak az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt a Bv. tv. 75/B. §-a alapján,
b. és mi volt a megfizetett legmagasabb és legalacsonyabb összegű kártalanítás.

3. Kérjük szíves tájékoztatásukat arról, hogy a kártalanítási kifizetést megalapozó ügyekben 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 során, valamint 2022. január 1. és 2022. július 31. között hány alkalommal terjesztette elő a kártalanítási kérelmet az elítélt, és hány alkalommal terjesztette elő a kártalanítási kérelmet az elítélt védője.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérjük, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton, lehetőség szerint Excel táblázatos formában szíveskedjenek részünkre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérjük, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérjük, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, ha a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérjük, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számunkra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazása során az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatából következően az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell, az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből garanciaként következik, hogy az Infotv. szerinti határidőtől való eltérés konkrét okaira az adatkezelőnek kell rámutatnia.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.

Kelt: Budapest, 2022. július 29.

Tisztelettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Melléklet

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Melléklet

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Sajnálatos módon nem tudjuk megnyitni a tájékoztatásul megküldött csatolt mellékleteket.
Kérjük, küldjék el a tájékoztatást a [email address] email címre lehetőség szerint pdf formátumban.

Köszönettel:

Magyar Helsinki Bizottság