Andor-Károly forgalomszűkítő

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2022. Novemberében átadott, Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő Úr kezdeményezésére létrehozott, az Andor és Károly utcák metszésénél található fekvőrendőr, és forgalomszűkítő oszlopok beépítésére vonatkozó terv, és kivitelezési dokumentációkat, illetve az ehhez kapcsolódó hatósági engedélyeket, a beruházás költségtervét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 3.

Üdvözlettel:
Kiss Gábor

Miskolci Városgazda Iktatás, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

3 Melléklet

Tisztelt Kiss Gábor!

 

A 2023. február 03. napján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez a
Miskolc, Andor utca és Károly utcán található forgalomszűkítő oszlopok és
fekvőrendőrre vonatkozó beruházás tárgyában közérdekű adatigénylésként
előterjesztett kérelme alapján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info
tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom.

A kérelemben szereplő beruházást nem a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
végezte, így Társaságunk nem minősül adatgazdának a feltett kérdések
tekintetében, ezért közérdekű adatigénylését elutasítjuk.

Tájékoztatom, hogy a kérelme elutasításával szemben az Infotv. 31. §-a
alapján a közléstől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a
Miskolci Járásbíróságnál vagy bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése
érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Nikoletta Tímea

jogi előadó

 

[1][Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. request email]

[2]cid:[email protected][3]Városgazda_logo_emailalairas

 

I  Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja

 

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

Telefon: +36 46 412 611

[4]www.varosgazda.hu

 

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben az elektronikus
levél téves címzésből vagy jogszerűtlen továbbításból kifolyólag kerül
postafiókjába, úgy Ön köteles annak törlése iránt intézkedni, majd ezt
követően a téves küldés és a törlés megtörténtét Társaságunk felé jelezni.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott.

 

 

 

idézett részek megjelenítése