Állami ösztöndíjas doktori hallgatók száma

Az igénylés részben sikeres volt.

Horváth Krisztián

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Jelenleg, a 2022-2023-as tanév őszi félévében hány olyan doktori hallgató van, aki állami ösztöndíjban részesül?

Közülük hányan részesülnek a komplex vizsga előtti, első négy félévben (képzési és kutatási szakasz) járó 140 ezer forintos ösztöndíjban, illetve hányan a komplex vizsga után, az utolsó négy félévben (kutatási és disszertációs szakasz) járó 180 ezer forintos ösztöndíjban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 8.

Üdvözlettel:

Eckerné Miklai Melinda, Oktatási Hivatal

Tisztelt Horváth Krisztián!

Az Ön által elektronikus úton előterjesztett, állami ösztöndíjas doktori hallgatókra vonatkozó adatigénylése tekintetében az alábbiakról tájékoztatom:

A Hivatal az adatigénylése kapcsán az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglalt határidőt 15 nappal meghosszabbítja. Kérem ennek szíves tudomásul vételét!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom egyrészről, hogy az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu/ , [email address], 1363 Bp. Pf. 9.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Tájékoztatom másrészről, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat az Infotv. 31. §-ban foglaltak szerint. A perindításra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A keresetet a Fővárosi Törvényszékhez kell benyújtani.

Tisztelettel:

Eckerné dr. Miklai Melinda
osztályvezető

OKTATÁSI HIVATAL
Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály
Felsőoktatási Információs Rendszer Osztály
H- 1122 BUDAPEST, MAROS U. 19–21.
Tel.: +36-1-477-3267

E-mail: [email address]
WEB: www.oktatas.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt.

idézett részek megjelenítése

Eckerné Miklai Melinda, Oktatási Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2016. szeptember 1-től a doktori képzés képzési ideje 6 félévről 8 félévre hosszabbodott, és ezzel egyidejűleg a doktoranduszhallgatók ösztöndíja a korábbi 100.000 forint/hóról a képzés első két évében 140.000 Ft/hóra, míg a képzés második két évében 180.000 forint/hó összegre emelkedett. A korábbi időszakban 140 ezer forintos ösztöndíjban megközelítőleg 3300, 180 ezer forintos támogatásban pedig 2500 doktoranduszhallgató részesült.

Tájékoztatjuk, hogy a felsőoktatási intézmények 2022/23. tanév őszi félévére vonatkozó adatbeküldés még folyamatban van, így az Oktatási Hivatal nem rendelkezik végleges és teljes körű adatokkal a 2022/23. tanév őszi félévének létszámairól.

A 2022/23. tanév őszi félévi felsőoktatási létszámstatisztika várhatóan 2022. november végén lesz elérhető.

Továbbá a pénzügyi adatok – a ki- és befizetésekkel összhangban – mindig az adott félévet követően kerülnek teljes körűen bejelentésre a FIR-be, így a jelenlegi félév adatai várhatóan legkorábban 2023. májusában lesznek elérhetők.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsőoktatási intézmények a FIR-be a ténylegesen kifizetett doktorandusz-ösztöndíjak féléves összegét jelentik, tehát erre a pénzügyi jogcímre vonatkozólag tudunk majd adatot szolgáltatni.

Tisztelettel:

Eckerné dr. Miklai Melinda
osztályvezető

OKTATÁSI HIVATAL
Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály
Felsőoktatási Információs Rendszer Osztály
H- 1122 BUDAPEST, MAROS U. 19–21.
Tel.: +36-1-477-3267

E-mail: [email address]
WEB: www.oktatas.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt.

idézett részek megjelenítése