Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hivatali idejükben látogatták-e az alább felsorolt alkalmazott(ak) a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényeit?

2. A felsorolt alkalmazott(ak) munkaszerződését.

3. Részletes kimutatást arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott(ak) Tusványos-látogatásával kapcsolatban milyen kiadásai voltak a minisztériumnak (pl. utazási- és szállásköltség, napidíj/költőpénz, honorárium stb.).

1, Hegmanné Nemes Sára (vagyonpolitikáért felelős államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

2, Kópiás Bence (elnökhelyettes, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

NFM - Ügyfélszolgálat, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Melléklet

Kálmán Mihály részére

[FOI #1445 email]

 

 

Tárgy: közérdekű adat megismerése iránti igény

„Alkalmazottak Tusványoson”

 

Ikt. szám: SZIF/17169-1/2013-NFM

 

 

Tisztelt Kálmán Mihály!

 

Hivatkozással a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) részére 2013. augusztus 3. napján elektronikus úton
eljuttatott, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info
tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett közérdekű adat megismerése
iránti kérelmére, az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár asszony
szabadsága ideje alatt, saját költségén vett részt a Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényein, ezért utazása a Minisztériumnak
nem jelentett kiadást.

 

Kópiás Bence, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a
továbbiakban KIFÜ) elnökhelyettese fenti rendezvényen való részvételének
költségeit nem a Minisztérium, hanem a KIFÜ téríti. Tekintettel arra, hogy
a Minisztériumnak, mint közfeladatot ellátó szervnek, az Info tv. 26. §
(1) bekezdésében foglalt kötelezettsége csak a kezelésében lévő közérdekű
adat, illetőleg közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozik,
mindezek alapján a Minisztérium, mint kérelmezett szerv a kért adat
vonatkozásában nem adatkezelő, azzal összefüggésben rendelkezési joga
nincs.

 

Az adatigénylésben kért, Hegmanné Nemes Sára és Kópiás Bence
munkaszerződésének másolatban történő megküldésével kapcsolatban
tájékoztatjuk, hogy a megjelölt személyek nem rendelkeznek
munkaszerződéssel, állami vezetői illetve kormányzati szolgálati
jogviszonyuk kinevezési okirattal jött létre.

 

Az Ön által megjelölt munkaszerződések megküldése iránti, mint a
Minisztérium kezelésében lévő közérdekű-, valamint közérdekből nyilvános
adatok körén kívül eső adat iránti kérelmet a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumnak nem áll módjában teljesíteni.

 

Mindazonáltal tájékoztatjuk, hogy a kinevezési okiratok a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179.§-ban rögzített,
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatoknál több személyes adatot
tartalmaznak, amelyek ezért nem közérdekű és nem közérdekből nyilvános
adatok. Fentiekre tekintettel kérelmét a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumnak nem áll módjában teljesíteni.   

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasításának
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363. Bp. Pf. 16. –
1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet vagy a közérdekű adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Info tv. 31. §-án alapul.

 

Budapest, 2013. augusztus 15.                             

 

Üdvözlettel:     

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Ügyfélszolgálati Információs
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Iroda
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Nemzeti Fejlesztési
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Minisztérium 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:              1011 Budapest, Fő u.
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: 44-50.
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Telefon:  06-1-795-67-66
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:                       06-1-795-14-82
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Fax:         06-1-795-06-97
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       E-mail: 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: [2][NFM request email]
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Web:     [3]www.kormany.hu
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás:
cid:[email protected] 

 

idézett részek megjelenítése