Alapbér, juttatások, javadalmazások és alapító okirat

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Moholy-Nagy Művészeti Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1.) Kérem, szíveskedjen kereshető formában (excel-tábla) megküldeni részemre a 2021. április 30-ai állapot szerint az alábbi adatokat:

- A MOME Akadémia oktatóinak havi, munkaszerződés szerinti alapbérét oktatói besorolás (egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus, egyetemi docens, egyetemi tanár) szerinti csoportosításban, intézetenként, személyes adatok nélkül, oktatói besorolási kategóriánként összevontan, az adott oktatói besorolási kategóriákban nyilvántartott legalacsonyabb, legmagasabb és medián havi alapbér feltüntetésével.
- A rektor és a kancellár havi, munkaszerződés szerinti alapbérét, juttatásait, így különösen: autóhasználat, mobiltelefonhasználat, más béren kívüli juttatások, kiemelkedő teljesítményhez kapcsolódó juttatások, mint bónusz, prémium, célfeladat, stb.
- Az Igazgatás és ügyvitel csoportba sorolt szervezeti egységek vezetőinek havi, munkaszerződés szerinti alapbérét, juttatásait, az irányított szervezeti egységek megnevezésével, valamint szervezeti egységek szerinti bontásban, az adott szervezeti egység beosztott munkavállalóinak legalacsonyabb, legmagasabb és medián havi alapbérének feltüntetésével, a szervezeti egység megnevezésével.
- Az Oktatást, kutatást segítő egységek csoportba sorolt szervezeti egységek vezetőinek havi, munkaszerződés szerinti alapbérét, juttatásait, az irányított szervezeti egységek megnevezésével, valamint szervezeti egységek szerinti bontásban, az adott szervezeti egység beosztott munkavállalóinak legalacsonyabb, legmagasabb és medián havi alapbérének feltüntetésével, a szervezeti egység megnevezésével.
- Az alapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak havi javadalmazását és egyéb juttatásait.
- A HR vezető, a Head of Data, a Pályázati Iroda vezető havi, munkaszerződés szerinti alapbérét, juttatásait.

2.) Kérem továbbá, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány teljes, a bíróságra benyújtott alapító okiratát is küldje meg elektronikus másolatban.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 8.

Üdvözlettel:

Vajda Zoltán

Nagy Zsombor, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1 Attachment

Vajda Zoltán részére

 

Tisztelt Uram,

 

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út
9-25.; intézményi azonosító: FI 73435; a továbbiakban: Egyetem)
képviseletében eljárva Nagy Zsombor kancellár, az Egyetem részére 2021.
május 8. napján megküldött, és 2021. május 9. napján átvett közérdekű adat
megismerése iránti igény tárgyában az alábbi tájékoztatást adom: A
hivatkozott levélben megjelölt tisztségek, munkakörök, illetve 2021.
április 30. napján hatályos díjazásukra vonatkozó adatigénylés
tekintetében az adatokat tartalmazó dokumentumot jelen levelemhez
mellékleteként csatolom.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az Egyetemet fenntartó Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökének és kuratóriumi tagjainak havi
javadalmazására és egyéb juttatásaira vonatkozó adat, valamint a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány bíróságra benyújtott alapító
okirata nem áll rendelkezésünkre, ezen adatok birtokosa a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemért Alapítvány.

Kérem a jelen levelemben foglaltak szíves tudomásulvételét!

 

Melléklet: Excel táblázat a hivatkozott levélben megjelölt tisztségek
díjazására vonatkozóan

 

Üdvözlettel,

 

Nagy Zsombor

kancellár

MOME