Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatta - és ha igen, mekkora összeggel - a Budapest V. ker., Sas u. 1. sz. alatt, a Tisztelet Társasága Nagytermében 2023. december 11., 12. és 13. napján, mindhárom alkalommal „délelőtt” tartott „Nyári Károly Adventi Örömkoncert Szépkorúaknak” című rendezvényeket?

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatta - és ha igen, mekkora összeggel - a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekart a fenti rendezvények kapcsán?

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatta - és ha igen, mekkora összeggel - a Tisztelet Társasága Szabadidő Egyesületet a fenti rendezvények kapcsán?

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatta - és ha igen, mekkora összeggel - Nyári Károlyt a fenti rendezvények kapcsán?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 29.

Üdvözlettel:

Bródy Gábor

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/13/2 (2024)

 

 

Bródy Gábor

 

[FOI #24079 email]

 

Tisztelt Uram!

 

2024. január 29-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatta - és ha igen, mekkora összeggel -
a Budapest V. ker., Sas u. 1. sz. alatt, a Tisztelet Társasága
Nagytermében 2023. december 11., 12. és 13. napján, mindhárom alkalommal
„délelőtt” tartott „Nyári Károly Adventi Örömkoncert Szépkorúaknak” című
rendezvényeket?

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatta - és ha igen, mekkora összeggel -
a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekart a fenti rendezvények kapcsán?

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatta - és ha igen, mekkora összeggel -
a Tisztelet Társasága Szabadidő Egyesületet a fenti rendezvények kapcsán?

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatta - és ha igen, mekkora összeggel -
Nyári Károlyt a fenti rendezvények kapcsán?”

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése értelmében „ha a kért adatot korábban már
elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda által nyújtott
támogatások adatai elérhetők a kormany.hu és kif.gov.hu oldalakon.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg. 

 

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése