Adószámok törlése 365 napnál régebben hiányzó bevallások és adótartozások miatt

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2019-ben bekövetkezett 365 napnál régebben hiányzó bevallások és a 365 napnál régebbi adótartozású adózók számát, a legtöbb eltelt napok számát feltüntetve, tovább azt, hogy ebből a körből 2019 adóévben hány adószámtörlésről szóló határozatot hoztak. Kérem írják meg a két szám közti különbséget, kitérve arra, hogy miért létezik a NAV-nál "nem figyelt" adózó, amely évekig nem küld adóbevallást, és évek óta rendelkezik adótartozással, amelyet egyáltalán nem fizet meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 31.

Üdvözlettel:

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban. NAV), mellyel kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

1. Bevallási kötelezettséggel összefüggésben:

A NAV nem rendelkezik azokkal az adatokkal, amelyből az lenne megállapítható, hogy azon bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózókkal kapcsolatban, akik tekintetében a mulasztás időtartama 2019. bármely napján meghaladta a 365 napot, mennyi esetben indult és zárult az eljárás még 2019-ben az adószám szankciós, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 246. § (1) bekezdés g) pontja szerinti törlésével.

A 365 napnál régebben hiányzó havi adó- és járulékbevallás-, vagy Áfa tv. szerint összesítő nyilatkozattételi kötelezettségének (1808, 1858, 18A60) 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakban összesen 33.562 adózó nem tett eleget.
Az egyes adózókhoz köthető mulasztás időtartama, valamint az, hogy ebből az adózói körből mennyi adózó adószámát törölte a NAV szankciós jelleggel nem áll a NAV rendelkezésére rögzített formában, kizárólag rendkívül időigényes informatikai fejlesztést követően, több informatikai rendszer adatának összevetésével lenne megállapítható.

Az adatigénylésben említett statisztikai adatok még erre irányuló külön informatikai kigyűjtés elvégzése esetén sem lennének azonban összehasonlíthatóak, melynek okai az alábbiak.
Az Art. 246. § (1) bekezdés g) pontja alapján az állami adó- és vámhatóság az adószámot törli, ha az adózó az állami adó- és vámhatósághoz az általános forgalmi adóról teljesítendő összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó, vagy a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének a törvényi határidőtől számított háromszázhatvanöt napon belül az állami adó- és vámhatóság felszólítása ellenére sem tesz eleget.
A törvényszakasz tehát nem valamennyi bevallási és adófizetési kötelezettség teljesítésének tartós elmulasztását szankcionálja, hanem egyes kötelezettségekét.

Az adószám szankciós törlésére irányuló eljárásban a jogalkotó kellő időt biztosít az érintett adózónak arra, hogy mulasztását pótolja, és így elkerülje az adószám szankciós törlését.

Ezért az ugyanazon időszakban bekövetkező, az eljárás megindítására okot adó tényállások és a végleges döntések száma nem áll teljeskörű összefüggésben. Ennek okai példálózó jelleggel:
a) az adott időszakban az adószám szankciós törléssel kapcsolatos eljárás még nem indult el,
b) az adózó a törvényes állapotot helyreállította, mulasztását pótolta a tényállás bekövetkezését követően, még az eljárás elkezdését megelőzően vagy az adószám törléséről szóló határozat véglegessé válásának napjáig,
c) az adózó pótolta kötelezettségét a tényállás bekövetkezését követően,
d) az adóhatóság törölte az adózót a bejelentkezett és adószám alapján nyilvántartásba vett adózók közül,
e) folyamatban volt az adózó felszólítása,
f) a pótlólagos teljesítésre előírt határidő még nem telt el,
g) a hatósági döntés kiadmányozása még nem történt meg,
h) a fellebbezésre nyitva álló határidő még nem telt el,
i) a fellebbezés elbírálása még nem történt meg.

2. Adófizetési kötelezettség

A 365 napnál régebbi adótartozású adózók vizsgálata és legyűjtése szintén nem áll a NAV rendelkezésére, több informatikai rendszerben szereplő adatok összehasonlítását igényelné. Egyebekben az adatigénylésben szerepeltetett adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettség teljesítésének elmulasztása 2018. január 1-jétől nem szerepel az adószám szankciós törlésére vezető törvényi okok között.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2021. február 15.