Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt bírság megállapítása és kötelezése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Klímavédelmi Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a 2022-es évben kiadott "Üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt bírság megállapítása és kötelezése" tárgyú határozatot a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. nevű ügyfél részére
- a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. nevű ügyfél részéről a Nemzet Klímavédelmi Hatóságnak benyújtott adatszolgáltatási dokumentumokat, valamint a benyújtott dokumentumok elfogadását igazoló dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 19.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Gulyás-Béky Ágnes,

3 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Az alábbi megkeresésére hivatkozással a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) az alábbiakról tájékoztatja.

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
szóló  2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Üghr. tv.),  mint a
Hatóság ágazati jogszabályainak egyike a 12. pontban szabályozza az
ÜHG-egységek kereskedelmének nyilvánosságát.

Az  Ügkr. tv. 31. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„Az ÜHG-egységek kereskedelmével kapcsolatos adatok, így különösen

a) a kiadott kibocsátási engedélyekre,

b) a hitelesített kibocsátási jelentésekre és a hitelesítő kapcsolódó
jelentésére,

c) a kiosztási határozatokra,

d) az e törvény alapján alkalmazott jogkövetkezményekre, valamint

e) az e törvény szerinti nemzetközi jelentésekre

vonatkozó adatok környezeti információnak minősülnek.”

Az Ügkr. tv. 31. § d) pontja szerinti bírsághatározatok, mint az Ügkr. tv.
alapján alkalmazott jogkövetkezmények környezeti információnak minősülnek,
így a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről
szóló jogszabályban meghatározott információ.

Kérésének megfelelően a Hatóság csatoltan megküldi a Samsung SDI
Magyarország Zrt. üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységhez
kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt bírság
megállapítása és kötelezése tárgyú határozatát.

Az Ügkr. tv. 31. §-át és a közérdekű adatigénylésben foglalt kérések
teljesítését figyelembe véve a Hatóság tájékoztatja a tisztelt
adatigénylőt, hogy a döntés meghozatala szempontjából az eljárás során
értékelt dokumentumokat, nyilatkozatokat a határozat indokolása
tartalmazza.

Üdvözlettel:

 

Gulyás-Béky Ágnes

osztályvezető

 

Technológiai és Ipari Minisztérium

Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkárság

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Emisszió-kereskedelmi és Ellenőrzési Osztály

 

H-1011 Budapest, Fő utca 44-50..

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefon: +36-1-795-8019; Mobil:+36-70-489-7637

E-mail: [1][email address]

Web: [2]www.kormany.hu/tim

 

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

 

  Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

 

idézett részek megjelenítése