Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyömbér Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adatkérés

We're waiting for Gyömbér Béla to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem a tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, éves bontásban, hogy hány alkalommal rögzített KEHTA (Központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisa) rendszerben büntető ügyekben eljáró intézmények megkeresésére elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására irányuló kötelezettséget.

Kérem továbbá, hogy a hozzáférés megakadályozására irányuló kötelezettség jogalapját jelentő bűncselekmények elnevezése szerinti bontásban is küldje meg a fent megjelölt adatokat.

Kérem továbbá, hogy közölje, hogy a KEHTA-ba az első kérdés szerint bevezetett, az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására irányuló kötelezettségek tekintetében az adatigény beérkezésének napjáig hány esetben került sor jogalap szerinti bontásban az adatbázisban rögzített kötelezettség törlésére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 4.

Üdvözlettel:

Gyömbér Béla

KOZERDEKUADATKERESES, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Gyömbér úr!

Hivatkozással 2017. május 4-én érkezett, a központi elektronikus
hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisával (KEHTA) összefüggésben
előterjesztett közérdekű adatigénylésére, az adatigénylés teljesítéseként
az alábbiakról tájékoztatom:
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az Eht. 92/A. §-ának hatályba
lépésétől kezdve az adatigény megválaszolásának napjáig (2017. május
18-ig) a büntetőügyekben eljáró bíróságok megkeresésére egyetlen
alkalommal sem rögzített a KEHTÁ-ban elektronikus adathoz való hozzáférés
ideiglenes megakadályozására irányuló kötelezettséget.

Válaszunkból következően egyetlen esetben sem került sor az adatbázisban
rögzített kötelezettség törlésre a Be. 158/D. § (7) és (8) bekezdése
alapján, és a hozzáférés megakadályozására irányuló kötelezettség
jogalapját jelentő bűncselekmények sem határozhatók meg.

Üdvözlettel:
dr. Karácsony Kamilla
főosztályvezető

Általános Jogi Főosztály
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://nmhh.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyömbér Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.