Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Holdampf Ildikó, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat/dokumentumokat, melyekre az alábbi előterjesztésben hivatkoztak (https://varoshaza.etata.hu/s/MbBizXZEpdf...)

1. Az amorf medence fóliázásának munkálataira hivatalosan kért és a határidőig beérkezett ajánlatokat (a nem nyertes ajánlatokat is), beleértve a nyertes, Alga-Stop Uszoda és Burkolat Kft. ajánlatát
2. Az fenti munkálathoz kapcsolódó, összes várható járulékos munkálat megrendelését/becslését, költségét.
3. Az Alga-Stop Uszoda és Burkolat Kft. munkálatainak megrendeléséről szóló dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 17.

Üdvözlettel:

Holdampf Ildikó

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.

Tisztelt Igénylő!

 

A közérdekű adat iránti igénylését köszönettel megkaptam.

 

Ezúton tájékoztatom, hogy a beruházás még jelenleg is folyamatban van, az
nem zárult le. Tekintettel a munka jellegére, egészen a műszaki
átadás-átvétel napjáig esetlegesen felmerülhetnek olyan előre nem látható
műszaki események, amelyek a műszaki tartalom módosulásával járhatnak, így
csak akkor tudnánk megfelelő képet adni Önnek. Társaságunk részéről
egyébként nem tervezett a műszaki tartalom megváltoztatása, vagy az
eredeti határidő meghosszabbítása.

 

Figyelemmel erre a tényre, továbbá az Infotv. 29 § (2) által biztosított
jogkörre, a válaszadási határidőt egy alkalommal meghosszabbítom 15
nappal.

 

Kérem válaszom szíves elfogadását.

 

Pálházy Nándor

 

Vezérigazgató

 

Mobil: 06 70 332 0423

Email: [1]palhazy.nandor@tataivároskapu.hu

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.

 

A fenti üzenet és annak valamennyi melléklete bizalmas információkat
tartalmaz, emiatt védett közlésnek minősül. Amennyiben nem Ön a címzett,
kérjük, hogy telefonon vagy email útján értesítse a feladót és
rendszeréből véglegesen, visszaállításra alkalmatlan módon törölje az
üzenetet és annak valamennyi mellékletét. Tilos az üzenetet vagy annak
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát
bárkivel közölnie, bármely módon nyilvánosságra hoznia vagy felhasználnia,
továbbá azzal más módon visszaélnie. A fenti üzenet tartalma és
mellékletei jogszabály által védett, szerzői jogi és iparjogvédelmi
alkotásnak minősülhetnek, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.
törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:55. §
hatálya alá tartoznak.

 

A címzett köteles elfogadni, hogy minden ismeretanyag, amely a feladótól
tudomásukra jut, vagy átadásra kerül – ide értve különösen, de nem
kizárólagosan: üzleti adatok és feltételek, szerződések és tartalmuk,
technikai-technológiai és eljárási adatok, műszaki és technológiai
leírások, személyes adatok (továbbiakban: Információ) – az üzleti
titokvédelem és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok előírásai szerint
kezelendő, és harmadik fél vagy a nyilvánosság részére történő kiadása
csak az érintett fél írásos hozzájárulásával, illetve egyéb, jogszabályban
előírt feltétel teljesítésével történhet. A feladó fél által átadott, a
címzett tudomására jutó Információ csak az erről szóló szerződéses
jogviszony keretében megvalósult együttműködésben használható fel.
Együttműködés hiányában további felhasználásuk, hasznosításuk,
alkalmazásuk tiltott. A címzett által bevont munkatársak, illetve
közreműködők szintén titoktartásra kötelezettek, mely kötelezettség
teljesítéséért a címzett tartozik teljes kártérítési felelősséggel.

 

References

Visible links
1. mailto:palhazy.nandor@tataivároskapu.hu

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.

8 Melléklet

Tisztelt Holdampf Ildikó!

 

Közérdekű adatigénylésre vonatkozó levelére válaszolva, csatoltan küldöm a
Fényes fürdő Amorf medencéjének fóliázási munkálataival összefüggő
dokumentumokat.

 

Kérdését és kedves türelmét, köszönöm.

 

Tisztelettel,

 

Pálházy Nándor

 

Vezérigazgató

 

Mobil: 06 70 332 0423

Email: [1]palhazy.nandor@tataivároskapu.hu

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.

 

A fenti üzenet és annak valamennyi melléklete bizalmas információkat
tartalmaz, emiatt védett közlésnek minősül. Amennyiben nem Ön a címzett,
kérjük, hogy telefonon vagy email útján értesítse a feladót és
rendszeréből véglegesen, visszaállításra alkalmatlan módon törölje az
üzenetet és annak valamennyi mellékletét. Tilos az üzenetet vagy annak
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát
bárkivel közölnie, bármely módon nyilvánosságra hoznia vagy felhasználnia,
továbbá azzal más módon visszaélnie. A fenti üzenet tartalma és
mellékletei jogszabály által védett, szerzői jogi és iparjogvédelmi
alkotásnak minősülhetnek, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.
törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:55. §
hatálya alá tartoznak.

 

A címzett köteles elfogadni, hogy minden ismeretanyag, amely a feladótól
tudomásukra jut, vagy átadásra kerül – ide értve különösen, de nem
kizárólagosan: üzleti adatok és feltételek, szerződések és tartalmuk,
technikai-technológiai és eljárási adatok, műszaki és technológiai
leírások, személyes adatok (továbbiakban: Információ) – az üzleti
titokvédelem és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok előírásai szerint
kezelendő, és harmadik fél vagy a nyilvánosság részére történő kiadása
csak az érintett fél írásos hozzájárulásával, illetve egyéb, jogszabályban
előírt feltétel teljesítésével történhet. A feladó fél által átadott, a
címzett tudomására jutó Információ csak az erről szóló szerződéses
jogviszony keretében megvalósult együttműködésben használható fel.
Együttműködés hiányában további felhasználásuk, hasznosításuk,
alkalmazásuk tiltott. A címzett által bevont munkatársak, illetve
közreműködők szintén titoktartásra kötelezettek, mely kötelezettség
teljesítéséért a címzett tartozik teljes kártérítési felelősséggel.

 

References

Visible links
1. mailto:palhazy.nandor@tataivároskapu.hu

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Holdampf Ildikó, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.