Tisztelt Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Fonyódi Járás Szociális is Gyermekjóléti Központ fenntartója-e a jelenleg a Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ?
Amennyiben fenntartó jelenleg megfelel-e a valóságnak az alábbi linken :
https://www.fonyod.hu/hu/oenkormanyzat/i...
található Családsegítők , Esetmenedzserek neve és elérhetősége ?
Jelenleg ki a Fonyódi Járás Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője , megbízása mikor jár le ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 26.

Üdvözlettel:

Vajda Attiláné

Toth Szabolcs, Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vajda Attiláné!

A Fonyódi Járás Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartójára
vonatkozó közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy a
központ fenntartója a Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás (8640
Fonyód, Fő u. 19.).
Az Ön által megjelölt linken közzétett munkatársak adatai és elérhetőségei
megfelelnek a valóságnak.
A Fonyódi Járás Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője
Fazekas Aliz (ahogy az Ön által linkelt oldalon ez szerepel), az ő
megbízása 2024. március 31. napján jár le.

Üdvözlettel:

Tóth Szabolcs
Fonyódi Polgármesteri Hivatal