A tankönyv-kiadáshoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások - OFI

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a tankönyv-kiadáshoz kapcsolódó bevételeket és ráfordításokat évfolyamonként és iskola-típusonként részletezve. Minden egyes évfolyamra és iskola-típusra vonatkozóan külön kérem megjeleníteni a közvetlenül Önöknél felmerülő költségeket, az Önökhöz az iskolákon keresztül szülői befizetésből beérkező bevételeket, az önkormányzatoktól beérkező bevételeket, az államtól (EMMI vagy bármely más minisztérium, Kincstár) beérkező bevételeket, valamint a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től Önöknek továbbutalt/átengedett bevételeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 6.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Kaposi József, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

3 Melléklet

Tisztelt Romhányi Balázs!

A tankönyvkiadás pénzügyi területét érintő újabb közérdekű adatigénylésre az alábbi válasszal szolgálhatunk.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek (OFI) nincs szülőktől, önkormányzatoktól, vagy KLIK-től származó bevétele. Mint költségvetési intézmény a költségvetési törvényben határozzák meg a támogatás mértékét, egyben itt adják meg a tárgyévre vonatkozóan elvárt bevételek nagyságát is. (Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény szerint az OFI tervezett bevétele 3.950 millió forint, támogatásának mértéke pedig 1.646,6 millió forint.)

A tankönyvellátáshoz kapcsolódó évfolyamonkénti és iskola-típusonkénti bevételekről és ráfordításokról nyilvántartást nem vezetünk.

A korábban megküldött, kiadásokra vonatkozó adatok az alábbi tételeket tartalmazzák:
- 2015. évben kifizetett nyomdaszámlák összeg: 2.746.073.045 Ft;
- 2015. évben az Oktatási Hivatal számára átutalt engedélyeztetési díjak: 78.903.260 Ft;
- 2015. évben kifizetett royalty összege (a dologi és személyi kifizetések, valamint a kapcsolódó járulék együtt): 985.064.870 Ft;
- 2015.évben kifizetett egyéb, a tankönyvellátáshoz kapcsolódó tételek (pl.: megbízási és bérleti díjak, szállítási és postázási költségek stb.) 259.267.311 Ft.
A nyomdai munkákhoz és az engedélyeztetési eljárásokhoz kapcsolódó összefoglaló táblázatokat levelemhez csatolva találja.

Szintén továbbítjuk azt a kiadványok gyártási számait is tartalmazó táblázatot, melyből a korábbi levélben szereplő táblázat is készült. Bizonyos eltérés azonban található a lista és a táblázat adatai között, mivel az alább felsorolt köteteket – jellegüknél fogva – nem tudtuk a kialakított táblázatba beemelni:
- 2 db iskolai előkészítős könyv;
- 4 db nyelvi előkészítő évfolyamhoz kapcsolódó kötet;
- 6 db pénzügyi ismeretek oktatásához készült, nem a közismereti képzéshez tartozó szakmai könyv;
- 1 db szabadon választható kerettantervhez kapcsolódó kötet;
- 1 db felsőoktatási tankönyv.
(A fentiek összesen mintegy 18444 példányt tesznek ki.)

Üdvözlettel:
________________________
Dr. Kaposi József
mb. főigazgató

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Cím: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. / I. em. 112.
Mobil: +36 30 235 5746
E-mail: [OFI request email]
Web: www.ofi.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kaposi József!

Nagyon köszönöm válaszát, melyben a kért információk egy részét rendelkezésemre bocsátotta, sajnos azonban ezek alapján nem sikerült valós képet kapnom arról, hogy ma Magyarországon milyen jogi és pénzügyi rendszerben folyik az iskolai tankönyvellátás. Az Önöknek küldött levéllel párhuzamosan megkérdeztem a KELLO-t is, hogy tájékoztassanak a tankönyvellátáshoz kapcsolódó bevételeikről és kiadásaikról, de az ő válaszukból sem derült ki a konstrukció. Kérem, legyen szíves tájékoztatni, hogy

1. azok a szülők, akiknek a gyermekei nem jogosultak ingyenes tankönyvre, milyen intézmény számlájára fizetik be a tankönyvek árát? (Mind Önöktől, mind pedig a KELLO-tól azt a választ kaptam ugyanis, hogy szülőktől származó befizetés Önökhöz nem kerül.)

2. Az 1. kérdésben szereplő szülői befizetések, ill. az ingyenes (esetleg csökkentett árú) tankönyvre jogosult gyermekek után járó állami támogatás milyen csatornán keresztül jut el ahhoz az állami intézményhez, amelyik kifizeti a tankönyvek előállítási költségét a nyomdának. (Az Önök válaszát úgy értelmeztem, hogy a nyomdának - történetesen az Alföldi Nyomdának - az OFI fizeti ki az előállítási költséget, tehát valamilyen néven és formában az OFI-hoz kell eljutnia ezeknek a forrásoknak, de a válaszukban Önök tagadták, hogy például a szülőktől pénz kerülne az OFI-hoz.)

3. Melyik állami intézmény feladata annak biztosítása, hogy a tankönyvellátás költséghatékonyan történjék, és az az intézmény milyen információk alapján állíthatja szembe egymással a tankönyvek előállításhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat.

Segítségét előre is nagyon köszönöm,

üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Kaposi József, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Tisztelt Romhányi Balázs!

Korábbi válaszainkban minden olyan információt megtalál, amely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tankönyvkiadáshoz kapcsolódó feladatainak megértéséhez szükséges.

Fontos kiemelni, hogy az Intézet ezt a feladatot a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően látja el, így ha bizonytalan, érdemes ezeket is áttekinteni (2013. évi CCXXXII. törvény; 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet; 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet).

Továbbiakban csak a korábban írtakat tudom Önnek megerősíteni:
1. Az Intézet nem áll kapcsolatban a szülőkkel. A hozzánk beérkező megrendelések összesített számadatokat tartalmaznak, melyek legyártásáról igen, diákokhoz való közvetlen eljuttatásáról azonban nem kell gondoskodnunk.
2. A nyomdai számlák teljesítése – mint szerződő fél – természetesen az Intézet feladata. Ennek forrását az állam, illetve az Intézet megrendelője kell, hogy biztosítsa. (Ön úgy fogalmaz, az Intézet tagadja, hogy „a szülőktől pénz kerülne” hozzánk. Ez félrevezető, ugyanis nem kell tagadnunk olyasmit, amely a jogszabályok értelmében sem jöhetne létre: közvetlen szülői befizetések az Intézethez nem érkezhetnek.)
3. Ha elmélyed a törvényi rendelkezésekben, láthatja, hogy az állam milyen szereplőket nevesít a tankönyvellátás folyamatának megvalósításához. Gondolom az sem kérdés, hogy a tankönyvek előállításának (jelenleg) nincs alternatívája, így annak hatékonysága sok tekintetben szervezési ügy, melynek meghatározó részleteit maguk a jogszabályok rögzítik.

Biztosíthatom róla, hogy az eddig elküldött adatok és a fent megjelölt jogszabályok minden szükséges információt tartalmaznak a teljesebb kép összeállításához.

Tisztelettel:
________________________
Dr. Kaposi József
mb. főigazgató

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Cím: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. / I. em. 112.
Mobil: +36 30 235 5746
E-mail: [OFI request email]
Web: www.ofi.hu

idézett részek megjelenítése