A "TÁMOP 3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása" projektbeszámolója

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A "TÁMOP 3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása" projektbeszámolóját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 30.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Info, Oktatási Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levele megérkezett, annak elintézése folyamatban van.

Üdvözlettel:
Oktatási Hivatal

kommunikáció, Oktatási Hivatal

Tisztelt Romhányi Balázs!

Az Oktatási Hivatal fogadta közérdekű adatigénylését.
Tekintettel az Infotv. 29. § (2) bekezdésére - mivel az adatigénylés jelentős terjedelmű, nagyszámú adatra vonatkozik, az adatszolgáltatásra nyitva álló határidőt az Oktatási Hivatal elnöke 15 nappal meghosszabbította. A dokumentumokat összeállításukat követően haladéktalanul, de legkésőbb a jövő hét folyamán rendelkezésére bocsájtjuk.

Szíves türelmét ezúton is köszönjük!
Üdvözlettel:

OKTATÁSI HIVATAL
Kommunikációs Osztály
H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.
 +36-1-374-2158; +36-1-374-2168

 [email address]
WEB: www.oktatas.hu

idézett részek megjelenítése

kommunikáció, Oktatási Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Romhányi Balázs!

Hivatkozva az Oktatási Hivatalhoz érkezett közérdekű adatigénylésére, ezúton küldjük Önnek a "TÁMOP 3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása" elnevezésű projekt projektbeszámolóját.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk egyrészről, hogy az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu , [email address] , levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, másrészről, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén, az elutasítás közlésétől számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat az Infotv. 31. §-ban foglaltak alapján. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A keresetet a Fővárosi Törvényszékhez az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen kell benyújtani.

Kérjük fenti válaszunk szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:

OKTATÁSI HIVATAL
Kommunikációs Osztály
H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.
 +36-1-374-2158; +36-1-374-2168

 [email address]

WEB: www.oktatas.hu

kommunikáció, Oktatási Hivatal

8 Melléklet

Tisztelt Romhányi Balázs!

 

"Eu-s projektek beszámolói" tárgyú Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft.-nek címzett közérdekű adatigénylésére a kért információk
összeállításra kerültek. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a tárgyi megkereséshez
tartozó e-mailcím nem áll rendelkezésünkre, így jelen levelet a korábbi
adatigényléseknél használt e-mailcímekre továbbítjuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 209/2015. (VII. 23.) kormányrendelet alapján
az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. december 31.
napján megszűnt. A Társaság feladatait 2016. január 1. napjától az
Oktatási Hivatal látja el.
Kérjük, amennyiben a KiMitTud felületen e tárgyú megkereséséhez szeretné
válaszunkat megjelentetni, a [1][email address] e-mail címre
juttassa el eredeti adatkérését, hogy igénylésére közvetlen is
megküldhessük válaszunkat.

 

Hivatkozva a fentiekben foglalt adatkérésére, ezúton küldjük Önnek a

1. TÁMOP 4.2.5.B-11/1 Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi
elektronikus közzétételének biztosítása
2. TÁMOP 3.4.2.B-12 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja
(Szakszolgálatok fejlesztése)
3. KMOP 4.6.1/C-12 Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban
4. TIOP 1.1.2-12 Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban
5. KMOP 4.6.1/D-13 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a
közoktatásban
6. TIOP 1.1.1-12/1 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a
közoktatásban
7. TÁMOP 4.1.3-11/1 Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése

elnevezésű projektek projektbeszámolóit.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk egyrészről, hogy az
Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál ([2]http://naih.hu , [[3]email address] ,
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével,
illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, másrészről, hogy a
közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén, az
elutasítás közlésétől számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat
az Infotv. 31. §-ban foglaltak alapján. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A keresetet a Fővárosi
Törvényszékhez az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen kell
benyújtani.

Kérjük fenti válaszunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

 
 
OKTATÁSI HIVATAL
[4]OH-ALAIRAS Kommunikációs Osztály
H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.
( +36-1-374-2158; +36-1-374-2168
* [5][email address]
WEB: [6]www.oktatas.hu

 

 

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://naih.hu/
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officer...
5. mailto:[email address]
6. http://www.oktatas.hu/