A pártfogó felügyelet és az alternatív büntetések és intézkedések végrehajtása

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Jelen adatkérésben a Penal Reform International nevű szervezet által koordinált, és az Európai Bizottság által támogatott EU Just Project 101007466 — PRI Alt Eur Promoting non-discriminatory alternatives to imprisonment across Europe — ’PRI Alt Eur’/ „ A szabadságvesztés büntetés alternatíváihoz való egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása” elnevezésű kutatási projekthez kapcsolódóan szeretnénk az Igazságügyi Minisztérium segítségét kérni. A projektben a Magyar Helsinki Bizottság partnerként vesz részt. A kérdések követik a kutatás által megadott tematikát.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem, tájékoztasson arról, hogy a 2018, 2019, valamint a 2020-as év vonatkozásában éves bontásban a pártfogó felügyelők, illetve a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők által kezelt ügyek száma átlagosan, és a 2021. január 1. - 2021. június 30. közötti időszakban mennyi volt az általuk kezelt ügyek száma átlagosan. Amennyiben rendelkezésre áll adat, abban az esetben kérem, külön adja meg azokra a pártfogó felügyelőkre, akik a közérdekű, illetve jóvátételi munka végrehajtásával, valamint a próbára bocsátással, feltételes szabadságra bocsátással, illetve ezek által érintett bűnelkövetőkkel, továbbá adja meg azokra a büntetés-végrehajtási pártfogókra vonatkozóan, akik a reintegrációs őrizettel és reintegrációs őrizetben lévő, valamint felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt bűnelkövetőkkel foglalkoznak.

2. Kérem, hogy a fenti időszak tekintetében – amennyiben a rendelkezésére áll – szolgáltasson adatot a Pártfogó Felügyelői Szolgálat állományának (a vezetőket is beleértve) nemek szerinti megoszlásáról, valamint arról, hogy az állomány tagjai között milyen arányban találhatók valamely nemzetiséghez tartozó személyek, illetve egyéb sérülékeny csoportok vagy védett tulajdonsággal rendelkező csoportok tagjai.

3. Kérem, hogy a fenti időszakra vonatkozóan szíveskedjen tájékoztatni arról is, hogy tevékenységének ellátása során a Pártfogó Felügyelői Szolgálat együttműködik-e valamely civil vagy egyéb, nem kormányzati szervezettel, bevon-e a tevékenységeibe gyakornokokat vagy önkénteseket. Amennyiben igen, kérem, részletezze, hogy pontosan mely tevékenységek vonatkozásában működik együtt civil szervezetekkel, gyakornokokkal vagy önkéntesekkel, kérem, hogy a tevékenységébe bevont szervezeteket szíveskedjen megnevezni.

4. Kérem, tájékoztasson arról, hogy 2020. április 5. és 2020. június 1. között hány esetben fordult elő, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben nem kezdték meg a közérdekű munka és a jóvátételi munka végrehajtását?

5. A 2020. április 5. és 2020. június 1. közötti időszakban hány esetben fordult elő a közérdekű munka, illetve a jóvátételi munka végrehajtásának félbeszakadása?

6. Kérem részletezze külön-külön, hogy a 2020. június 18. és november 3, 2020. november 4. – 2021. március 7. valamint a 2021. március 8 – 2021. április 19. közötti időszakokban azon esetek közül, amikor azt félbeszakították, hány esetben folytatták a közérdekű munka, illetve jóvátételi munka végrehajtását, illetve hány esetben merült fel ennek valamilyen akadálya? Hány esetben volt szükség új munkahely kijelölésére?

7. Amennyiben arról tudomása van és a rendelkezésére áll, kérem, hogy szolgáltasson adatot arról, hogy a 2020. április 5. és 2020. június 1. közötti időszakban hány esetben tekintettek el a pártfogó felügyelői vélemény, vagy a környezettanulmány elkészítésétől, azokban az esetekben, amikor annak elkészítését, illetve beszerzését a Bv. tv. kötelezően előírta?

8. 2020. június 18. óta a pártfogó felügyelői vélemény, illetve a környezettanulmány elkészítését a pártfogó felügyelő és a büntetés-végrehajtási párfogó felügyelő jellemzően a személyes kapcsolatteremtés mellőzésével vagy ismét személyes kapcsolattartás útján végzi el? E tekintetben megfigyelhető volt-e változás a 2021. március 8. és 2021. április 19. közötti időszakban?

9. 2020. június 18. óta a pártfogolttal való kapcsolatfelvétel és a részére adandó tájékoztatás, valamint a pártfogolt magatartásának, tanulmányai folytatásának, munkahelyén vagy lakóhelyén tanúsított viselkedésének és életvitelének figyelemmel kísérése jellemzően személyes kapcsolattartás útján vagy elektronikus úton történik? A pártfogoltak jellemzően hogyan tartanak kapcsolatot a pártfogókkal? Milyen módon tarthatnak kapcsolatot a pártfogóval azok a pártfogoltak, akik számára nem állnak rendelkezésre az elektronikus kapcsolattartás feltételei? E tekintetben megfigyelhető volt-e változás a 2021. március 8 és 2021. április 19. közötti időszakban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Felhívom szíves figyelmét továbbá, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazása során az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatából következően az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell, az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből garanciaként következik, hogy az Infotv. szerinti határidőtől való eltérés konkrét okaira az adatkezelőnek kell rámutatnia.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 19.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Melléklet

[1]https://im-intranet.central.internal.gov...

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése