A NYMTIT számára a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból utalt összegek mértéke

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Innovációs és Technológiai Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat:

- Mekkora összeget kapott a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból 2016 és 2019 között (évekre lebontva)?
- Ebből melyik - a Társulásban részt vevő - önkormányzatnak mennyi jutott (évekre lebontva)?
- Teljesítette-e a NYMTIT az adott évekre vonatkozó feladatokat és ha igen, hol található erről (azaz, hogy forintra pontosan mire mennyit költöttek), illetve az ellenőrzésről szóló részletes évenkénti beszámoló?
- A Társulás alapszabályában található feladatokon túl mire és mennyit költhetnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó pénzből az önkormányzatok?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Sajtó (ITM), Innovációs és Technológiai Minisztérium

2 Attachments

Tisztelt Katus Eszter!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékelten csatolt válaszlevelünket.

Üdvözlettel:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kommunikációs Főosztály

idézett részek megjelenítése