A Nyékpusztán 2023 év elején megindítani tervezett földgáztermeléshez kapcsolódó dokumentumok

Az igénylést elutasította a(z) Békés Megyei Kormányhivatal.

Békés Megyei Kormányhivatal
Dr. Takács Árpád
Kormánymegbízott

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Alulírott Tordai Bence az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A nyékpusztai nem hagyományos földgázmező kitermelésével kapcsolatos korábbi közérdekű adatigénylésemre a Békés Megyei Kormányhivatal azt a választ adta, hogy a „Corvinus projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 308/2022 (VIII. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházással kapcsolatos dokumentumok ez idáig nem kerültek benyújtásra, azokkal összefüggésben eljárás nem indult”.
Ezzel szemben dr. Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkára a beruházással kapcsolatos írásbeli kérdésemre azt a választ adta, hogy „az első, már lefúrt kút – a tervek szerint – 2023 év elején termelésbe állhat”, valamint hogy „a kitermelés a hatályos környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartásával valósulhat meg”.
A fenti ellentmondás feloldása érdekében szíveskedjen közérdekű adatigénylés keretében megküldeni számomra a Nyékpusztán 2023 év elején megindítani tervezett földgáztermeléshez kapcsolódó gazdaságossági számításokat, előzetes vizsgálati dokumentációt, illetve – amennyiben készült ilyen – környezeti hatásvizsgálati dokumentációt, valamint ezek mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail-címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg, úgy arról előzetesen elektronikus úton tájékoztasson. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH-állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Együttműködését köszönöm!

Tordai Bence
országgyűlési képviselő, Párbeszéd Magyarországért

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Párbeszéd Magyarországért
Tordai Bence részére
országgyűlési képviselő
kizárólag elektronikus úton: [FOI #21034 email]
Tisztelt Adatigénylő!
Csatoltan megküldöm a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos tájékoztatást.

Békés Megyei Kormányhivatal Kabinet, Békés Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Párbeszéd Magyarországért
Tordai Bence részére
országgyűlési képviselő
kizárólag elektronikus úton: [FOI #21034 email]
Tisztelt Adatigénylő!
A Békés Megyei Kormányhivatal részéről mellékelten megküldöm a fenti
tárgyban kelt levelet.
Békéscsaba, 2022. október 28.
Tisztelettel: