Tisztelt Minisztérium! Tisztelt Kormánytag!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
nevét, és a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó azon
költségvetési szervek nevét amelyek irányítási hatáskörét törvény vagy
kormányrendelet korlátozza, és azokat az irányítási hatásköröket,
amelyeket a központi költségvetési szerv irányítása alá tartozó más
költségvetési szervre mint középirányító szervre jogszabály átruház,
szervenkénti bontásban, továbbá
a Kormány ügyrendjét.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 19.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kormánytag Miniszter Úr!

A kormany.hu -n 2024. február 5-ig nem közzétett, a https://njt.hu/ -n nyilvánosságra hozott, irányítása, felügyelete alatt álló költségvetési szervekkel kapcsolatos következő, tényleges kezelésében lévő információt / adatot / ismeretet igényelem:
- a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyott, a Miniszter Úr irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését a költésgvetési szervek megnevezésével, költségvetési szervenként;
- a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyott, a Miniszter Úr irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési beszámolóját a költségvetési szervek megnevezésével, költségvetési szervenként, a 2022-2023. időszak tekintetében;

továbbá igényelem
a Miniszter Úr által kiadott, a minisztérium működéséhez szükséges utasításokat, azok között pl. a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazó szabályozó eszköze számát és zárójelben megadott dátumát tartalmazó adatot;

valamint kérem
a Miniszter Úr által meghatározott és jóváhagyott 2022. és 2023. évre vonatkozó munkaterve(ke)t

Üdvözlettel:
Kiss László

30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
(2) Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
(2a) Az adatigénylésnek a közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az igény teljesítése
a) a közfeladatot ellátó szerv tényleges kezelésében nem lévő – így különösen az irányítása vagy felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő – adat beszerzését, begyűjtését, vagy
b) a közfeladatot ellátó szerv tényleges kezelésében lévő közérdekű adatok vagy közérdekből nyilvános adatok összevetése útján a kezelésében lévő adatokhoz képest új adat előállítását
tenné szükségessé.
(3) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet.
(4) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.
(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.
(6) A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie. *
(7) A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti.

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közérdekű Adatigénylések!

Sajnos a
https://kimittud.hu/request/23991/respon...

formában mellékelt tájékoztatását megnyitni, elolvasni nem lehet.

Kérem annak olvasható formában történő szíves megküldését.

Üdvözlettel:
Kiss László