A falusi vagy egyéb szálláshelyek kialakítására, illetve fejlesztésére kapott európai uniós támogatások ellenőrzése

Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A falusi vagy egyéb szálláshelyek kialakítására, illetve fejlesztésére kapott európai uniós támogatások kapcsán hány projektnél volt utólagos helyszíni ellenőrzés 2010 óta?
2. Hány esetben tártak fel szabálytalanságokat?
3. Hány esetben kötelezték a szálláshelyet pénzbírság fizetésére? Ha voltak ilyen esetek, mi volt a szálláshely és a pályázó neve, mekkora összeget kellett megfizetniük?
4. Hány esetben kérték vissza a támogatást?
5. Ellenőrizték-e utólag a következő szálláshelyeket, találtak bármilyen problémát, szabtak ki büntetést?
• Zselici Hajlék vendégház – Szentbalázs (dr. Sárhegyi Judit)
• Vivien vendégház - Mende (Kaszanyi Vivien )
• Görbeország Vendégház – Hollókő (Vertical Art Kft.)
• Ruszkay Pál Vendégház – Göncruszka (Nitor Abaúj Szociális Szövetkezet)
• Tündérmező Vendégház – Géberjén (Kovács Dániel Sándor és „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület)
• Kemencés Vendégház – Edelény (Garainé Bajnok Ildikó)
• Karádi vadászház - Agro-Wild Kft.
• Zoha Vendégház – Szuha (Tasty Trade Kft.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 29.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Zsilák Szilvia részére

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban. NAV), mellyel kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

1. kérdés: A falusi vagy egyéb szálláshelyek kialakítására, illetve fejlesztésére kapott európai uniós támogatások kapcsán hány projektnél volt utólagos helyszíni ellenőrzés 2010 óta?
A NAV szervezeti keretein belül működő OLAF Koordinációs Iroda nem rendelkezik vizsgálati jogosultsággal, így utólagos helyszíni ellenőrzést sem végez.

2. Hány esetben tártak fel szabálytalanságokat?
Mivel az OLAF Koordináció Iroda nem végez ellenőrzéseket, így szabálytalanságokat sem tár fel.

3. Hány esetben kötelezték a szálláshelyet pénzbírság fizetésére? Ha voltak ilyen esetek, mi volt a szálláshely és a pályázó neve, mekkora összeget kellett megfizetniük?
Az OLAF Koordinációs Iroda nem rendelkezik hatósági jogkörrel, így bírság kiszabására sincs jogköre.

4. Hány esetben kérték vissza a támogatást?
Az OLAF Koordinációs Iroda – pénzügyi – támogatást nem nyújt, így annak visszakövetelésére sincs jogköre.

5. Ellenőrizték-e utólag a következő szálláshelyeket, találtak bármilyen problémát, szabtak ki büntetést?
• Zselici Hajlék vendégház – Szentbalázs (dr. Sárhegyi Judit) • Vivien vendégház - Mende (Kaszanyi Vivien ) • Görbeország Vendégház – Hollókő (Vertical Art Kft.) • Ruszkay Pál Vendégház – Göncruszka (Nitor Abaúj Szociális Szövetkezet) • Tündérmező Vendégház – Géberjén (Kovács Dániel Sándor és „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület) • Kemencés Vendégház – Edelény (Garainé Bajnok Ildikó) • Karádi vadászház - Agro-Wild Kft.• Zoha Vendégház – Szuha (Tasty Trade Kft.)
Az OLAF Koordinációs Iroda nem rendelkezik vizsgálati jogosultsággal, így utólagos helyszíni ellenőrzés lefolytatására sem jogosult.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2021. november 17.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal