A Budapest-Belgrád vasútvonal felújítási költségei a középtávú költségvetési tervekben

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azokat a költségbecsléseket, amelyekkel a kormány középtávú költségvetési pályája (2017-konvergencia program, ill.. a 2018-as költségvetési törvényjavaslat kitekintő táblája) számolt a Budapest-Kelebia(-Belgrád) vasútvonal fejlesztése kapcsán a 2017-2021 években (éves bontásban)..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 29.

Üdvözlettel:
Romhányi Balázs

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/37369/2017- közérdekű adatigénylés

 

 

Romhányi Balázs részére

[1][FOI #10077 email]

 

 

 

Tisztelt Romhányi Balázs!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

NGM/37369/1/2017 – közérdekű adatigénylés

 

 

Romhányi Balázs úr részére

[1][FOI #10077 email]

 

 

Tisztelt Romhányi Balázs Úr!

 

2017. november 29-i megkeresésével kapcsolatban szíves tájékoztatásul
jelezzük a 2017. decemberi, második középtávú kitekintés tervszámait.

millió
forintban
Megnevezés 2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi 2021. évi
előirányzat előirányzat irányszám irányszám irányszám
Budapest-Belgrád
vasútvonal
magyarországi 10 000,0 4 000,0 13 900,0 115 000,0 114 000,0
szakaszának
fejlesztése

 

 

 

Közérdekű adatigénylésével összefüggésben tájékoztatjuk, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. §-a, valamint a közérdekű
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján adatigénylése
teljesítéséért a Nemzetgazdasági Minisztérium költségtérítést állapít meg.

 

A költségtérítés összege 4 214  forint. A költségtérítés megfizetéséhez
kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján – kérjük szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait
az [2][NGM request email] e-mail címre megküldeni.

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése