A Bp. Essentials Kft -vel kötött szerződéssel kapcsolatos kérdések

Sipos Péter made this Közérdekűadat request to Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2020. július 2. a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény bérleti szerződést kötött a Bp. Essentials Kft-vel az Eötvös út 50. alatti ingatlannak a szerződés 1.1. és 1.5 pontjában meghatározott részeinek (a szerződésben: Ingatlan 1) bérbeadásáról. Kérem, hogy a szerződéssel, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi kérdéseimre szíveskedjenek válaszukat elektronikus úton részemre megküldeni.
• A szerződés megkötését követően a felek módosították-e a szerződés bármely rendelkezését? Ha igen, kérem, szíveskedjenek a módosítás(oka)t megküldeni.
• Kérem, írják meg, hogy mi a bérlet kezdőnapja (szerződés 4.1. pontja)?
• Az ingatlanrészért mennyi bérleti díjat fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Közös költség (szerződés 5.1. pont) címén milyen összegeket fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Egyéb felmerült költségek (szerződés 5.1. pont) címén milyen összegeket fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Energiaköltség (szerződés 5.2. pont) címén milyen összegeket fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Közüzemi költségek (szerződés 5.5. pont) címén milyen összegeket fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Kérem, küldjék meg a bérelt ingatlanrészre vonatkozó műszaki leírást (szerződés 6.4. pont, illetve 4. melléklet)
• Betartotta-e a bérlő 6.4. pont szerinti nyitvatartási kötelezettséget? Ha nem, milyen intézkedés történt ebben a tárgyban?
• Kérem, küldjék meg a bérbeadó által elfogadott költségvetést (szerződés 6.5. pont)
• Milyen összeget vont le a bérlő a bérleti díjból (szerződés 6.3. pont) 2020, 2021, 2022 években?
• Kérem, szíveskedjenek az ingatlan birtokba adásáról készült jegyzőkönyvet (szerződés 7.2. pont) megküldeni
• Engedélyezte-e a bérbeadó a bérlő számára albérleti szerződések kötését (szerződés 8.1. pontja)? Ha igen, kérem, szíveskedjenek az engedélyeket megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 13.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2023. március 13-án közérdekű adatigénylést nyújtottam be, kérve a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény valamint a Bp. Essentials Kft. között 2020. július 2-án létrejött bérleti szerződés 1.1. és 1.5 pontjában meghatározott részeinek (a szerződésben: Ingatlan 1) bérbeadásáról. Kérem, hogy a szerződéssel, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi kérdéseimre szíveskedjenek válaszukat elektronikus úton részemre megküldeni.
• A szerződés megkötését követően a felek módosították-e a szerződés bármely rendelkezését? Ha igen, kérem, szíveskedjenek a módosítás(oka)t megküldeni.
• Kérem, írják meg, hogy mi a bérlet kezdőnapja (szerződés 4.1. pontja)?
• Az ingatlanrészért mennyi bérleti díjat fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Közös költség (szerződés 5.1. pont) címén milyen összegeket fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Egyéb felmerült költségek (szerződés 5.1. pont) címén milyen összegeket fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Energiaköltség (szerződés 5.2. pont) címén milyen összegeket fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Közüzemi költségek (szerződés 5.5. pont) címén milyen összegeket fizetett a bérlő 2020., 2021. és 2022. években?
• Kérem, küldjék meg a bérelt ingatlanrészre vonatkozó műszaki leírást (szerződés 6.4. pont, illetve 4. melléklet)
• Betartotta-e a bérlő 6.4. pont szerinti nyitvatartási kötelezettséget? Ha nem, milyen intézkedés történt ebben a tárgyban?
• Kérem, küldjék meg a bérbeadó által elfogadott költségvetést (szerződés 6.5. pont)
• Milyen összeget vont le a bérlő a bérleti díjból (szerződés 6.3. pont) 2020, 2021, 2022 években?
• Kérem, szíveskedjenek az ingatlan birtokba adásáról készült jegyzőkönyvet (szerződés 7.2. pont) megküldeni
• Engedélyezte-e a bérbeadó a bérlő számára albérleti szerződések kötését (szerződés 8.1. pontja)? Ha igen, kérem, szíveskedjenek az engedélyeket megküldeni.

A válaszadásra nyitvaálló törvényes határidő már régen letelt, de a kért információkat nem kaptam meg, ezért kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget. További késedelem esetén kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 31.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Intézményhez elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15
nappal meghosszabbításra került tekintettel arra, hogy az adatigénylés
jelentős terjedelmű adatra vonatkozik.

 

Üdvözlettel,

 

idézett részek megjelenítése

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter!

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással – kérdései sorrendjében – az alábbi tájékoztatást adom:

Jogszabályi felhatalmazás alapján egy alkalommal módosították felek a szerződést, melynek tartalma: Bérlő 2022. október 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakban az Ingatlanrész1 vonatkozásában Havi Bérleti Díj fizetésre nem köteles.

A bérlet kezdő napja: 2022. március 1.

Normafa Síházzal együttesen számlázott bérleti díj összege: 8.142.795 Ft

Közös költség címén megfizetett összeg: 3.843.578 Ft

Egyéb felmerült költség nem volt.

Az energiaköltség közüzemi költségként kerül nyilvántartásra.

Kiszámlázott közüzemi költségek: 333.355 Ft

Az ingatlanrészre vonatkozó műszaki leírást csatoltan küldöm.

Az energiavészhelyzet kapcsán a téli időszakra a várható kis forgalom és extrém magas energiaárak miatt az épület és az üzletek nyitvatartása korlátozásra került.

Bérlő 13,4 M Ft-ról nyújtott be költségvetést.

Bérlőnek nincs levonási joga.

Bérlő a műszaki kialakítás kivitelezése kapcsán 2021. szeptember 30. napján lépett birtokba.

Albérleti szerződés megkötését a Bérbeadó nem engedélyezte.

Tisztelettel:

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából

Szabó Orsolya

idézett részek megjelenítése