A bejelentett részesedés összesített adóalap-kedvezménye 2010-2022 között

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az érvényesített "bejelentett részesedés" szabályai szerinti összesített adóalap-kedvezmény összegét, éves bontásban 2010-2022 között. Az eltérő üzleti éveseket igény szerint sorolják be az adott naptári év adataiba, vagy őket külön táblázatban közöljék. Az adatokra adópolitikai elemzéshez van szükség.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 13.

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mellyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2023. június 28.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban benyújtott közérdekű adatigénylésére válaszul alábbi adatokról tájékoztatom.

Kérdés: „Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az érvényesített "bejelentett részesedés" szabályai szerinti összesített adóalap-kedvezmény összegét, éves bontásban 2010-2022 között. Az eltérő üzleti éveseket igény szerint sorolják be az adott naptári év adataiba, vagy őket külön táblázatban közöljék. Az adatokra adópolitikai elemzéshez van szükség.”

A kért kimutatást a naptári éves és az eltérő üzleti éves adózókra külön kimutatva csatoltan küldöm.
A 2022-es adóévről benyújtott társasági adóbevallásokról, illetve az eltérő üzleti éves adózók 2021-ben kezdődő adóévükre vonatkozó adatairól még nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2023. július 4.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal