Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2022. szeptember 29-én tartott Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén a 97. sz. előterjesztés a következő címmel szerepelt:
Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Borbély Lénárd polgármester által előterjesztett anyag a következőket tartalmazta:
„Az energiaválság ugyanakkor szükségessé tette, hogy mind a Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetén új stratégiák szülessenek az energiával való még takarékosabb gazdálkodás érdekében, ennek egy mozzanata a téli igazgatási szünet időtartamának javasolt meghosszabbítása.
(…)
Az így meghosszabbodott közigazgatási szünet alatt, 16 napon keresztül van lehetőségünk takarékoskodni a fűtéssel. ebben az időszakban 8 fokon fogjuk temperálni az épületeket”

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1. A Polgármesteri Hivatal mellett, mely önkormányzati fenntartású költségvetési szervet, és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot érint az épület 16 napon keresztüli 8 fokon tartása?
2. A számítások alapján mennyi megtakarítást ér el Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az épületek 16 napon keresztüli 8 fokon való tartással?
3. Mikor kezdik meg a 8 fokon temperált épületek fűtését?
4. A számítások alapján mennyi idő alatt lehet az épületeket legalább 18 fokra felfűteni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 4.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése